Search

คำสอน

เรื่องที่ 8: พระวิญญาณบริสุทธิ์

[8-13] งานและของประทาน ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ยอห์น 16:5-11)

งานและของประทาน ของพระวิญญาณบริสุทธิ์
(ยอห์น 16:5-11)
“แต่บัดนี้เรากำลังจะไปหาพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา และไม่มีใครในพวกท่านถามเราว่า ‘พระองค์จะเสด็จไปที่ไหน?’ แต่เพราะเราได้บอกเรื่องนี้แก่พวกท่าน จิตใจของท่านจึงเต็มด้วยความทุกข์โศก อย่างไรก็ตามเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย คือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป พระองค์ผู้ปลอบประโลมใจก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน แต่ถ้าเราไปแล้ว เราก็จะใช้พระองค์มาหาท่าน เมื่อพระองค์นั้นเสด็จมาแล้ว พระองค์จะทรงกระทำให้โลกรู้สึกถึงความผิดบาป และถึงความชอบธรรม และถึงการพิพากษา ถึงความผิดบาปนั้น คือเพราะเขาไม่เชื่อในเรา ถึงความชอบธรรมนั้น คือเพราะเราไปหาพระบิดาของเรา และท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเราอีก ถึงการพิพากษานั้น คือเพราะผู้ครองโลกนี้ถูกพิพากษาแล้ว”
 

งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คืออะไร?
พระองค์จะทรงทำให้โลกรู้สึกถึงความผิดบาป ถึงความชอบธรรมและถึงการพิพากษา
 
ในบทปฐามกาล 1:2 ได้เขียนเอาไว้ว่า “แผ่นดินโลกนั้นก็ปราศจากรูปร่างและว่างเปล่าอยู่ ความมืดอยู่เหนือผิวน้ำ และพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือผิวน้ำนั้น” เราเห็นได้จากข้อความนี้ว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เสด็จมาสถิตในหัวใจที่มีแต่ความสับสนและบาป แต่ทรงสถิตอยู่ในผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามเพียงเท่านั้น อย่างไรก็ตามผู้คนที่อยู่ในความสับสนและความว่างเปล่าก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความเชื่อแบบคลั่งใคล้ กล่าวว่าพวกเขาต้อง การรับพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตในขณะที่ยังมีบาปในหัวใจของพวกเขาอยู่ 
จิตวิญญาณที่ได้รับสถานะของการดีใจอย่างคลั่งใคล้นั้นไม่ใช่พระวิญญาณที่สวยงาม งานของซาตานจะขึ้นอยู่กับผู้เชื่อที่คลั่งไคล้โดยไม่ถูกตามกฎและผู้คนที่คลั่งไคล้มักตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลอุบายและอำนาจของมันโดยง่าย แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นคนของพระเจ้าที่ทรงมีปัญญา, อารมณ์ และมีพระประสงค์ที่แน่ชัด พระองค์ทำงานร่วมกับพระเจ้า พระบิดาและพระบุตรของพระองค์ พระเยซู คริสต์ ในการสร้างโลกนี้ ตอนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของงานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ได้ทำแล้วในโลกนี้
 


พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำให้โลกรู้สึกถึงความผิดบาป 

 
อะไรคืองานอันดับแรกของพระวิญญาณบริสุทธิ์? พระองค์ทรงกระทำให้โลกรู้สึกถึงความผิดบาป ผู้คนที่รู้สึกจากพระองค์คือ ผู้ที่ไม่ยอมรับข่าวประเสริฐของบัพติศมาของพระเยซูที่สวยงาม ที่พระองค์ทรงรับจากยอห์นและพระโลหิตบนไม้กางเขนของพระองค์ พระองค์ทรงลงโทษคนบาปและบาปของผู้ที่ไม่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สวยงาม 
 


