Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

วิวรณ์

ยุคของปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์, ยุคของการทนทุกข์ยาก, ยุคของความปลื้มปีติ และยุคของอาณาจักรพันปีกำลัง จะมาใช่ไหม ? (Ⅰ)
  • ISBN8983147105
  • หน้า228

ภาษาไทย 7

ยุคของปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์, ยุคของการทนทุกข์ยาก, ยุคของความปลื้มปีติ และยุคของอาณาจักรพันปีกำลัง จะมาใช่ไหม ? (Ⅰ)

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ 

คำนำ 

บทที่ 1 
1. ฟังพระวจะของวิวรณ์ของพระเจ้า (วิวรณ์ 1:1-20) 
2. เราจะต้องรู้จักกลียุค 7ปี 

บทที่ 2 
1. จดหมายถึงคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส (วิวรณ์ 2:1-7) 
2. ความเชื่อที่สามารถนำมาใช้กับการทนทุกข์ยาก 
3. จดหมายถึงคริสตจักรที่เมืองสเมอร์นา (วิวรณ์ 2:8-11) 
4. จงสัตย์ซื่อจนถึงความตาย 
5. ผู้ใดรอดจากความผิดบาป? 
6. จดหมายถึงคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัม (วิวรณ์ 2:12-17) 
7. ผู้ที่เชื่อตามคำสอนของพวกนิโคเลาส์นิยม 
8. จดหมายถึงคริสตจักรที่เมืองธิยาทิรา (วิวรณ์ 2:18-29) 
9. ท่านรอดโดยน้ำและพระวิญญาณไหม? 

บทที่ 3 
1. จดหมายถึงคริสตจักรที่เมืองซาร์ดิส (วิวรณ์ 3:1-6) 
2. ผู้ที่ไม่ได้กระทำให้เสื้อผ้าสีขาวของตนมีมลทิน 
3. จดหมายถึงคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟีย (วิวรณ์ 3:7-13) 
4. คนรับใช้และวิสุทธิชนของพระเจ้าที่ทำตามพระทัยของพระองค์ 
5. จดหมายถึงคริสตจักรที่เมืองเลาดีเซีย (วิวรณ์ 3:14-22) 
6. ความเชื่อที่แท้จริงสำหรับชีวิตของการเป็นสาวก 

บทที่ 4
1. จงมองดูที่พระเยซูผู้ประทับบนพระที่นั่งของพระเจ้า (วิวรณ์ 4:1-11) 
2. พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า 

บทที่ 5 
1. พระเยซูผู้ประทับบนพระที่นั่งดุจผู้แทนของพระเจ้าพระบิดา (วิวรณ์ 5:1-14) 
2. พระเมษโปดกผู้ทรงประทับบนพระที่นั่ง 

บทที่ 6
1. กลียุคเจ็ดปีที่พระเจ้าทรงกำหนดขึ้น (วิวรณ์ 6:1-17) 
2. ยุคของตราทั้งเจ็ด 

บทที่ 7 
1. ผู้ใดจะได้รับการช่วยให้รอดในช่วงเวลาของความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่ง? (วิวรณ์ 7:1-17) 
2. ขอพวกเรามีความเชื่อเป็นกองกำลัง 
 
หลังจากที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายเหตุการณ์ 9/11 ได้บุกรุก ก็มีผู้เข้าชม www.raptureready.com ซึ่งเป็นเวปไซด์ที่จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับ ยุคสุดท้ายที่เพิ่มขึ้น มากกว่า 8 ล้านคนและสอดคล้องกับผลสำรวจที่ร่วมมือกันระหว่างCNNและTIME ว่าขณะนี้ชาวอเมริกันมากกว่า 59%เชื่อในพระคัมภีร์ฉบับปรับปรุงเพื่อตอบรับ การต้องการในช่วงเวลานี้ผู้เขียนได้แสดงความสำคัญของ หนังสือวิวรณ์ เอาไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งการมาของยุค ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์, ยุคของการยอมทน ทุกข์ยาก, ยุคของความปลื้มปีติและยุคของอาณาจักรพันปีและ ฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน โลกใหม่ทั้งหมดนี้อยู่ในเนื้อหาของพระคัมภีร์ไบเบิ้ลและ การนำทาง แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
หนังสือเล่มนี้ได้บรรยายพระธรรมคัมภีร์ในหนังสือวิวรณ์ทีละวรรคโดยเพิ่มคำสอนโดยละเอียดของผู้เขียนผู้ใดก็ตามที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะเข้าใจ แผน การทุกแผนการที่พระเจ้าทรงซ่อน ไว้เพื่อโลกนี้
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับชื่อนี้