Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

ข่าวประเสริฐตามมาละโก

คำสอนของข่าวประเสริฐของมาละโก (Ⅰ) - เราควรจะมุ่งมั่นอย่างไรที่จะเชื่อและประกาศ
  • ISBN8983148004
  • หน้า346

ภาษาไทย 41

คำสอนของข่าวประเสริฐของมาละโก (Ⅰ) - เราควรจะมุ่งมั่นอย่างไรที่จะเชื่อและประกาศ

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ

คำนำ 
1. ท่านรู้พันธกิจของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาไหม? (มาละโก 1:1-11) 
2. คนทั้งหลายที่มีชีวิตที่แตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไป (มาละโก 1:1-11) 
3. เราลองมาละทิ้งความคิดทางโลกและเชื่อตามพระวจนะของพระเจ้าที่ทรงนำเรา (มาละโก 2:23-3:6) 
4. พระเยซูผู้สามารถชำระล้างความผิดบาปทั้งหมดของโลกได้ (มาละโก 2:1-12) 
5. จงแก้ปัญหาความผิดบาปของใจท่านโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ (มาละโก 2:1-12) 
6. จงอยู่ในความเชื่อของท่านโดยการวางใจในพระเจ้า (มาละโก 2:13-22) 
7. จงอย่ากล่าวคำหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการปฏิเสธที่จะเชื่อในข่าวประเสริฐที่แท้จริง (มาละโก 3:7-30) 
8. หัวใจชนิดไหนที่ตกในดินดี? (มาละโก 4:10-20) 
9. หัวใจของท่านเหมือนกับที่ดินตามหนทางไหม? (มาละโก 4:1-9) 
10. อาณาจักรของพระเจ้านั้นสมบูรณ์โดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ (มาละโก 4:21-32) 
11. เรามามีชีวิตอยู่โดยความเชื่อของเราไปจนกระทั่งวันสุดท้ายกันเถอะ (มาละโก 4:35-41) 
12. ชายผู้น่าอนาถที่ถูกสาปแช่งให้พบกับความพินาศเพื่อให้ใจกำหนัดของเขารอด (มาละโก 5:1-20) 
13. คนทั้งหลายที่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเพียงเท่านั้น (มาละโก 5:25-43) 
14. จงอย่าถือหญิงพรมจรรมารีย์เป็นพระเจ้า (มาละโก 6:1-6) 
15. พระเจ้าทรงช่วยเรามากกว่าเพียงพอเสียอีก (มาละโก 6:34-44) 
 
ข่าวประเสริฐของมาละโกเป็นพยานว่าพระเยซู คริสต์ คือพระบุตรของพระเจ้าและคือพระเจ้าเอง และก็เป็นพยานเช่นกันว่าพระองค์คือผู้ช่วยให้รอด ดังนั้น เราเห็นได้ว่าผู้เขียนข่าวประเสริฐของมาละโกได้เป็นพยานอย่างหนักแน่นว่าพระองค์คือพระเจ้าและผู้ช่วยให้รอดของเรา นี่คือเหตุผลที่ผู้เขียนใคร่อยากจะ เป็นพยานของพระเยซู คริสต์นี้ผู้ที่ได้แสดงไว้ในข่าวประเสริฐของมาละโกให้เป็นไปได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญ ญาณ สิ่งที่ชัดเจนก็คือว่าแก่นของความจริงของคริสตศาสนานั้นพบอยู่ในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ พระเยซูตรัสแก่นิโคเดมัสว่า “เราบอก ความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณ ผู้นั้นจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้" (ยอห์น 3:5)
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับชื่อนี้