พระองค์ทรงกระทำให้โลกรู้สึกถึงความชอบธรรมของพระเจ้า 

 
อะไรคืองานที่สองที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำ? พระองค์ทรงร่วมเป็นพยานของความชอบธรรมของพระเจ้าและความสำเร็จของพระเยซูในการช่วยคนบาปให้รอดจากบาปของพวกเขา ยอห์น 16:10 กล่าวว่า “ถึงความชอบธรรมนั้น คือเพราะเราไปหาพระบิดาของเรา และท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเราอีก” เราจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นความหมายของความชอบธรรมของพระเจ้าตามความหมายในพระคัมภีร์ไบเบิล มันหมายถึงความจริงที่ว่าพระเยซูทรงนำบาปทั้งหมดของโลกนี้ออกไปโดยบัพติศมาของพระองค์ที่ทรงรับจากยอห์น และใครก็ตามที่เชื่อในพระองค์จะสามารถมีความชอบธรรมได้ผ่านพระคุณของพระเจ้า พระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา และทรงยอมรับเอาบาปทั้งหมดของโลกนี้ไว้โดยน้ำและพระโลหิต ตามพระประสงค์ของพระเจ้าและทรงเป็นผู้ปกครองของชีวิตเรา 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของบัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตบนไม้กางเขนของพระองค์ ดังนั้นจึงช่วยพวกเขาให้ได้รับการยกความผิดบาป ท่านควรจะทราบว่างานของพระเจ้าในองค์สามได้ประกอบขึ้นอย่างสมบูรณ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานเพื่อความสวยงามของข่าวประเสริฐ ทำให้คนที่เชื่อในความรักของพระเจ้า พระองค์ทรงรับรองความจริงของข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สวยงามว่าคือความจริง
 


พระองค์ทรงกระทำให้โลกรู้สึกถึงการพิพากษา

 
อะไรคืองานที่สามของพระวิญญาณบริสุทธิ์? พระองค์ทรงทำลายกิจการของซาตาน ซาตานกระซิบไปยังความคิดของมนุษย์ว่า “ท่านเชื่อในพระเยซูได้ แต่ลองคิด สิว่าคริสตศาสนาก็เป็นพียงหนึ่งในหลายๆศาสนาในโลกนี้เท่านั้น” ซาตานพยายามขัดขวางผู้คนจากการเชื่อในบัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตบนไม้กางเขนของพระองค์ เพื่อว่าพวกเขาจะไม่สามารถได้รับการยกความ ผิดบาปได้แม้ว่าพวกเขาเชื่อในพระเยซูก็ตาม เพราะว่าซาตานได้ทำให้คริสตศาสนาลดลงไปสู่ศาสนา“ธรรมดา” เท่านั้น หลายๆคนจึงตกเป็นเหยื่อของอุบายของซาตาน อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการเชื่อในพระเยซูคือการเกิดใหม่เป็นคนชอบธรรม 
ท่านไม่ควรจะมีความเชื่อที่ผิด ความเชื่อผิดที่ไม่สามารถทำให้ท่านบริสุทธิ์ได้ ไม่ว่าท่านจะเชื่อในพระเยซูมากเท่าใดก็ตาม หากท่านมีความเชื่อที่ผิด ท่านก็จะไม่รู้จักหรือเห็นพระเยซูได้อย่างชัดเจนตามการโกหกของซาตาน พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงเป็นผู้รับประกันของความรอดให้กับคนทั้งหลายที่รอดแล้วโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สวยงาม ความเชื่อทั้งหมดของผู้ที่มีบาปในหัวใจของเขาพวกนั้นไม่มีประโยชน์เลย 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงยืนยันความจริงของข่าวประเสริฐที่สวยงาม พระเยซูทรงรับบัพติศมาเพื่อนำบาปทั้งหมดของโลกนี้ออกไป และพระองค์ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อจ่ายค่าจ้างของบาป พระวิญญาณบริสุทธิ์ยืนยันความจริงอันนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์แนะนำให้คนทั้งหมดของโลกนี้ได้รับการยกความผิดบาปทั้งหมดของพวกเขาโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เราควรจะรักษาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ได้ทำให้เรารู้แจ้ง และพิพากษาผู้ไม่ได้รับข่าวประเสริฐที่สวยงามไว้ในหัวใจของพวกเขา 
 

