Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

พลับพลา

พลับพลา : รายละเอียดของภาพลักษณ์ของพระเยซู คริสต์ (Ⅱ)
  • ISBN8983145730
  • หน้า276

ภาษาไทย 10

พลับพลา : รายละเอียดของภาพลักษณ์ของพระเยซู คริสต์ (Ⅱ)

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ
 
คำนำ 
1. กลับถอยหลังถึงความพินาศเพราะความผิดบาปของเรา (ยอห์น 13:1-11) 
2. บังตาและเสาของที่บริสุทธิ์ (อพยพ 26:31-37) 
3. คนทั้งหลายที่สามารถเข้าไปสู่ที่บริสุทธิ์ที่สุดได้ (อพยพ 26:31-33) 
4. ม่านที่ขาด (มัทธิว 27:50-53) 
5. ฐานเงินทั้งสองฐานและเดือยสองเดือยสำหรับไม้กรอบของพลับพลา (อพยพ 26:15-37) 
6. ความลับทางจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในหีบพระโอวาท (อพยพ 25:10-22) 
7. เครื่องบูชาของการยกความผิดบาปที่ถวายตรงพระที่นั่งกรุณา (อพยพ 25:10-22) 
8. โต๊ะวางขนมปังหน้าพระพักตร์ (อพยพ 37:10-16) 
9. คันประทีปทองคำ (อพยพ 25:31-40) 
10. แท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอม (อพยพ 30:1-10) 
11. มหาปุโรหิตผู้ถวายเครื่องสังเวยบูชาในวันทำการลบมลทิน (เลวีนิติ 16:1-34) 
12. ความลับทั้งสี่ที่ซ่อนอยู่ในเต๊นท์คลุมพลับพลา (อพยพ 26:1-14) 
13. บทวิจารณ์ของผู้อ่าน 
 
ตามที่พระเจ้าทรงรับสั่งกับโมเสสให้สร้างพลับพลาในพันธสัญญาฉบับเก่า แต่ในพันธสัญญาฉบับใหม่ พระเจ้าทรงต้องการให้เรา สามารถสร้างสถาน บริสุทธิ์ในหัวใจของเราแต่ละคนเพื่อว่าพระองค์จะทรงสถิตอยู่กับเราได้ ปัจจัยของความเชื่อที่เราสามารถสร้างสถานบริสุทธิ์นี้ในหัวใจของเราได้ คือ พระวจนะของข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ เราต้องชำระความผิดบาปของเราทั้งหมดด้วยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณนี้ พระเจ้า ทรงบอกเราให้ทำหัวใจให้ว่างเปล่าและเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณโดยให้สร้างสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ เราจะต้องชำระหัวใจของเรา ให้สะอาดทั้งหมดโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
เมื่อเราชำระความผิดบาปทั้งหมดในหัวใจของเราแล้วโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของความจริงนี้ พระเจ้าก็จะเสด็จมาสถิตอยู่ในนั้น ซึ่งก็คือโดยการเชื่อใน ข่าวประเสริฐที่แท้จริงนี้ที่ท่านสามารถสร้างพระวิหารบริสุทธิ์ในหัวใจของท่านได้อย่างน้อยบางท่านอาจจะ เคยถวายการอธิษฐานกลับใจใหม่เพื่อชำระ หัวใจของท่านให้สะอาด โดยพยายามสร้างพระวิหารด้วยตัวท่านเอง แต่ตอนนี้ถึงเวลา ของท่านที่จะละทิ้งความเชื่อผิดๆนี้และปฏิรูปใหม่โดยการปรับ จิตใจของท่านโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
เมื่อเราชำระความผิดบาปทั้งหมดในหัวใจของเราแล้วโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของความจริงนี้ พระเจ้าก็จะเสด็จมาสถิตอยู่ในนั้น ซึ่งก็คือโดยการเชื่อใน ข่าวประเสริฐที่แท้จริงนี้ที่ท่านสามารถสร้างพระวิหารบริสุทธิ์ในหัวใจของท่านได้ อย่างน้อยบางท่านอาจจะ เคยถวายการอธิษฐานกลับใจใหม่ เพื่อชำระ หัวใจของท่านให้สะอาด โดยพยายามสร้างพระวิหารด้วยตัวท่านเอง แต่ตอนนี้ถึงเวลา ของท่านที่จะละทิ้งความเชื่อผิดๆนี้และปฏิรูปใหม่ โดยการปรับจิต ใจของท่านโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับชื่อนี้