Search

คำสอน

เรื่องที่ 9: โรม (ข้อคิดเกี่ยวกับหนังสือของโรม)

[บทที่ 8-6] ผู้ใดที่ได้รับมรดกในอาณาจักรของพระเจ้า (โรม 8:16–27)

(โรม 8:16–27)
“พระวิญณาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตร
ของพระเจ้าและถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็น
ทายาทร่วมกับพระคริสต์และเมื่อเราทั้งหลายร่วมทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้นก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วยเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจ
จุบันไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีที่เผยให้แก่เราทั้งหลายด้วยว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้ว มีความเพียรคอยท่าปรารถนาให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏเพราะว่าสรรพสิ่งเห่านั้นต้องเข้าอยู่ในอำนาจของอนิจจัง ไม่ใช่ตามใจชอบของตนเอง แต่เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงให้เข้าอยู่นั้น ด้วยมีความหวังใจว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นจะได้รอดจากอำนาจแห่งความเสื่อมสลายและจะเข้าในเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งบุตรทั้งหลายของพระเจ้าเรารู้อยู่ว่าบรรดาสรรพสิ่งที่ทรงสร้างนั้นกำลังคร่ำ
ครวญ และผจญความทุกข์ยากมาด้วยกันจนทุกวันนี้ และไม่ใช่เท่านั้น เราทั้งหลายเองด้วย ผู้ใด รับพระวิญญาณเป็นผลแรกตัวเราเองยังคร่ำครวญคอยการที่พระเจ้าทรงให้เป็นบุตรคือที่จะทรง
ให้กายของเรา ทั้งหลายรอดตาย เหตุว่าเราทั้งหลายรอดแม้เป็นเพียงความหวังใจ แต่ความหวังใจ ในสิ่งที่เราเห็นได้หาเป็นความหวังใจไม่ด้วยว่าใครเล่ายังเห็นสิ่งที่เขาเห็นแต่ถ้าเราทั้งหลายคอย
หวังใจในสิ่งที่เรายังไม่ได้เห็น เราจึงมีความเพียรคอยสิ่งนั้น ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณก็ ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระวิญ
ญาณทรงช่วยขอแทนเราในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำและพระองค์ผู้ทรงชันสูตรใจ
มนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนที่ชอบพระทัยพระเจ้า”
 
 
มนุษย์ทุกคนที่ได้รับการยกความผิดบาปแล้วเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหัวใจของพวกเขา 1ยอห์น 5:10 กล่าวว่า “ผู้ที่เชื่อในพระบุตรของ พระเจ้าก็มีพยานอยู่ในตัว” ผู้ที่มีความชอบธรรมของพระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ด้วย และก็คือความศรัทธาในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่ทำให้มันเป็นไปได้สำหรับพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ที่จะสถิตในหัวใจของเขาอย่างนิรันดร์
เรากลายเป็นบุตรของพระเจ้าโดยการได้รับการยกความผิดบาปผ่านความศรัทธาของเราในน้ำและพระวิญญาณ พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตในหัวใจของเราและร่วมเป็นพยานให้แก่เรา ดังที่ กล่าวว่า “ท่านเป็นบุตรของพระเจ้า และคนของพระองค์” ส่วนผู้ที่ยังไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ อยู่ในหัวใจพวกเขาซึ่งธรรมบัญญัติเป็นพยานร่วมว่า“ท่านไม่ใช่บุตรของพระเจ้าแต่เป็นผู้มีบาป”
ถึงผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ  พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานร่วม “ท่านเป็นบุตรของพระเจ้า ท่านเป็นคนที่ไม่มีบาป” พระเจ้าทรงทำให้มันชัดเจนพอ เพื่อว่าเราอาจ จะรู้ว่าเพื่อที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าเราจะต้องเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
ท่านอาจจะถามว่า “ฉันไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้น เพื่อจะได้หมายความว่า ฉันไม่เป็นบุตรของ พระเจ้าใช่ไหม?” บางคนขาดวุฒิภาวะในความศรัทธาของตัวเองและอาจจะไม่ทราบว่าพวกเขามี
พระวิญญาณบริสุทธิ์ในหัวใจของเขาหรือไม่แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ยืนยันกับเราว่าแม้ว่าเรามี
ความลังเลใจในตัวเราเอง พระวิญญาณจะทำให้เรารู้สึกสดใสและพูดว่า “เฮ! ท่านเป็นบุตรของ พระเจ้า”ดังนั้นถ้าเราเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเราก็เป็นบุตรของพระเจ้าพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานที่ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่บางสิ่งที่สถิตอยู่ในหัวใจผ่านความรู้สึกและความรับรู้ของเราผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
ไม่มีบาปอยู่ในหัวใจของพวกเขาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สถิตอยู่ในตัวของพวกเขาแล้วพวกเขา
เป็นบุตรของพระเจ้าอย่างแน่นอน
พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกกับเราในหัวใจว่า “ท่านเชื่อในบัพติสมาของพระเยซู ไม้กางเขน และได้รับการยกความผิดบาป ดังนั้นท่านไม่มีบาปและเป็นบุตรของพระเจ้า”
อย่างไรก็ตามข้อพิสูจน์ของพระองค์ไม่ได้มาในรูปเสียงของมนุษย์ดังนั้นไม่ต้องคาดหวังที่จะได้ยินเสียงที่ดังสนั่น! หากท่านปรารถนาที่จะได้ฟังเสียง ซาตานอาจจะปลอมเสียงของพระองค์ มาให้เหมือนกับเสียงของมนุษย์และพยายามกดดันท่านซาตานทำงานโดยการแอบฟังความคิด
ของมนุษย์ในขณะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานตามพระวจนะของพระเจ้า
 
 