ทุกคนควรจะมีความเชื่อที่ได้รับพระพร
 
อะไรคือความเชื่อที่ได้รับพระพร? มันเป็นความเชื่อที่นำเราไปสู่การได้รับพระวิญ ญาณบริสุทธิ์ให้เสด็จมาสถิตผ่านการยกความผิดบาป อย่างไรก็ตามเราเห็นคริสเตียนหลายคนทั่วโลกที่ยังคงมีบาปอยู่ในหัวใจของเขาอยู่ แม้ว่าพวกเขายังคงรักษาความเชื่อในพระเยซู คริสต์มายาว นานก็ตาม ยิ่งพวกเขาเชื่อในพระเยซูนานเท่าใด พวกเขาก็ยิ่งเต็มไปด้วยบาปมากขึ้นเท่านั้น  ปัญหาใหญ่ที่สุดที่ขัดขวางพวกเขาจากการพ้นจากบาปของพวกเขา คือที่พวกเขาคิดว่าคือการพูดด้วยภาษาต่างๆ และการเห็นภาพต่างๆนั้นเป็นตัวพิสูจน์ตัวเองว่าพวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว พวกเขาไม่รู้ถึงการพิพากษาบาปของพวกเขาจากพระเจ้าเลย 
หลายคนในโลกนี้ไม่สามารถแยกแยะงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกจากงานของซาตานได้ งานของซาตานนำผู้คนไปสู่สภาพของความสับสน โดยการให้พวกเขามีความเชื่อที่ผิดและจากนั้นนำพวกเขาไปสู่ความพินาศ นี่คือสิ่งที่ซาตานพยายามที่จะทำให้สำเร็จโดยเปลี่ยนให้คนมาต่อต้านพระเจ้า ซาตานนำผู้คนให้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความเชื่อที่เหนือธรรมชาติและนำพวกเขาไปเป็นเหมือนทาสของซาตาน ซาตานยังคงอยู่ในความปรารถนาในการรับประสบ การณ์ประหลาดเหนือธรรมชาติของพวกเขา และความประหลาดใจโดยการทำให้พวกเขาคิดว่าประสบการณ์เช่นนั้นมีค่ายิ่งกว่าการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านความเชื่อในข่าวประเสริฐที่สวย งามเสียอีก 
อย่างไรก็ตาม พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงยอมให้ผู้คนได้เห็นโลกของพระเจ้าผ่านโลกนี้ พวกเขามารู้จักและเชื่อว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ที่พระเจ้าทรงรัก และว่าพระองค์ต้องการช่วย เหลือพวกเขาผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ แผนการของพระองค์เพื่อคนบาปนั้นเพื่อให้พระเยซู คริสต์ ทรงช่วยพวกเขาให้รอดจากบาปผ่านข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ และเพื่อชักชวนพวกเขาให้มีชีวิตในความรักของพระองค์ด้วยความเชื่อ 
1 เปโตร 3:21 กล่าวว่า “บัดนี้พิธีบัพติศมาก็เป็นภาพที่รอดแก่เราทั้งหลาย” และใน 1 เปโตร 1:23 กล่าวว่า “ด้วยว่าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่ ไม่ใช่จากพืชที่จะเปื่อยเน่าเสีย แต่จากพืชอันไม่รู้เปื่อยเน่า คือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่เป็นนิตย์” 
งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือให้มนุษย์ได้รู้แจ้งบนความจริงของบาป ของความ ชอบธรรม และของการพิพากษา และเพื่อทำให้พวกเขาเชื่อในความจริงเหล่านี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์นำพวกเขาให้รู้จักเกี่ยวกับการพิพากษาของพระเจ้าที่พวกเขาสามารถถูกนำไปให้พ้นจากบาปได้ โดยการเชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามของบัพติศมาของพระเยซู และพระโลหิตบนไม้กางเขนของพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานความรู้ให้พวกเขาว่าพระองค์อยู่ภายในตัวของเขาเมื่อพวกเขามีความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
เพียงเท่านี้เราได้มองดูการกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทุกคนในโลกนี้สามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เสด็จมาสถิตได้และได้รับความรักของพระเจ้าได้ เพียงเมื่อพวกเขาได้ รับการยกความผิดบาปแล้วโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สวยงามแล้วเท่านั้น
 

บุคลิกลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 
พระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้าผู้ทรงมหิทฤทธิ์ พระองค์ทรงครอบครองลักษณะพิเศษของ บุคลิกลักษณะ, พระนาม, สติปัญญา, อารมณ์ และความต้องการ เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงครอบครองสติปัญญา พระองค์ทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้า (1 โครินธ์ 2:10) และหัวใจของมนุษย์ 
เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองอารมณ์ พระองค์ทรงพอพระทัยผู้ที่เชื่อในพระวจนะของพระเจ้า แต่มีความรู้สึกเสียใจต่อผู้ที่ต่อต้านความชอบธรรม ทรงรู้สึกถึงความรักของพระเจ้าผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นกัน 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ถูกเรียกว่า “ผู้ปลอบประโลมใจ” นั่นก็หมายความถึง พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยความชอบธรรมในลักษณะที่แตกต่างกัน และนำชัยชนะไปสู่พวกเขา ต่อสู้กับศัตรูของพวกเขา พระองค์ครองครองสติปัญญา, อารมณ์ และความต้องการเหมือนกับที่มนุษย์มีและพระองค์ทรงสถิตอยู่ในผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สวยงามนี้
 

งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีดังนี้
 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงยอมให้ผู้คนได้ตระหนัก ถึงความจริงของการยกความผิด
บาปและทรงสถิตอยู่ในหัวใจของผู้ที่เชื่องานของพระองค์คือเครื่องยืนยันความจริงที่พระเยซูทรงนำบาปทั้งหมดของมนุษยชาติไปผ่านบัพติศมาและพระโลหิตของพระองค์. (1 ยอห์น 5:6–8) พระ องค์ทรงให้ความสะดวกแก่คนรับใช้ของพระองค์และวิสุทธิชนทั้งหลายในทุกๆปัญหาและทำให้พวกเขาแข็งแรงขึ้นเพื่อยืนหยัดอีกครั้งหนึ่งพระองค์ทรงวิงวอนเพื่อพวกเขาเมื่อพวกเขาไม่รู้ว่าควร
อธิษฐานอย่างไร (โรม 8:26) และพระองค์ให้ความสงบแก่คนชอบธรรมในคริสตจักรของพระเจ้า และนำพวกเขาไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ของพระวจนะของพระองค์ (สดุดี 23) 
 

งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความสัมพันธ์กับพระคัมภีร์ไบเบิล
 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำคนชอบธรรมไปรู้จัก และเชื่อในความจริงในหัวใจของพวกเขา และได้ประกาศไปให้กับผู้อื่น “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในเรื่องความชอบธรรม” (2 ทิโมธี 3:16) 
“จงเสาะหาและอ่านจากหนังสือของพระเยโฮวาห์ สัตว์เหล่านี้จะไม่ขาดไปสักอย่างเดียว ไม่มีตัวใดที่จะไม่มีคู่ เพราะหนังสือนั้นได้บัญชาปากของเราแล้ว และพระวิญญาณของพระองค์ได้รวบรวมไว้” (อิสยาห์ 34:16) 
“จงรู้ข้อนี้ก่อน คือว่าคำพยากรณ์ทุกคำที่จารึกไว้ในพระคัมภีร์แล้ว ไม่มีใครตีความได้ตามลำพังใจของตนเอง ด้วยว่าคำพยากรณ์ในอดีตนั้นไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์ แต่พวกผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าได้กล่าวคำตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขา” (2 เปโตร 1:20–21) 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจคนรับใช้ของพระเจ้าให้เขียนพระวจนะของพระเจ้าเพื่อว่าเราสามารถอ่านมันได้ พระองค์ทรงแนะนำข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณให้ผู้คนและทรงนำเราให้ร่วมประกาศข่าวประเสริฐไปสู่โลก ดังนั้นแม้ว่าคนชอบธธรรมอาจจะต้องทุกทรมาณจากการล่อลวงหลายครั้ง แต่พวกเขาก็สามารถเอาชนะได้ ขอบคุณพลังของพระวิญ ญาณบริสุทธิ์
 

ของประทานและผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 
ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ หมายถึงความสามารถที่พระองค์ประทานแก่ วิสุทธิชนในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐที่งดงามของพระผู้เป็นเจ้าแก่ผู้อื่น ดังนั้นวิสุทธิชนจึงสละตัวเองเพื่องานของพระเจ้า ด้วยของประทานที่พระองค์ประทานมาให้ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยพวกเขาได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า “การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน” (1 โครินธ์ 12:7) 
วัตถุประสงค์ของของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เพื่อให้วิสุทธิชนมีความเชื่อและช่วยพวกเขาให้วิ่งแข่งผู้ที่อยู่ข้างหน้าได้ (เอเฟซัส 4:11–12) พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานความสามารถให้คนรับใช้ของพระเจ้า และวิสุทธิชนทั้งหลายให้ช่วยพวกเขาในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ คริสตจักรของพระเจ้าคือชุมชนของวิสุทธิชนทั้งหลายที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์แล้ว (1 โครินธ์ 1:2) 
คริสเตียนแต่ละคนที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ควรจะประพฤติตนตามตำแหน่งหน้า ที่ที่เขาได้รับมาตั้งแต่ที่พระเยซูทรงเป็นหลักของคริสตจักร พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานการรับรู้ทางจิตวิญญาณและความสามารถให้แก่วิสุทธิชนทั้งหลาย เพื่อว่าพวกเขาจะได้สามารถทำงานเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าได้ พระองค์ทรงทำทุกสิ่งเพื่อที่จะสำแดงพระเกียรติของข่าวประเสริฐที่พระเจ้าทรงประทานให้เรา พระองค์ตรัสว่า “เหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทาน จะดื่ม หรือจะทำอะไรก็ตาม จงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า” (1 โครินธ์ 10:31)
 

