Search

คำสอน

เรื่องที่ 8: พระวิญญาณบริสุทธิ์

[8-14 ] อะไรคือการกลับใจใหม่ที่แท้จริง ที่นำเราให้ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์? (กิจการ 2:38)

อะไรคือการกลับใจใหม่ที่แท้จริง ที่นำเราให้ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์?
(กิจการ 2:38)
“ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า ‘จงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพื่อว่าพระเจ้าทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย และท่านจะได้รับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์’”
 
 
อะไรคือการกลับใจใหม่แท้จริง ที่จำเป็นต่อการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์?
มันคือการกลับไปสู่ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ที่สวยงามและการเชื่อในบัพติศมาของพระเยซู และพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขน
 
พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวในกิจการ2 ว่า คำสอนของเปโตรได้ถ่ายทอดไปสู่ผู้คนได้อย่างลึกซึ้ง และนำพวกเขาไปสู่การกลับใจใหม่ พวกเขาได้ตัดใจและกล่าวกับเปโตรและอัครทูตอื่นๆว่า “ท่านพี่น้องทั้งหลาย เราจะทำอย่างไรดี?” (กิจการ 2:37) แล้วเปโตรก็ตอบว่า “จงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพื่อว่าพระเจ้าทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย และท่านจะได้รับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์” (กิจการ 2:38) 
คำสอนของเปโตรได้แสดงให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สวยงาม นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และมันได้แสดงให้เราเห็นว่า การกลับใจใหม่คืออะไร เราควรจะทราบว่าเราสามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตามการยกความผิดบาป โดยการมองดูพระคัมภีร์อย่างใกล้ชิด และเชื่อในข่าวประเสริฐที่สวย งาม 
อันดับแรกที่เราจำเป็นต้องมีเพื่อที่จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตอยู่คือความเชื่อในพระคัมภีร์ไบเบิล อย่างไรก็ตามเราควรจะมีความระมัดระวังไม่ให้ความหมายของการกลับใจว่าหมายถึงการเสียใจ การกลับใจตรงนี้หมายความถึงการมีความเชื่อในพระเยซู คริสต์ เราเห็นได้ในพระคัมภีร์ไบเบิลว่ามีผู้คนที่รู้สึกเสียใจในการที่พระเยซูทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน พวกเขารู้สึกเสียใจแล้วถามเปโตร ว่า พวกเขาควรจะทำอะไรและยอมรับบาปของพวกเขาก่อนที่เปโตรจะบอกพวกเขาให้กลับใจเสียอีก เราเห็นได้จากสิ่งนี้ว่าการกลับใจที่เปโตรพูดถึงนั้นไม่ใช่การเสียใจต่อบาปหรือการยอมรับมัน แต่เป็นการรับเอาพระเยซู คริสต์เข้าไปสู่หัวใจของผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ช่วยให้รอดของเขาและมีความเชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามที่พระองค์ประทานมาให้เรา นี่คือธรรมชาติแท้จริงของการกลับใจใหม่
 ความรักของพระเยซูได้มาหาเราก่อนที่จะมีความเสียใจส่วนตัวเพื่อบาปในหัวใจของเราเสียอีก สิ่งนี้หมายความว่า พระเยซูทรงนำบาปของเราออกไปเมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมาในแม่น้ำจอร์แดน ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและจากนั้นทรงเป็นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งหนึ่ง ด้วยวิธีนี้ พระองค์ทรงชำระบาปและความไร้ศีลธรรมของเราออกไป 
การกลับใจใหม่ที่แท้จริง หมายถึงการเชื่อในความจริงนี้ ท่านคิดว่าบาปของเราจะจากไปตลอดกาลอย่างง่ายดายหากเราเสียใจกับบาปของเราและร้องขอโทษไหม? นี่ไม่ใช่การกลับใจใหม่ที่แท้จริง การกลับใจใหม่หมายความถึงการรับการยกความผิดบาปของเราโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามของบัพติศมาของพระเยซู และพระโลหิตของพระองค์ พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า เราควรจะขอยกความผิดบาปของเราโดยการกลับใจใหม่ ในทำนองเดียวกัน เราจำเป็นต้องเชื่อในข่าวประเสริฐของบัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตของพระองค์เพื่อที่จะรับการยกความผิดบาปของเราอย่างสมบูรณ์
เปโตรจัดการบัพติศมา “ในพระนามของพระเยซู คริสต์” แก่ผู้ที่เชื่อในพระเยซู คริสต์ พระเยซูทรงรับบัพติศมาเพื่อนำบาปทั้งหมดของมนุษยชาติออกไป บัพติศมาของพระองค์และการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเป็นความสมบูรณ์ของข่าวประเสริฐที่สวยงามที่ทำให้ผู้ที่เชื่อได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เสด็จมาสถิต (มิทธิว 3:15–17) มนุษชาติสามารถบริสุทธิ์ได้โดยการเชื่อในบัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขน เรียกสั้นๆว่า ผู้ที่ได้รับการยกความ ผิดบาปโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐนั้นได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิต
 