ผู้ที่มีความชอบธรรมของพระเจ้า เป็นบุตรและเป็นทายาทของพระองค์

 
เราลองมาอ่านวรรคที่ 17 ดู “และถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้ว เราก็เป็นทายาทคือเป็น ทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์และเมื่อเราทั้งหลายร่วมทนทุกข์ทรมานด้วย
กันกับพระองค์นั้นก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วย”
ถ้าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราก็เป็นทายาทของพระองค์เช่นกันและทายาทก็คือผู้ที่ได้รับ
ทุกอย่างจากพ่อแม่ของพวกเขาซึ่งก็คือเรามีสิทธิ์ได้รับแบ่งปันทุกย่างจากพระเจ้าผู้เป็นพระบิดา
หากถามว่า “ใครคือทายาทของพระเจ้าพระบิดา?” เราตอบได้ว่า “คือผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐ ของน้ำและพระวิญญาณและได้รับการยกความผิดบาป คือทายาทของพระองค์”
มนุษย์ที่มีความศรัทธาเช่นนี้ได้รับพระพรและสืบทอดศักดิ์ศรีของพระเจ้าในอาณาจักร
ของพระองค์ร่วมกับพระคริสต์ จากนั้นเราก็จะได้รับความทุกข์ทรมานพร้อมกับพระองค์ การเป็น พยานร่วมกับพระคริสต์หมายความถึงการมีชีวิตอยู่ในอาณาจักรของพระบิดาชั่วนิรันดร์ถ้าท่าน
เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณท่านก็ร่วมเป็นทายาทพร้อมกับพระคริสต์เราก็เป็น
ทายาทเพราะว่าเราจะรับช่วงทุกอย่างที่พระบิดาทรงมี
จากช่วงเวลาหนึ่งสู่ช่วงเวลาหนึ่งผมรู้สึกได้ว่า อาณาจักรของพระเจ้ากำลังใกล้เข้ามา ทุกๆ อย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ดีของมันเองคำสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์นั้นถูกทำให้สมบูรณ์ที
ละขั้นตอนนี้ทั้งหมดนี้นั้นเหลือไว้เพื่อชาวอิสราเอลจนถึงปัจจุบันพระเยซูทรงสารภาพว่าเป็นผู้ไถ่บาปให้พวกเขาและช่วยพวกเขาให้รอดจากบาปชาวอิสราเอลนั้นคาดหวังที่จะได้รับการไถ่บาป
จากพระเยซูในช่วงความยากลำบากตลอด 7 ปี
การตระหนักถึงอาณาจักรของพระเจ้าในโลกนี้และในสววรค์ได้เชื่อมเข้ากับความสำนึก
ของชาวอิสราเอลผมเชื่อว่าวันสุดท้ายของโลกกำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้ผมเชื่อว่าวันนั้นใกล้เข้ามา
เมื่อพวกเขาผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณจะสถิตอยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร์ โลก ทั้งโลกรอคอยปี 2000 และคิดว่ามันอาจจะเป็นวันนั้น แต่ปี 2000 ก็ผ่านไปแล้ว และเราก็มา ถึงครึ่งทางของปี 2002 แล้ว ในความเป็นจริงเมื่อหลายๆคนในโลกนี้ ได้คิดว่าความเปลี่ยน แปลงทั้งหมดในโลกนี้จะเกิดขึ้นในปี 2000
แต่กระนั้นอาณาจักรพระคริสต์ที่เราได้รอคอยมายาวนานใกล้เข้ามาถึงเราพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ของผู้ที่ได้รับการยกความผิดบาปให้รับรู้ถึงอาณาจักรพระเจ้าที่ใกล้เข้ามาตอนนี้ก็เหมือน
กับก่อนหน้านี้ ทุกๆสิ่งจะสำเร็จตามที่พระเจ้าตรัสไว้ เรามารอคอยวันนั้นพร้อมกับความศรัทธา
ในอนาคตชาวอิสราเอลมีอุปสรรคในการก้าวไปสู่โลกแห่งสันติสุขและเพื่อสิ่งนี้จึงรวบ
รวมศัตรูชาติต่างๆนี่คือสิ่งที่ไบเบิลบอกกับเราไว้ชาวอิสราเอลจะเป็นศัตรูกับหลายชาติและจากนั้นชาวอิสราเอลบางคนจะตระหนักว่าจริงๆแล้วผู้มาไถ่บาปที่พวกเขารอคอยมายาวนานคือพระเยซู
นั่นเองพวกเขาจะได้รับการยกความผิดบาปของของพวกเขาโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำ
และพระวิญญาณ สิ่งที่พระเจ้าทรงวางแผนไว้ คือสิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ ทุกๆสิ่งนี้จะ เกิดขึ้นตามเวลา  ดังนั้นเราจะต้องไม่รอสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและ
พระวิญญาณจะได้เห็นว่าคำทำนายของพระเจ้าเป็นจริง ผู้ที่เชื่อมีความหวังว่า คำสัญญาของพระ เจ้าในอาณาจักรโลกและอาณาจักรสวรรค์กำลังจะมา ผมเชื่อว่าวันนี้ใกล้เข้ามาถึงเราแล้ว
เวลานั้นกำลังจะมาถึงเร็วๆนี้ เมื่อทุกๆอย่างที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ จะมาทีละอย่าง ผมมั่น ใจว่าวันของอาณาจักรพันปีและอาณาจักรที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ใกล้มาถึงแล้วท่านคิดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านคิดเหมือนกับผมหรือเปล่า ?  ท่านเชื่อว่าคำทำนายทุก
อย่างของพระเจ้าจะสมบูรณ์ได้โดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่?พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้
เรามีความเชื่อในคำสัญญาของพระเจ้าอย่างแท้จริง
เรามั่นใจผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าคำสัญญาของพระเจ้าบนวันสุดท้ายของโลกจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เราเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าสิ่งที่ผ่านมาในจิตใจของเราและความหวังของเราจะเป็น
จริงตามคำทำนายทั้งหมดของพระเจ้า นี่คือความศรัทธาที่แท้จริง
ท่านและผมต่างก็เป็นทายาทตามพระพรของคำสัญญาของพระเจ้าดังนั้นเราต้องรอในพระวิญญาณบริสุทธิ์อาณาจักรพระเจ้าจะมาหาเราเร็วๆนี้ชาวอิสราเอลเชื่อและยอมรับพระเยซูคริสต์ว่าเป็นผู้ไถ่บาปให้พวกเขา
มีหลายคนที่รอคอยอยู่ พวกเขากล่าวว่า “พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดเสด็จมาเถิด” เปาโลกล่าวว่า เมื่อเขาเป็นทายาทของพระเจ้าแล้วความทุกข์ทรมานที่เขาได้พบนั้นไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับศักดิ์ศรีที่เขาได้รับในเร็ววันนี้ มันหมายความว่าเพื่อที่จะได้รับศักดิ์ศรีพร้อมกับพระคริสต์ เราจะ ต้องทุกข์ทรมานพร้อมกับพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นเพราะว่าเราเชื่อและรอคอยอาณาจักร
ของพระเจ้าที่กำลังจะมาเพื่อที่จะได้รับศักดิ์ศรีพร้อมกับพระคริสต์เราก็ต้องทุกข์ทรมานพร้อมกับพระองค์เช่นกัน
ความหวังของเปาโลของสรรพสิ่งทั้งหมดรวมทั้งสัตว์และพืชที่รอคอยการเสด็จมาของ
พระบุตรของพระเจ้า ความหวังนั้นคือการที่สรรพสิ่งทั้งหมดจะมีชีวิตนิรันดร
ดังนั้นเราจะต้องทราบว่าเราเป็นผู้ที่เชื่อที่ได้รับพรพร้อมกับชีวิตนิรันดรไม่ว่ากรณีใดๆ เราจะเห็นพระเยซูเสด็จมาในวันที่เรายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ว่าพระเยซูจะทรงปลุกเราจากการหลับ
ไหลเราก็จะรอคอยพระองค์
 
