Search

คำสอน

เรื่องที่ 8: พระวิญญาณบริสุทธิ์

[8-15] เพียงเมื่อท่านรู้จักความจริง ท่านก็จะสามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้และพระองค์ก็จะสถิตอยู่กับท่าน (ยอห์น 8:31-36)

เพียงเมื่อท่านรู้จักความจริง ท่านก็จะสามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้และพระองค์ก็จะสถิตอยู่กับท่าน
(ยอห์น 8:31-36)
“พระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่เชื่อในพระองค์แล้วว่า ‘ถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเรา ท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริง และท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริง และความจริงนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทย’ เขาทั้งหลายทูลตอบพระองค์ว่า ‘เราสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมและไม่เคยเป็นทาสใครเลย เหตุไฉนท่านจึงกล่าวว่า ‘ท่านทั้งหลายจะเป็นไทย’?’ พระเยซูตรัสตอบเขาทั้งหลายว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ผู้ใดที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาป ทาสนั้นมิได้อยู่ในครัวเรือนตลอดไป พระบุตรต่างหากอยู่ตลอดไป เหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรจะทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทย ท่านก็จะเป็นไทยจริงๆ’”  
 
 
ท่านจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะ รับพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิต?
เราจะต้องเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ที่สวยงามและมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อ
 
ท่านรู้ไหมว่าความจริงคืออะไร? พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นความจริง” (ยอห์น 14:6) ดังนั้นการรู้จักพระเยซูคือการรู้จักความจริง พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสถิตภายในตัวท่านจะขอบ คุณในความเชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามของท่านไหม? ท่านควรตระหนักถึงบัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนที่รวมเป็นข่าวประเสริฐที่สวยงามและต้องเชื่อด้วย
ประชาชนในทุกวันนี้มักใช้คำว่า ‘การเกิดใหม่’ อยู่บ่อยๆ “ผู้คนควรจะเกิดใหม่ การเมืองควรจะเกิดใหม่ ศาสนาควรจะเกิดใหม่” พวกเขาใช้วลีให้เป็นความหมายเหมือนกับ“การปรับปรุง” อย่างไรก็ตามการเกิดใหม่ไม่ได้หมายความถึงการปรับปรุงธรรมชาติของเนื้อหนัง การเกิดใหม่หมายถึงการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตโดยการได้ฟังและเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สวยงาม 
 


อะไรคือคำของความจริงที่ยอมให้เราได้เกิดใหม่?

 
ทำไมมนุษย์จึงเกิดใหม่? มนุษย์ไม่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นเขาจะต้องรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่จะเกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้า เราเห็นได้จากหลายๆคนที่เชื่อในพระเยซูแต่ไม่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตอยู่ นิโคเดมัสเคยเป็นขุนนางของพวกยิวที่ปรากฏในยอห์น บทที่ 3 เคยเป็นผู้นำของยิว ผู้ที่พยายามที่จะรักษากฎที่รับมาจากพระเจ้า อย่างไรก็ตาม เขาเคยทำงานเป็นผู้นำของคนของศาสนา พระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเสด็จมาสถิตอยู่กับเขาโดยไม่รู้ตัว 
เพื่อที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะต้องเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สวยงาม และเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ และมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อ มนุษย์สามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เพียงเมื่อ เขามาเชื่อในพระวจนะของความจริงในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สวยงาม พระเยซูตรัสว่า “ถ้าเราบอกท่านถึงสิ่งฝ่ายโลกและท่านไม่เชื่อ ถ้าเราบอกท่านถึงสิ่งฝ่ายสวรรค์ ท่านจะเชื่อได้อย่างไร” (ยอห์น 3:12) 
ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สวยงามนั้นเป็นตามนี้ พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงกำเนิดขึ้นในโลกนี้ ทรงรับบัพติศมาจากยอห์น ตอนพระชนม์อายุได้ 30 ปี หลังจากนั้นสามปี ก็ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย และดังนั้นจึงนำบาปของเราออกไป พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้รอด สำหรับผู้ที่เชื่อในพระเยซู คริสต์ที่ทรงรับบัพติศมาจากยอห์น และทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ประทานการยกความผิดบาปมาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเสด็จมาสถิตแก่ผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามนี้
ผู้ที่ยังคงมีบาปในหัวใจของเขาอยู่จะต้องได้รับการยกความผิดบาปโดยการเชื่อในบัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตของพระองค์ มนุษย์ได้แต่ทำบาปต่อพระพักตร์พระเจ้าโดยไม่มีทางเลือก และดังนั้นจะต้องรอดโดยการยอมรับพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอด พระเยซูทรงล้างบาปทั้งหมดของโลกนี้ไปโดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สวยงาม คนบาปทั้งหมดนั้นรอดได้โดยการได้ฟังและเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สวยงาม คนทั้งหลายที่เชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามจะได้รับพระพรที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตอยู่  
“โมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น” (ยอห์น 3:14) ในพันธสัญญาฉบับเก่านั้น แม้ว่าผู้คนชาวอิสราเอลได้ทำบาปแล้วถูกกัดด้วยงูในถิ่นทุรกันดาร และก็กำลังจะตายอย่างสิ้นหวัง หลายคนก็มีชีวิตอยู่ต่อได้ด้วยการมองดูที่งูทองสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้บนฐาน  
เช่นเดียวกันนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสด็จมาสถิตอยู่กับเราแล้ว พระเยซูประทานพระวิญาณณบริสุทธิ์ให้เสด็จมาสถิตอยู่กับผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐที่สวยงามนี้ ซาตานซ่อนเราจากความรู้จักข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ และพยายามปิดกั้นเราจากการรับความจริงของพระวิญญาณ อย่างไรก็ตาม พระเจ้าก็ประทานพระพรมาให้กับเราด้วยการยกความผิดบาปและการเสด็จมาสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านความเชื่อของเราในข่าวประเสริฐของบัพติศมาของพระเยซูและพระโลหิตของพระองค์
ท่านสามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เสด็จมาสถิตอยู่เช่นกัน หากท่านเชื่อในข่าวประเสริฐนี้ ท่านรู้จักข่าวประเสริฐที่สวยงามนี้ว่าเป็นความจริงต่อพระพักตร์พระเจ้าไหม? ท่านเชื่อว่าท่านสามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มาสถิตโดยการเชื่อในสิ่งนี้ที่เป็น ข่าวประเสริฐแท้จริงไหม? 
พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกเราให้รู้จักความจริงช่วยเราให้รอดจากบาปทั้งหมดของเราได้ “และท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริง และความจริงนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทย” (ยอห์น 8:32) ท่านรู้จักความจริงของข่าวประเสริฐที่สวยงามที่ช่วยเราให้รอดและประทานพระพรให้เราด้วยการเสด็จมาสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไหม? หากท่านยอมรับข่าวประเสริฐนี้ ท่านจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เสด็จมาสถิตอย่างแน่นอน