 

ผู้ที่อธิษฐานนำพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตอยู่ได้ไหม? 

 
ผู้คนไม่สามารถได้รับการยกความผิดบาปและรับพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตอยู่ได้ไม่ว่าพวกเขาจะอธิษฐานอย่างหนักเพียงใดให้ได้รับมันก็ตาม เพื่อที่จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตอยู่นั้นมันจึงมีความจำเป็นในการเชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามที่สมบูรณ์ด้วยบัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนเท่านั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าประทานมาให้แก่คนทั้งหลายที่ได้รับการชำระบาปออกไปอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น  
ความเชื่อในข่าวประเสริฐหมายถึงการรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริง กิจการ 2:38 กล่าวว่า “จงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพื่อว่าพระเจ้าทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย และท่านจะได้รับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์” เปโตรบอกว่าการเสด็จมาสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ประทานให้แก่ผู้ที่ได้รับการยกความผิดบาปของพวกเขาผ่านความเชื่อโดยการกลับใจใหม่ที่ถูกต้อง การยกความผิดบาปและการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตนั้นเกี่ยวพันกัน 
พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า “จงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพื่อว่าพระเจ้าทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย และท่านจะได้รับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยว่าพระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของท่านด้วย และแก่คนทั้งหลายที่อยู่ไกล คือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกมาเฝ้าพระองค์” (กิจการ 2:38–39)
คนเรานั้นสามารถได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ ตามเงี่อนไขที่หัวใจของเขานั้นบริสุทธิ์และปราศจากบาปเท่านั้น ดังนั้นเราควรจะเชื่อในข่าวประเสริฐที่พระเยซูทรงประทานมาให้กับเรา เราจะต้องเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์หลังจากที่ได้รับการยกความผิดบาปของเรา โดยการเชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามที่กล่าวว่าบาปทั้งหมดของโลกนี้ได้ถูกชำระออกไปเมื่อพระเยซูทรงรับบัพติศมา แล้วเราก็สามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ มันคือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตอยู่ในสังคมมนุษย์ “เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า คือให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์ ” (1 เธสะโลนิกา 4:3) 
การยกความผิดบาปที่แท้จริงนั้นไม่ให้ผ่านความพยายามของมนุษย์หรือการทำให้บริสุทธิ์หรือการทำความดี แต่เพียงแค่เชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามของพระเจ้าองค์สาม ที่ทรงทำให้สมบูรณ์ผ่านยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาแล้ว พระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าองค์สามก็จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เสด็จมาสถิตอยู่ในหมู่ผู้ที่ได้รับการยกโทษบาปแล้วโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงาม 