ของประทานประเภทต่างๆของพระวิญญาณ
 
มีของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ 12 ประเภท เราเห็นในพระคัมภีร์ไบเบิลได้ว่าของประทานเหล่านี้ปรากฏใน โรม 12:6–8, 1 โครินธ์ 12:8–10 และเอเฟซัส 4:11 จากนี้ไปคือของประทานของพระวิญญาณทั้งเก้าประเภทที่ได้กล่าวใน 1โครินธ์ บทที่ 12 
1) ถ้อยคำโดยประกอบด้วยความรู้: สิ่งนี้ได้ให้แรงดลใจทางฝ่ายพระวิญญาณให้กับเราเพื่อความเข้าใจในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ และนำเราไปประกาศข่าวประเสริฐที่สวย งามนี้
2) ถ้อยคำโดยประกอบด้วยสติปัญญา: นี่คือความสามารถในการแก้ไขปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนชอบธรรมผ่านพระวจนะที่เป็นลายลักษณ์อักษรของพระเจ้า 
3) ความเชื่อ: พระวิญญาณประทานความเชื่ออย่างแรงกล้าและความมั่นใจให้แก่เหล่าวิสุทธิชน เพื่อว่าพวกเขาสามารถกระทำสิ่งอัศจรรย์ของการช่วยเหลือจิตวิญญาณต่างๆให้รอดจากบาปของพวกเขาและจากซาตาน คนที่มีความชอบธรรมสามารถได้รับการยกความผิดบาปของพวกเขาได้และได้รักษาความผิดปรกติทางจิตวิญญาณของพวกเขาผ่านพลังของความเชื่อ
4) การรักษาคนป่วยได้: พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานความสามารถในการรักษาคนป่วยได้ให้กับคนชอบธรรมผ่านความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้า 
5) การทำการอัศจรรย์ต่างๆ: นี่คือของประทานที่น่าประหลาดใจที่ยอมให้วิสุทธิชนทำงานของพระเจ้าได้โดยการเชื่อในพระวจนะของพระเจ้า การอัศจรรย์คือบางสิ่งที่เกิดขึ้นเหนือธรรมชาติผ่านความเชื่อ ซึ่งเกินขอบเขตของความรู้ตามกฎธรรมชาติของมนุษย์
6) พยากรณ์ได้: ในตอนนี้มีเพียงผู้ที่เชื่อในพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถพยากรณ์ได้ตามสิ่งที่บันทึกเอาไว้ คำกล่าวของบางคนที่มีความเชื่อที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดที่ได้เขียนเอาไว้ในพระคัมภีรไบเบิลจะไม่สามารถเผยพระวจนะที่แท้จริงได้ คนรับใช้ของพระเจ้าที่มีพระวิญญาณบริสุทธ์สถิตอยู่ก็จะประกาศพระวจนะของพระเจ้าได้และทำให้พวกเขาใด้รู้แจ้งและชักชวนพวกเขาให้ทำงานของพระองค์ผ่านคริสตจักร ที่เป็นเหมือนพระกายของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานความสามารถนี้ให้แก่คนรับใช้ของพระเจ้าและวิสุทธิชนทั้งหลาย
7) รู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆ: นี่คือความสามารถในการระบุว่าคนผู้นั้นได้รับการยกความผิดบาปของเขาหรือไม่ มันเป็นไปได้สำหรับเราที่จะถูกนำให้หลงทางไปโดยซาตานหากเราไม่มีของประทานนี้ เพราะว่าโลกอยู่ภายใต้การควบคุมของซาตาน เราจึงสามารถครอบครองของประทานนี้ได้โดยการเชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามที่พระเจ้าประทานมาให้เราเท่านั้น คนที่มีความชอบธรรมได้รับของประทานโดยการเชื่อในความจริงของข่าวประเสริฐ พระองค์ทรงบอกได้ว่าใครมีบาปในหัวใจหรือไม่ 
8) พูดภาษาต่างๆ: พระคัมภีร์ไบเบิลบอกเราเกี่ยวกับการพูดด้วยภาษาต่างๆว่า “แต่ว่าในคริสตจักร ข้าพเจ้าพอใจที่จะพูดสักห้าคำด้วยความเข้าใจ เพื่อเสียงของข้าพเจ้าจะสั่งสอนคนอื่นด้วย ดีกว่าที่จะพูดหมื่นคำเป็นภาษาต่างๆ” (1 โครินธ์ 14:19) วิสุทธิชนทั้งหลายควรจะทราบว่าการเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าของความจริงมีความสำคัญมากกว่าการพูดด้วยภาษาต่างๆที่ตัวเองไม่สามารถเข้าใจได้ ดังนั้นเขาควรจะ ละเว้นการพูดด้วยภาษาต่างๆ 
9) แปลภาษานั้นๆได้: นี่คือของประทานที่ประทานให้แก่เหล่าสาวกเพื่อยอมให้พวกเขาประกาศข่าวประเสริฐในช่วงเวลาของคริสตจักรโบสถ์ยุคต้นๆ ทุกวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์เผยแพร่ข่าวประเสริฐผ่านหน่วยงานของการแปล และแปลข้อความต่างๆไปสู่ภาษาอื่นๆ จึงไม่จำเป็นสำหรับการที่ผู้ต้องการแปลผู้นั้นที่จะประกาศข่าวประเสริฐสามารถพูดภาษาอื่นได้ อย่างไรก็ตามเมื่อเราเผชิญหน้ากับอุปสรรคทางภาษาพระเจ้ามักจะยอมให้เราแปลภาษาเพื่องานที่สมบูรณ์ของพระองค์เสมอ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในข่าวประเสริฐที่สวยงามและนำเหล่าวิสุทธิชนให้แปลข่าวประเสริฐไปเป็นภาษาต่างๆเช่นเดียวกัน
 

อะไรคือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์? 
 
พระคัมภีร์ไบเบิลบอกเราถึงเรื่องผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า “ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความเชื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีพระราชบัญญัติห้ามไว้เลย” (กาลาเทีย 5:22–23) 
1) ความรัก: ความรักแท้จริงสำหรับคนชอบธรรมคือการช่วยคนบาปให้รอดจากบาปของพวกเขาด้วยการประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ  เพราะคนชอบธรรมทั้งหลายครอบครองข่าวประเสริฐที่สวยงามที่เป็นความรักที่แท้จริงของพระเยซูอยู่ พวกเขาจึงประกาศข่าวประเสริฐของความรักแท้จริงไป และครอบครองความรักแท้จริงเพื่อจิตวิญญาณอื่นด้วย
2) ความปลาบปลื้มใจ: นี่คือความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่สามารถบรรยายได้ ที่ไหลออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจของเรา เมื่อเราเกิดใหม่คนที่มีความชอบธรรมที่ได้รับการยกความผิดบาปทั้งหมดจะมีความปลาบปลื้มในหัวใจของเขา (ฟีลิปปี 4:4)  เพราะมีความปลาบปลื้มใจในหัวใจของคนชอบธรรมอยู่ พวกเขาจึงมีความสามารถในการแบ่งปันความปลาบปลื้มใจให้แก่ผู้อื่นได้
3) สันติสุข: นี่คือหัวใจของการปลอบโยนที่มอบให้กับคนชอบธรรมที่ได้รับการอภัยบาปโดยการมีเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้คนชอบธรรมประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขที่สวยงามไป ผู้คนที่ได้ฟังข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขที่สวยงามนี้ก็สามารถนำให้ผู้อื่นเอาชนะบาปของโลกนี้ได้และมีพลังในการเข้าใจความเชื่อ และมีความมั่นใจในของประทานของความรอด คนชอบธรรมที่ได้สร้างสันติสุขระหว่างพระเจ้าและมนุษยชาตินั้นเรียกว่าบุตรของพระเจ้า (มัทธิว 5:9) และนำผู้อื่นให้ได้รับการยกความผิดบาป (สุภาษิต12:20) พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้คนชอบธรรมนำชีวิตที่ชอบธรรมไปและให้พรแก่ผู้อื่นด้วย สันติสุขโดยการประกาศข่าวประเสริฐที่สวยงามไป 
4) ความอดกลั้นใจ: ผลของความอดกลั้นใจนั้นอยู่ในหัวใจของคนชอบธรรม ผู้ที่ได้ถูกนำบาปของพวกเขาออกไปแล้วโดยการเชื่อในความจริงของข่าวประเสริฐ เราสามารถครอบ ครองผลนี้โดยให้ความอุปถัมภ์ตลอดกาลของการเข้าร่วมสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงมีหัวใจของความอดกลั้นใจและความอดทนในความชอบธรรม 
5) ความปราณี: พระเจ้าทรงมีความเมตตากับเราเมื่อเราเต็มไปด้วยบาป และนำเราให้พ้นจากบาปโดยบัพติศมาและพระโลหิตบนไม้กางเขนของพระเยซู เราสามารถรักและมีความเมตตาแก่คนอื่นได้เพราะพระเยซูทรงมีพระเมตตากับเราและทางชำระบาปของเราทั้งหมด และเพราะเราเชื่อในพระองค์และได้รับพระคุณของพระองค์ คนชอบธรรมจึงมีหัวใจที่มีความปราณีอยู่เต็มเปี่ยมและมีผลของข่าวประเสริฐที่สวยงาม
6) ความดี: ความดีในที่นี้หมายความว่า “คุณความดี” คนชอบธรรมมีความดีและความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าอย่างลึกซึ้งในหัวใจของพวกเขา 
7) ความเชื่อ: ความเชื่อหมายถึงหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความเชื่อในพระเจ้า ความเชื่อในวิสุทธิชนนั้นมาจากการมีความจงรักภักดีต่อพระเยซู 
8) ความสุภาพอ่อนน้อม: นี่ก็หมายความว่าการมีความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นและยึดพวกเขาไว้อย่างอบอุ่นและนุ่มนวลด้วยหัวใจของเรา คนชอบธรรมมีหัวใจที่จะรักศัตรูของพวกเขา และอธิษฐานให้พวกเขาพ้นจากบาป  
9) การรู้จักบังคับตน: การรู้จักบังคับตนเองคือความสามารถในการควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่เสเพลและให้ใช้ชีวิตแบบรู้จักบังคับตัวเองและอารมณ์แทน 
 

ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 
อะไรคือผลของการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์? การได้รับพระพรนี้ได้ยอมให้วิสุทธิชนทั้งหลายมีชีวิตดั่งเป็นสาวกของพระเยซู คริสต์ เข้าร่วมกับคริสตจักรของพระเจ้าด้วยตัวของพวกเขาเอง พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้คนชอบธรรมได้เป็นเครื่องมือของความชอบธรรมและกำหนดตัวเองให้ทำตามพระประสงค์ของพระคริสต์ที่สมบูรณ์ ความประสงค์ของคนชอบธรรมนั้นถูกครอบคุมโดยน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้า และพวกเขาก็มีความประสงค์ที่จะอุทิศทุกสิ่งที่พวกเขามีให้แก่พระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้คนชอบธรรมได้นำชีวิตของการอุทิศตนเพื่อการเอาชนะบาปของโลกนี้ด้วย ความรู้สึกของชัยชนะและมีความปลาบปลื้มใจ และความมั่นใจ ไม่ขาดจิตวิญญาณ พ่ายแพ้หรือไม่สิ้นท่า (โรม บทที่ 7) 
“แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8) การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นำคนชอบธรรมให้ไปประกาศข่าวประเสริฐ 
พระผู้เป็นเจ้าประทานพลังของความเชื่อให้แก่ผู้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตอยู่ และพระเจ้าประทานสิทธิในการเป็นบุตรของพระองค์ให้แก่ผู้ที่ได้รับการยกความผิดบาปของพวกเขาแล้วในความเชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามของพระเยซู (ยอห์น 1:12) คนชอบธรรมผู้ที่มาเป็นบุตรของพระเจ้าผ่านความเชื่อก็สามารถประกาศข่าวประเสริฐที่สวยงามนี้ไปได้ทั่วโลก
คนชอบธรรมมีความสามารถในการต่อสู้กับซาตานผ่านข่าวประเสริฐเพื่อยกความผิดบาปได้ พวกเขาก็มีพลังในการรักษาคนป่วยให้หายจากโรคด้วยเช่นกัน (มาละโก 16:18), เหยียบพลังของซาตาน. (ลูกา 10:19), และเข้าไปในอาณาจักรสวรรค์ (วิวรณ์ 22:14) ผู้ที่มีความชอบธรรมมีชีวิตอยู่เหมือนกับกษัตริย์โดยการเชื่อในพระวจนะของคำสัญญาของพระเจ้า (2 โครินธ์ 6:17–18) 
พระวิญญาณบริสุทธิ์นำคนชอบธรรมให้กำจัดความต้องการทางโลกของพวกเขาออกไป พระองค์ทรงนำพวกเราให้ประกาศข่าวประเสริฐอย่างแท้จริงเช่นกัน (กาลาเทีย 5:6) 
พระวิญญาณบริสุทธิ์นำคนชอบธรรมให้อ่านและเชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามและสอนไปให้แก่ผู้อื่น (1 ทิโมธี 4:13)
พระวิญญาณบริสุทธิ์รวบรวมคนชอบธรรมไว้ที่คริสตจักรของพระเจ้าทุกๆวัน (ฮีบรู 10:25) 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้คนชอบธรรมมาสารภาพบาปของพวกเขา (1 ยอห์น 1:9) เพื่อที่จะทำให้หัวใจของเขามีรู้แจ้งโดยแสงของความจริง (เอเฟซัส 5:13) 
พระวิญญาณบริสุทธิ์นำความชอบธรรมไปสู่ทางที่ถูกต้องในชีวิตของพวกเขา. (สดุดี 23) 
พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกคนชอบธรรมไม่ให้ดับของประทานของพระองค์ (1 เธสะโลนิกา 5:19) 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานที่ยิ่งใหญ่ผ่านข่าวประเสริฐที่แสนมหัศจรรย์ (มาละโก 16:17–18) 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำคนชอบธรรมให้มีชีวิตดุจสาวกของพระผู้เป็นเจ้าโดยการร่วมกับพวกเขาในคริสตจักรของพระเจ้า พระองค์ทรงนำคนชอบธรรมให้มีชีวิตทางจิตวิญญาณของการประกาศข่าวประเสริฐที่สวยงามและประกอบด้วยพระวิญญาณ นี่คืองานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านข่าวประเสริฐที่แสนมหัศจรรย์ (1 เปโตร 2:9) 
พระองค์ทรงทำงานในหัวใจของวิสุทธิชนทั้งหลายอยู่ในตอนนี้ ฮาเลลูยา!