Search

לימודי המשכן

קודש הקודשים

קודש הקודשים
 
קודש הקודשים היה המקום בו אלוהים שכן. בקודש הקודשים היו שני כרובים אשר מתחו את כנפיהם והביטו אל מתחת לכיסוי שכיסה את ארון העדות. המרווח בין שני הכרובים נקרא הכפורת. הכפורת הוא המקום בו אלוהים מעניק לנו את חסדו. כיסוי ארון העדות הוכתם בדם, כאשר הכהן הגדול התיז שבע פעמים את דם הקורבן אשר הוקרב למען עם ישראל על כפורת זו.
רק הכהן הגדול יכול היה להיכנס לקודש הקודשים אחת לשנה, ביום הכיפורים, נושא את הדם של שעיר העולה למען חטאי בני ישראל. הוא עשה כן מכיוון שקודש הקודשים של המקדש, בית האלוהים, היה מקום קדוש שאילו הוא לא יכול היה להיכנס כל עוד הוא לא לקח את דם הקורבן אשר על ראשו הוא סמך את ידיו כדי למחוק את רשעויות החוטאים.
אלוהים כך ירד על הכפורת והעניק את רחמיו לעם ישראל. לאלה אשר מאמינים בכך, ברכות האל, הגנתו והנחייתו מתחילים. מכאן והלאה, הם הופכים לאנשי האל האמיתיים אשר כשירים להיכנס לקודש.