ผู้คนมากมายถูกแทงเข้าไปในหัวใจของพวกเขาเมื่อได้ยินเปโตรกล่าวในวันเพ็นเทคศเต พวกเขาร้องออกมาดังๆวัน “เราจะทำอย่างไรดี?” (กิจการ 2:37) สิ่งนี้ชี้ว่าจิตใจของพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงแล้ว และตอนนี้ก็เชื่อในพระเยซูว่าทรงเป็นผู้ช่วยให้รอด พวกเขาก็รอดจากบาปของพวกเขาโดยการเชื่อในความจริงของการกลับใจใหม่ที่ประกาศโดยเปโตรเช่นกัน การยกความผิดบาปได้ประทานให้แก่มนุษย์แล้วโดยขึ้นอยู่กับความเชื่อในข่าวประเสริฐของบัพติสมาของพระเยซูที่งดงามและพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขน
วัตถุประสงค์ของบัพติศมาของพระเยซูก็คือการยอมให้พระองค์ได้แบกรับเอาบาปของโลกนี้ไว้ การเชื่อในสิ่งนี้คือเงื่อนไขในการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตอยู่กับคนทั้งหลายที่เชื่อในข่าวประเสริฐของความจริงที่ยึดบัพติศมาของพระเยซู “และพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้ว ในทันใดนั้นก็เสด็จขึ้นจากน้ำ และดูเถิด ท้องฟ้าก็แหวกออก และพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุจนก เขาและสถิตอยู่บนพระองค์” (มัทธิว 3:16) การเสด็จมาสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์บนวันเพ็นเทคศเต มีความสัมพันธ์เป็นพิเศษกับความเชื่อของเหล่าสาวกในข่าวประเสริฐที่สวยงาม: บัพติศมาของพระเยซู, การสิ้นพระชนม์บนไม้การเขน และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ 
กิจการกล่าวว่าผู้คนที่ได้รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูและได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ควรจะเชื่อว่าการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตอยู่คือของประทานพิเศษจากพระเจ้า เพื่อที่จะรับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ บาปทั้งหมดของเราจะต้องถูกชำระออกไปผ่านความเชื่อในบัพติศมาของพระเยซูและการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระองค์เสียก่อน 
ตามบทกิจการนั้น ผู้คนทั้งหมดที่ได้ยินคำสอนของ เปโตร ตามที่เขาได้กล่าวเอาไว้ “จงเอาตัวรอดจากยุคที่คดโกงนี้เถิด” (กิจการ 2:40) จงใส่ใจในคำแนะนำของเขาและรับบัพติศมาสิ่งที่เราเรียนรู้จากพระคัมภีร์ไบเบิลก็คือว่าเหล่าสาวกในคริสตจักรยุคต้นๆนั้นได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์บนพื้นฐานของความเชื่อในบัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตบนไม้กางเขนของพระ องค์ นี่คือเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ การเชื่อในบัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตบนไม้กางเขนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งหากคนใดคนหนึ่งแสวงหาการยกความผิดบาปอยู่
 


การเชื่อที่นำเราไปรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านการกลับใจใหม่ที่แท้จริง