 

ศักดิ์ศรีของพระเจ้าที่จะเปิดเผยในเราคือความยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงไหม?

 
ศักดิ์ศรีที่จะเปิดเผยเพื่อความชอบธรรมเร็วนี้คือศักดิ์ศรีที่เป็นนิรันดร์ของพระเจ้าได้สืบ
ทอดอาณาจักรนิรันดร์และมีชีวิตนิรันดร์ในศักดิ์ศรีของพระเจ้าที่นั่นจะไม่มีความตายไม่มีความ
เศร้าไม่มีการร้องให้จะไม่มีความเจ็บปวดและอาณาจักรที่ไม่ต้องมีพระอาทิตย์หรือพระจันทร์เพื่อส่องแสง เพื่อให้ศักดิ์ศรีของพระเจ้าให้ความสว่างแก่มันเอง ไฟคือแสงสว่างมันคือสถานที่ที่พระ เยซูทรงเกิดใหม่ผู้ที่เชื่อเท่านั้นที่จะค้นพบและมันถูกบรรจุด้วยศักดิ์ศรีของพระเจ้าอาณาจักรนี้เต็มไปด้วยรัศมีสีทองศักดิ์ศรีของอาณาจักรที่เราจะไปอยู่ชั่วนิรันดร์คือสิ่งยิ่งใหญ่ที่ไม่สามารถบรรยายด้วยคำพูดใดๆได้เปาโลจึงบอกเราว่าความทุกข์ทรมานที่เรามีอยู่ตอนนี้ไม่สามารถเปรียบเทียบกับศักดิ์ศรีที่กำลังจะเผยต่อเราได้
บางครั้งเราเห็นศักดิ์ศรีของพระเจ้าได้ในธรรมชาติในขณะที่เรากำลังทำงานเพื่อพระเจ้าอยู่
เมื่อเรามองไปที่ดอกไม้หลากสีหญ้าที่เปียกของธรรมชาติแสดงให้เห็นใบไม้ที่ส่องแสงอากาศช่วงฤดูใบไม้ร่วงอันอบอุ่น ความสดชื่นของลมแผ่วๆ ดวงดาวที่ส่องแสงสว่างในคืนที่เยือกเย็น เมื่อ เราคิดถึงสี่ฤดูกาลนี้เราคิดถึงสวรรค์เมื่อเรามองเห็นสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นเราหวังว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะมาในเร็ววันนี้
เมื่ออาณาจักรของพระเจ้ามาถึงที่นั่นจะไม่มีความตายและเราจะมีชีวิตอยู่อย่างรุ่งเรืองจะไม่มีอะไรขาดแคลนดังนั้นเราจะมีชีวิตอยู่ในความสมบูรณ์และมั่งคั่งเพียงความคิดที่ว่าฉันมีชีวิตอยู่
พร้อมกับศักดิ์ศรีในสถาน ที่ที่ทุกๆสิ่งสมบูรณ์ และพร้อมที่จะเติมหัวใจของผมด้วย ความจริงก็คือ ทุกๆสิ่งนี้จะเป็นของเราผู้ที่เชื่อมันเหมือนกับเป็นความฝันและทำให้เราซาบซึ้งอีกครั้งหนึ่งว่าเรา
จะต้องเกิดใหม่ผมขอบพระคุณพระเยซูผู้ทรงเติมหัวใจของผมด้วยความหวังนี้เพื่อความสมบูรณ์
ตอนนี้เรามีความหวังในสววรค์ผ่านจินตนาการของเราเพียงอย่างเดียวแต่เราทราบว่าใน
อนาคตสัญญาทั้งหมดของพระเจ้าจะเป็นจริงความหวังของเราและการรับรู้ถึงศักดิ์ศรีของพระเจ้าที่กำลังมาถึงก็มากขึ้นทุกวัน
นี่คือเหตุผลที่ผู้ที่เชื่อมีความหวังในความศรัทธาในพระเจ้าสำหรับอนาคตก็คือศักดิ์ศรีและความศรัทธาของผู้ที่สืบทอดไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าศักดิ์ศรีของความศรัทธานั้นให้พรแต่เพียงผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเท่านั้นใช่ไหม? คำตอบก็คือใช่อย่างแน่นอน! เพียงแค่เวลาที่ต้องการให้ผ่านไปก่อนพระเจ้าก็คือการประทานความชอบธรรมให้กับผู้ที่เชื่อในคำสอนของน้ำและพระวิญญาณในเวลานั้นพระเจ้าทรงสัญญาด้วยศักดิ์ศรีทั้งหมดของพระองค์ว่ามันจะเป็นความจริงเพื่อเรา สิ่งซึ่งเป็นเกียรติทั้งหมดนี้ จะเกิดขึ้นจริงแก่ผู้ที่เชื่อ ศักดิ์ศรีนี้รอคอยเรา อย่างยอดเยี่ยมและสวยงามมาก
ท่านและผมผู้มีความศรัทธาในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเช่นเดียวกันคือผู้ที่จะเข้าไปในอาณาจักรแห่งศักดิ์ศรีของพระเจ้าโลกที่สับสนและชั่วร้ายนี้จะสร้างความมืดในหัวใจ
ของเราและเราจะรู้สึกท้อแท้และสับสน แต่ผู้ที่เกิดใหม่สามารถเอาชนะความยากลำบาปนี้ได้ โดย เชื่อว่า พวกเขาสามารถพบพลังและมีชีวิตอยู่โดยระลึกถึงตัวเองว่าเป็นคำสัญญาของพระเจ้า ผมขอ ขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในหัวใจของเราทำให้เราคลายทุกข์และแสดงว่าเราคือบุตร
ของพระเจ้า
ผู้ที่ได้รับการชำระบาปของตัวเองเมื่อเร็วๆนี้ก็เช่นกันควรจะมองถึงศักดิ์ศรีของสวรรค์และมีชีวิตอยู่ในความหวังเรามีสิทธิในการเป็นคนของพระเจ้าถ้าหากท่านมีชีวิตอยู่ในชีวิตของความ
ศรัทธาในโบสถ์มานาน ท่านจะเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ในวิญญาณของทุกๆท่าน ที่มีความสุข ในศักดิ์ศรีที่ล้ำค่าที่ได้รับมา
 
 

หัวใจของความชอบธรรมก็ยังคร่ำครวญทางโลกนี้

 
ลองมาดูวรรคที่ 23 ด้วยกัน “และไม่ใช่เท่านั้น เราทั้งหลายเองด้วย ผู้ใดรับพระวิญญาณ เป็นผลแรก ตัวเราเองยังคร่ำครวญคอยการที่พระเจ้า ทรงให้เป็นบุตร คือที่จะทรงให้กายของเรา ทั้งหลายรอดตาย” ลองมาถามตัวเองว่า “เรามีความหวังอะไรในการมีชีวิตอยู่?” เราผู้ที่เชื่อมี ชีวิตอยู่ด้วยความหวัง เพื่อการชำระบาปทางกายของเรา เมื่อเราพูกว่าเราคือบุตรของพระเจ้า มัน หมายความว่ามีเพียงวิญญาณจิตของเราเท่านั้นที่เป็นบุตรของพระองค์ร่างกายของเรายังไม่ได้รับ
ศักดิ์ศรีนั้น ดังนั้นผู้ที่เชื่อทุกคนมีความหวังว่าร่างกายของพวกเขา จะเปลี่ยนแปลงเช่นกัน
เมื่อกายของผู้ที่เชื่อสวมศักดิ์ศรีของพระเจ้า พวกเขาจะผ่านไฟเข้าไปได้ และก็ไม่ถูกเขา และพวกเขาสามารถผ่านทุกๆอุปสรรคไปได้ร่างกายที่เปลี่ยนไปของเราจะเป็นอิสระจากข้อจำกัดของเวลาและพื้นที่
แต่ร่างกายของเราไม่เปลี่ยนแปลงเลยดังนั้นเราจะต้องเป็นผลแรกของพระวิญญาณที่คร่ำ
ครวญอยู่ภายในคือผู้ที่ชอบธรรมผู้ที่เชื่อในคำสอนของการเกิดใหม่ของน้ำและพระวิญญาณที่รอคอยการชำระบาปทางกาย
การคร่ำครวญ! มันไม่ได้เขียนไว้ว่า แม้ว่าราผู้ได้รับพระวิญญาณเป็นผลแรก ก็ยังคร่ำครวญ อยู่ท่านมีความรู้สึกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังคร่ำครวญอยู่ในตัวของท่านหรือไม่?เมื่อใดที่เขา
คร่ำครวญล่ะ?พระวิญญาณบริสุทธิ์คร่ำครวญเมื่อเราพยายามที่จะได้ตามความปรารถนาของเนื้อ
หนัง
เมื่อเรามองที่โลกนี้ และรักในสิ่งที่เราเห็น พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราก็คร่ำครวญ กายของเรายังไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นมันจึงมีความสุขและพยายามที่จะไล่ตาม ความเป็นไปของ โลกแต่เพราะว่าจิตวิญญาณของเราได้เปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวของเราจึงคร่ำครวญ ดังนั้นเราจะต้องกลับไปสู่หัวใจของเราที่พยายามจะไล่ตามความพอใจทางโลก และได้รับการชี้แนะของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวิญญาณบริสุทธิ์คร่ำครวญอยู่ภายในตัวเราผู้เป็นทายาทของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์
สถิตอยู่ในตัวเราการที่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้โดยที่เห็นความมืดในอนาคตและความอ่อนแอทาง
กายของเราในตอนนี้เราควรจะมองขึ้นไปสำหรับพระพรของทายาทของพระเจ้าเพราะพวกเขา
ทราบว่ากายของพวกเขาจะต้องได้รับการชำระบาปด้วยเช่นกัน ผู้ที่เชื่อรอคอยวันที่พวกเขา จะมี ร่างกายที่สมบูรณ์ที่ได้รับการชำระบาปอย่างสมบูรณ์แล้ว
 
 
การมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังอันยิ่งใหญ่
 
เราลองมาดูวรรคที่ 24 และ 25 “เหตุว่าเราทั้งหลายรอดแม้เป็นเพียงความหวังใจ แต่ความ หวังใจในสิ่งที่เราเห็นได้หาเป็นความหวังใจไม่ ด้วย ว่าใครเล่ายังเห็นสิ่งที่เขาเห็น แต่ถ้าเราทั้ง หลายคอยหวังใจในสิ่งที่เรายังไม่ได้เห็น เราจึงมีความเพียรคอยสิ่งนั้น”
“เราได้รับการยกความผิดบาปทั้งหมดของเราในความหวังของอาณาจักรของพระเจ้าหรือ
ไม่?”ลองมาถามคำถามนี้สิเราบอกว่าเราได้รับการยกความผิดบาปของเราโดยการเชื่อในคำสอน
ของน้ำและพระวิญญาณ “เห็น แต่ถ้าเราทั้งหลายคอยหวังใจในสิ่งที่เรายังไม่ได้เห็น เราจึงมี ความเพียรคอยสิ่งนั้น” พระเจ้าก็ตรัสเช่นนี้เหมือนกัน
เพื่อที่จะไปสวรรค์และหลุดพ้นจากบาปของเราเราต้องรอดโดยการเชื่อในพระวจนะของน้ำและพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากที่รอดจากบาปทั้งหมดถ้าเรามองไปในโลกนี้และมีความหวังในสิ่งที่เห็นนั่นก็หมายถึงว่า เราไม่ได้รู้จักศักดิ์ศรีของพระเจ้าและไม่ได้รอคอยมัน ถ้าเราหวังในสิ่ง ที่เราเห็นเราก็จะไม่สามารถหวังสิ่งใดได้ นี่คือเหตุผลที่เปาโลถามว่า “ด้วยว่าใครเล่ายังเห็นสิ่ง ที่เขาเห็น”เราที่ตอนนี้เป็นผู้ชอบธรรมไม่ควรหวังเพื่ออะไรบนโลกนี้แต่เราก็ทำตามคำสัญญาของพระเจ้า ควรจะคอยสวรรค์ใหม่และโลกใหม่ที่ซึ่งความชอบธรรมดำรงอยู่ (2 เปโตร 3:13)
ความศรัทธาที่ความชอบธรรมหวังไว้คืออะไรความชอบธรรมในการมีชีวิตในความหวัง
เพื่อสวรรค์ใหม่และโลกใหม่เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตามนุษย์ดังนั้นเรารอคอยคำสัญญาของ
พระเจ้าอาณาจักรของศักด์ศรีด้วยตาวิเศษของเรา นี่คือเหตุผลที่ผู้ที่มีความชอบธรรมอย่างแท้จริง วางความหวังของพวกเขาในอาณาจักรสวรรค์ความหวังก็คือการเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสกับ
เราว่าจะเป็นความจริง
พระเจ้าตรัสว่า “ดังนั้น ยังตั้งอยู่ 3 สิ่งคือ ความเชื่อ หัวใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ ที่สุด” (1 โครินทร์ 13:13) เราได้รับการยกความผิดบาปผ่านความศรัทธาและความหวังเพื่ออาณา จักรสวรรค์ อาณาจักรของพระองค์จะมายังโลกนี้ และปรากฏขึ้นในสวรรค์ และเราหวังว่าเราจะ มีชีวิตนิรันดร์ในอาณาจักรของพระองค์นี่คือเหตุผลที่เราเชื่อในคำสัญญาตามพระวจนะของพระ
เจ้า อดทนต่อความทุกข์ทรมานที่กำลังเผชิญอยู่
ตามที่เขียนไว้ว่า “เห็น แต่ถ้าเราทั้งหลายคอยหวังใจในสิ่งที่เรายังไม่ได้เห็น เราจึงมีความ เพียรคอยสิ่งนั้น”สิ่งที่เราพยายามนั้นไม่ใช่บางสิ่งที่เราเห็นด้วยตาของเราเรารอคอยคำสัญญาของพระเจ้า ที่เราไม่สามารถเห็นได้ทางกาย คำสัญญาของพระเจ้าจะเป็นความจริงเพื่อเราผู้ที่เชื่อ เพราะว่าเราได้ทราบว่าศักดิ์ศรีของพระเจ้าจะเปิดเผยเร็วๆนี้ และเราเชื่อในคำสัญญานี้ เมื่อเราเชื่อ ว่าพระเยซูของเราทรงเสด็จลงมาอีกครั้งหนึ่งในโลกนี้เราสามารถอดทนต่อบาปของเราที่กำลัง
ประสบอยู่ได้
พระประสงค์ของอาณาจักรพระเจ้าโดยปราศจากการแก้ปัญหาก็มายังโลกนี้เมื่อได้เผยแพร่คำสอนไปยังชาติต่างๆทั่วโลกอาณาจักรของพระเจ้าจะมาอย่างแน่นอนความชอบธรรมรอคอยวันที่จะมาถึงด้วยความอดทน พระเยซูของเราจะเสด็จมาในขณะที่เรากำลังรออยู่ นี่คือความจริง สำหรับท่านและผม มีหญิงชาวยูเครนคนหนึ่ง ที่ร่วมงานแปลหนังสือของเราเป็นภาษายูเครน เธอได้เห็นตึกเวิลเทรดเซ็นเตอร์กำลังถล่มจากการวินาศกรรมและกล่าวว่าเธอรู้สึกสับสนและกลัวมากเธอถามถึงและบอกได้ว่าเป็น“ยุคม้าขาว”ในวิวรณ์และถามหาหนังสือที่เกี่ยวกับพระคัมภีร์นี้
เราไม่สามารถชี้ไปได้ว่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามยุคของม้าขาวแต่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า
มันอาจจะเกี่ยวข้องกันถ้าเกิดสิ่งเช่นนี้บ่อยๆดังนั้นหากเกิดสงครามขึ้นประเทศต่างๆก็จะสู้รบกัน เมื่อสงครามปะทุขึ้นโลกก็จะทรมานจากทุพภิกภัยและยุคม้าขาวจะเป็นจริงขึ้นมาทันทีทันใด
ดังนั้นเมื่อเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานี้จากการทำนายการทำลายโลกผมก็เริ่มตั้งวัตถุประสงค์ของผมใหม่ที่เราควรจะเผยแพร่คำสอนของจุดจบของโลกมันเป็นความจริงที่เราเสียความหวังเพื่อโลกนี้ และหัวใจคร่ำครวญเมื่อโศกนาฏกรรมโจมตีเรา แต่กระนั้นตาบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะ ต้องรอคอยอาณาจักรของพระเจ้าที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่ด้วยดวงตาเห็นธรรม
เพราะเราเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเราหวังในอาณาจักรสวรรค์และรอคอยด้วยความทรมานเพราะเราเชื่อว่า อาณาจักรพระเจ้ากำลังใกล้เข้ามาถึงเราทุกที เราอดทนได้ เพราะเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในหัวใจของเรา
ท่านเป็นทุกข์อยู่ไหม ?  มีมากและมีความอดทนมันไม่ใช่มีเพียงแค่ท่านเท่านั้นที่ทุกข์
ทรมานแต่เราทั้งหมดด้วยเราจะมีความหวังที่เมื่อมันเสร็จสิ้นแล้วทุกๆอย่างจะกลายเป็นความถูก
ต้องหมด ท่านไม่ทราบหรือว่าท่านไม่สามารถเพิ่มความหวังทางพระวิญญาณได้ เมื่อท่านไม่ทุกข์ ทรมานทางกายจนถึงที่สุด?เมื่อร่างกายรู้สึกสบายเราไม่รอคอยพระเจ้าเราผู้เกิดใหม่ควรจะมีความหวังเพื่อศักดิ์ศรีที่กำลังจะมา และอดทนต่อความยากลำบากของเราในตอนนี้
พระเจ้าทรงกล่าวว่าคนทั้งหลายที่อดทนต่อปัญหาต่างๆพร้อมกับความพยายามเพื่อพระผู้
เป็นเจ้านั้นได้รับพระพรวันที่อาณาจักรของพระเจ้าได้มาถึงโลกนี้เราก็จะได้เข้าไปสู่อาณาจักรของพระองค์ เราต้องอดกลั้น, อดทน และไม่สูญเสียความหวังในวันนั้น เราต้องอดทนและรอคอย วันนั้นไม่ว่ามันจะน่าเศร้าและยากลำบากเพียงใดในตอนนี้เราก็ต้องรอคอยและอุตสาหะจนกระทั่งอาณาจักรของพระเจ้าจะมาเป็นฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่
 
 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยผู้ที่มีความชอบธรรมของพระเจ้า
 
เราลองมาอ่านวรรคที่ 26 กัน “ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเรา เมื่อเรา อ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอ
แทนเรา ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ”
พระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานเพื่อเราไหม? ทำสิ! พระวิญญาณบริสุทธิ์ทราบถึงความ อ่อนแอของเรา และอธิฐานเพื่อเรา
ผมได้กล่าวถึงการคร่ำครวญของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเล็กน้อยแล้ว เราลองมาดูอีกครั้ง พระวิญญาณบริสุทธิ์คร่ำครวญเมื่อเราเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อเรามองดูกรณีแวด
ล้อมของโลกและคร่ำครวญพร้อมกับมันเมื่อเราไปในทิศทางที่พระบิดาของเราไม่ทรงประสงค์ให้เราไปและมีชีวิตอย่างยากลำบากเพื่อพระประสงค์ของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะคร่ำครวญ
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตในผู้ที่เกิดใหม่คร่ำครวญไม่เป็นคำในสิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปได้หมดเราเสียพลังงานในหัวใจของเราและก็อ่อนแออีกครั้งนี่คือเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้
เราอธิษฐานบางครั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ขอร้องเพื่อพวกเราหรือทำให้เราตระหนักถึงความจริงที่เราต้องการอธิษฐาน
พระวิญญาณบริสุทธิ์คร่ำครวญในหัวใจของพวกเราและให้เราอธิษฐานก่อนพระบิดาของ
เราตามพระประสงค์ของพระองค์ “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ได้ล้างบาปของข้าพระองค์ไปผ่าน บัพติสมาของพระองค์และพระโลหิตบนไม้กางเขนของพระองค์และสิ่งนี้เราก็เป็นบุตรของพระ
องค์ เราหวังว่าวินาทีนั้นเป็นของท่าน กำลังเป็นความจริงบนโลกนี้ เราอ้อนวอนที่มันจะเป็นจริง” เราอธิษฐานเช่นนั้น
เราขอเพื่อความศรัทธาทางพระวิญญาณ “พระเจ้า ในสายพระเนตรของพระองค์เรายากจน และขาดแคลน ดังนั้นได้โปรดประทานความศรัทธาที่จำเป็น เพื่อพระประสงค์ของพระองค์ที่ เป็นจริง” ดังนั้นพระเจ้าทรงช่วยเราเพราะพระองค์ทรงทราบความอ่อนแอของเรา พระวิญญาณ บริสุทธิ์ไม่ได้ทิ้งเราให้อยู่คนเดียวแต่ให้เราอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อพวกเราเช่นกันเพื่อให้หัวใจของเราแข็งแกร่ง
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เราอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้าและเมื่อเราร้องขอ
ความช่วยเหลือพระองค์ทรงให้เราทราบว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไรและสร้างความเข้ม
แข็งใหม่แก่เรา
“เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ”
ท่านมีความรู้สึกแบบนี้ไหม?เมื่อท่านคิดและพบความแตกต่างจากสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้เราทำ ท่านรู้สึกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังบอกผู้ที่ชอบธรรมให้คอยทำผิดบางครั้งไหม? พระ วิญญาณบริสุทธิ์บอกเราว่า “เฮ!ท่านผิด!” และหัวใจของเราก็เริ่มคร่ำครวญ ท่านทราบว่าพระวิญ ญาณบริสุทธิ์กำลังคร่ำครวญไหม?ท่านอาจจะมีประสบการณ์ที่เป็นหัวใจของคนชอบธรรมที่มี
ความสุข มันเป็นเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความสุขอยู่ภายใน จากนั้น ท่านจะทราบว่าเมื่อ หัวใจของท่านคร่ำครวญ พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังคร่ำครวญเช่นกัน
เมื่อเราอ่อนแอและทำสิ่งที่ผิดพระวิญญาณบริสุทธิ์คร่ำครวญและช่วยขอแทนเราและพระ
เจ้าผู้เป็นพระบิดาของเราทรงประทานความเข้มแข้ง ให้แก่เรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราอธิษฐาน เพื่อทุกๆสิ่งและประทานพระวิญญาณใหม่ให้เรานี่คือเหตุผลที่ผู้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหัวใจ
ของพวกเขามีความสุขมากพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณให้กับเรา
ผ่านพระวจนะของพระเจ้า
พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ประสงค์จะกล่าวผ่านความหมายอื่นทรงได้รับพลังผ่านพระคัมภีร์ ผ่านโบสถ์ของพระเจ้าและผ่านการเชื่อฟังพร้อมกับพี่น้องของเรานี่คือเหตุผลที่โบสถ์ของพระเจ้ามีความสำคัญมากและเหตุผลที่โบสถ์มีบทบาทสำคัญในการทำภารกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ในโบสถ์มีผู้เชื่อผู้ทำตามการสรรเสริญโดยไม่คำนึงว่าใครคือผู้เทศนาพระวิญญาณบริสุทธิ์ แสดงและทำงานในตัวของพวกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะนำข้อความที่เหมาะสมที่เราต้องการ ณ เวลา ที่เหมาะสม พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานระหว่าง 2 คนคือผู้ที่ให้ข้อความและผู้ที่ได้รับมัน กระตุ้น จิตใจให้พระพรแก่พวกเขาตามที่ต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ในโบสถ์ของพระเจ้านี้เป็นที่ผู้ที่
ชอบธรรมรวบรวมอยู่นี่คือเหตุผลที่โบสถ์มีความสำคัญต่อผู้ที่เชื่อมากเมื่อผู้ที่เชื่อได้ผ่านช่วงเวลา
ยากลำบากในหัวใจของเขาหรือเธอและไม่สามารถแบ่งปันความเจ็บปวดของเขาหรือเธอกับสิ่งอื่นๆได้คนรับใช้ของพระเจ้าจะสังเกตมันได้ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าผู้ที่เชื่ออยู่ในโบสถ์ของพระ
เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้หัวใจของพวกเขาสบายได้พระองค์จะช่วยให้พวกเขารักษาพระ
คัมภีร์และให้พลัง
เมื่อเรามีชีวิตอยู่ในความศรัทธาเราเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณและได้รับการยกความผิดบาปเราก็เป็นบุตรของพระเจ้าและแข็งแกร่งเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของประทาน ดังนั้นพระเจ้าจึงประทานโบสถ์ของพระองค์ให้เรา หลังจากนั้น พระเจ้าตรัสกับคน รับใช้ของพระองค์ผ่านโบสถ์และให้พวกเขาสอนข้อความของพระองค์ออกไปพระองค์ทรงรักษาบาดแผลของเราด้วยพระคัมภีร์ ประทานพลังให้กับผู้ที่อ่อนแอ ประทานพรให้กับผู้ที่ยากจนใน หัวใจและทรงให้พวกเขาปฏิบัติภารกิจของพระองค์ได้ผู้ที่เชื่อไม่สามารถตัดตัวเองออกจากโบสถ์ได้
ผู้ที่เชื่อไม่สามารถตัดตัวของพวกเขาเองออกจากการร่วมงานกับคนชอบธรรมอื่นๆหรือ
จากการพัฒนาในพระคัมภีร์ของพระเจ้าของพวกเขาความจริงที่แน่นอนก็คือถูกพบภายในโบสถ์
ของพระเจ้าเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ผู้ที่เชื่อจำเป็นต้องร่วมเข้ากับคนอื่นๆในโบสถ์ ความศรัทธาที่ ปราศจากการรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นความศรัทธาที่ผิด
ท่านเชื่อว่ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในหัวใจท่านไหม?เมื่อเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกับโบสถ์ของพระเจ้า เหมือนกับที่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ม น้ำและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเรา และ เปิดตาเราไปสู่ความจริงและประทานพระพรแก่เราดังนั้นการรวมเข้ากับโบสถ์ด้วยความศรัทธาใน พระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นนี้จะมีความสุข
เรามีชีวิตมาจนชั่วโมงนี้โดยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเหลือเราให้มีชีวิตอยู่ในอนาคตเช่นกันนี่คือเหตุผลที่พระวิญญาณบริสุทธิ์มีความสำคัญต่อเรามากผู้ที่ได้รับการยกความผิดบาปทั้งหมดเราจะต้องทราบและเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังคงอยู่เราจะต้องทราบว่าเราจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้รับคำแนะนำของพระ
องค์ในหัวใจของเราผู้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหัวใจของพวกเขาจะต้องทำตามพระประสงค์ของพระองค์ถ้าท่านเป็นผู้มีความชอบธรรมแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตอยู่ในตัวท่านและดังนั้น
ท่านจะต้องเชื่อฟังกฎของชีวิตเหมือนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นำท่าน
มาอ่านวรรคที่ 27 ร่วมกัน “พระองค์ผู้ทรงชันสูตรใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของ พระวิญญาณ เพราะว่าพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนที่ชอบพระทัยพระเจ้า” พระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระบิดาของเรารู้จักจิตใจของพระวิญญาณที่สถิตอยู่ในตัวเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ทราบทุกๆอย่างใจจิตใจของเรา ดังนั้น พระเจ้าพระบิดา ทรงทราบทุกๆสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเรา ดังเช่น “พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนที่ชอบพระทัยพระเจ้า”
นี่ก็หมายความว่าพระบิดาทรงทราบว่าอะไรอยู่ในจิตใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิษฐานตามพระประสงค์ของพระบิดาของเรา ดังนั้นผู้ที่เชื่อได้มีชีวิตตามพระ ประสงค์ของพระเจ้านี่คือเหตุผลที่ผู้ที่ได้รับการยกความผิดบาปของพวกเขาได้พบผลประโยชน์
ของการมีชีวิตของความศรัทธาผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ จิตใจของความชอบธรรม ได้ถูกนำโดย การตื่นตัวของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโบสถ์เมื่อพบผู้ที่ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหัวใจของพวกเขา ผู้ที่ไม่เชื่อในข่าวประเสริฐน้ำและพระวิญญาณก็ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวเองและพวกเขาก็
ไม่สามารถติดต่อกับผู้ที่เชื่อจริงๆผู้ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พวกเขานำปัญหาหลายๆอย่างมาในโบสถ์ในทางตรงกันข้ามเมื่อผู้ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำการสอนบทเรียนต่างๆโดยคนรับใช้
ของพระเจ้า ผู้นั้นก็สมบูรณ์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ หัวใจของพวกเขาสงบเพราะพวกเขาเข้าใจ สิ่งที่พระเจ้าพยายามที่จะบอกกับพวกเขาผ่านคนรับใช้ของพระองค์
ใครก็ตามที่ได้รับการยกความผิดบาปแน่นอนว่าจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในหัวใจของเขาหรือเธอเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวของเราเองและมีชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าและโดยการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราไปในทางนี้ บางครั้งผ่านทางโบสถ์ บางครั้งผ่านทางผู้ที่เชื่อ และครั้งอื่นๆตามพระวจนะของพระเจ้า พระองค์ทรงให้เราทำตามพระประสงค์ของพระองค์ และ ยอมให้เราเชื่อฟังวิถีแห่งความชอบธรรม พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พลังใหม่แก่เรา ในการมีชีวิตอยู่ พร้อมพระเจ้าจนกว่าเราจะถึงอาณาจักรของพระองค์
ดังนั้นท่านและผมต้องตระหนักถึงความสำคัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของขวัญเหมือนกับที่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่า “จงกลับใจใหม่และรับบัพติสมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพื่อ พระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสียแล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์” (กิจการของอัครทูต 2:38)
พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของประทานเพื่อว่าพระองค์จะนำเราให้มีชีวิต
ตามพระประสงค์ของพระองค์ นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาของเรา พระองค์ บอกกับเราว่าเราจะต้องมีชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์เพื่อที่จะเข้าไปในอาณาจักรของพระองค์เราจะต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่จะมีชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าและเพียงแค่ผู้ที่
เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเท่านั้นจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องเชื่อเพื่อ
ว่าเราจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของประทาน และมีชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า
เราไม่ได้แยกการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และการชำระบาป ทุกวันนี้หลายคนคิดว่า พระ พรสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกันพวกเขาคิดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสืบทอดลงมาที่พวกเขาและประทานข้อความโดยตรงของให้พวกเขา และสนทนากับมัน แต่ท้ายที่สุดนี่ก็ไม่เป็นความจริง
พระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคัมภีร์ไม่สามารถแยกจากกันได้และพระวิญญาณบริสุทธิ์
และผู้ที่เชื่อไม่สามารถแยกออกจากกันได้เช่นกันความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เชื่อและพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ โบสถ์และพระเจ้าทั้งสาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต ซึ่งต่างก็มีความใกล้ชิดกันมาก
ผู้ที่มีชีวิตอยู่ในยุคสุดท้ายโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ตามพระประสงค์ของพระบิดา
ของเรา และโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทราบพระประสงค์ของพระเจ้า ทั้งหมดพระบิดาของเราทราบทุกอย่างที่อยู่ภายในของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์นำความคิดของเราและสื่อสารกับพระเจ้าในวิธีนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อธิษฐานขอตามพระประสงค์ของพระเจ้าและคำตอบของพระบิดาของเราแก่ผู้อธิษฐานโดยการทำให้เรามีชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า
นี่คือเหตุผลที่เปาโลได้กล่าวไว้ในโรมบท 8:16–27 เกี่ยวกับการทำงานของพระวิญญาณ บริสุทธิ์
เรารอคอยอาณาจักรของพระเจ้าผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์และความอดทนต่อความทุกข์
ทรมานในปัจจุบันของเราได้และมีชีวิตตามพระประสงค์ของพระเยซูมีความหวังเพื่ออาณาจักร
ของพระองค์ด้วยพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในหัวใจของพวกเราเราอดทนผ่านพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เชื่อฟังพระเยซูของเราผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทุกสิ่งนี้ถูกมอบให้กับเราผ่าน
พระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะต้องตระหนักว่าเราเป็นมนุษย์ที่เดินไปพร้อมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ หมั่นศึกษาพระวจนะของพระเจ้ารวมหัวใจของเรากับพระวจนะของพระองค์และเชื่อฟังปฏิบัติ
ตามพระวจนะและจะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อพระบิดาของเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สามารถทำให้
เรามีความสุขด้วย ไม่มีชีวิตเพื่อเนื้อหนังของเราเพียงอย่างเดียว นี่คือสิ่งที่เปาโลกล่าวเอาไว้
พระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอ พระองค์รักหัวใจของเรา และประสงค์ที่จะช่วยเรา พระเจ้า อาจจะประทานพรให้เราต่อไป เมื่อพระเยซูเสด็จมาอีกครั้ง ทุกๆอย่างจะเปลี่ยนไป เราได้รับความ ชอบธรรมของพระเจ้าตอนนี้ จะสืบทอดอาณาจักรของพระเจ้าทั้งหมด และได้รับศักดิ์ศรี ใครก็ ตามที่ต้องการสืบทอดอาณาจักรของพระเจ้าคนจะฟังอย่างละเอียดและเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
ฮาเลลูยา! ผมอธิษฐาน ว่าความชอบธรรมของพระเจ้า จะมากับท่าน มาประทานพร ให้กับท่าน