 
ลองดูในกิจการ 3:19 “เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม่ เพื่อจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย เพื่อเวลาชื่นใจยินดีจะได้มาจากพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” เราจะให้ความหมายของการกลับใจใหม่ได้อย่างไร? ลองคิดถึงมันอีกครั้ง 
ในพระคัมภีร์ไบเบิล การกลับใจใหม่หมายถึงการกลับสู่ความเชื่อในการชำระบาปในสมัยนั้นผู้คนประพฤติตามปรารถนาและบูชาสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงสร้าง แต่หลังจากที่พวกเขาตระหนักได้ว่า พระเยซู คริสต์ทรงช่วยพวกเขาให้รอดจากบาปของพวกเขาโดยน้ำและพระโลหิตของพระองค์ พวกเขาก็เปลี่ยนความคิด นี่คือการกลับใจใหม่ตามพระคัมภีร์ไบเบิล การกลับใจใหม่ที่แท้จริงคือการกลับไปสู่ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ 
อะไรคือการกลับใจใหม่ที่แท้จริงที่จำเป็นต่อการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์? มันคือความเชื่อในบัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตบนไม้กางเขนของพระองค์ “เพื่อเวลาชื่นใจยินดีจะได้มาจากพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” หากพวกเขามีความเชื่อเช่นนี้พวกเขาก็ได้รับการยกความผิดบาปและได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระเยซูทรงทำให้ผู้มีบาปทั้งหมดในโลกนี้บริสุทธิ์โดยบัพติศมาและพระโลหิตบนไม้กางเขนของพระองค์ เราจะต้องเชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามนี่แล้วได้รับการชำระบาปและได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์
เพื่อที่จะเชื่อในพระเยซูและรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ บาปของคนใดคนหนึ่งจะต้องส่งผ่านไปสู่พระเยซู ผ่านความเชื่อในบัพติศมาของพระองค์และการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เราควรจะเชื่อว่าพระเยซูทรงนำบาปทั้งหมดของเราไป และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อรับการพิพากษาเพราะบาปของเรา นี่คือความเชื่อและการกลับใจใหม่ที่แท้จริงที่สามารถทำให้เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตกับผู้ที่ได้รับการยกความผิดบาปทั้งหมดของพวกเขา ทำไมพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เป็นของประทานให้แก่ผู้ที่ได้รับการชำระบาป? เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ มีพระประสงค์ที่จะสถิตภายในพวกเขาและเพื่อให้พวกเขาเป็นบุตรของพระองค์ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้า พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้าพระองค์เดียว ทั้งหมดเป็นองค์สาม แต่เป็นพระเจ้าพระองค์เดียวกันแก่ผู้ที่เชื่อในพระเยซู พระบิดาทรงมีแผนการที่จะช่วยเราให้รอดจากบาปของเรา และดังนั้นพระเยซูพระบุตรก็เสด็จมายังโลกนี้ ทรงรับบัพติศมาจากยอห์น เพื่อที่จะนำบาปทั้งหมดของโลกนี้ไป ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม และเสด็จขึ้นสวรรค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราให้เชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามนี้โดยการยืนยันบัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตบนไม้กางเขนของพระองค์
พระเจ้าทรงประทับตราผู้ที่รอดจากบาปผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระผู้เป็นเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เสด็จไปสู่ผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่พระเยซูทรงนำบาปทั้งหมดของโลกนี้ไป พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้พวกเขาเป็นหลักประกันให้พวกเขาเป็นบุตรของพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์คือหลักฐานของความรอดจากบาปสู่ผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามในท้ายที่สุด 
ผู้ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้า คนทั้งหลายที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่มักจะรู้สึกสดชื่นเสมอ พวกเขามีความเชื่อที่มั่นคงในพระวจนะของพระเจ้า ในบัพติศมาของพระเยซูและในพระโลหิตบนไม้กางเขน พวกเขามีความสุขอย่างแท้จริง คนเหล่านี้กลับใจใหม่ในวิธีที่เหมาะสม ไม่มีบาปในหัวใจของพวกเขา และมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่
พระคัมภีร์ไบเบิล กล่าวว่า มีการกลับใจใหม่ที่นำการยกความผิดบาปมา ท่านได้ไปผ่านการกลับใจใหม่เช่นนั้นไหม? หากท่านกลับใจใหม่และยอมปรับความเชื่อให้ถูกต้อง ท่านจะสามารถรับข่าวประเสริฐที่สวยงามได้ด้วยเช่นกัน ผมขอแนะนำให้ท่านกลับใจใหม่เพื่อบาปของท่านและพบพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่านพร้อมจะกลับใจใหม่และเชื่อในความสวยงามของข่าวประเสริฐและการเสด็จมาสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไหม?