Search

คำสอน

เรื่องที่ 9: โรม (ข้อคิดเกี่ยวกับหนังสือของโรม)

[บทที่ 8-8] พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงช่วย ความชอบธรรม (โรม 8:26–28)

(โรม 8:26–28)
“ในทำนองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเรา เมื่อเราอ่อนกำลังด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าเรา ควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเราในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ และพระองค์ผู้ทรงชันสูตรใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ เพราะว่า พระวิญญาณอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง   คือคนทั้งปวง ที่พระองค์ได้ทรงเรียก  ตามพระประสงค์ของ พระองค์”
 
 
พระวิญาณบริสุทธิ์อยู่ในหัวใจของผู้ที่เชื่อในความชอบธรรมของพระเจ้าพระองค์ทำให้
พวกเขาอธิษฐานและช่วยเหลือพวกเขาให้ทำเช่นเดียวกัน พระองค์ทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อ เราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ นี่ก็หมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้พวกเขา อธิษฐาน ตามพระประสงค์ของพระเจ้า นี่คือเหตุผลของผู้ที่เชื่อในความชอบธรรมของ พระเจ้า ถูกเรียกเป็น บุตรของพระเจ้าพระเยซูทรงสัญญาแก่พวกเขาว่าพระองค์จะทรงอยู่กับพวกเราตลอดเวลาในช่วง
เวลาสุดท้าย
พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอยู่ในความชอบธรรมทรงช่วยแทนเราตามพระประสงค์ของพระ
เจ้า ท่านคิดว่าท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร? โดยการอธิษฐานใช่ไหม? ท่านคิดว่า ท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามบาปของท่านหรือ?พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานและสถิตในหัวใจของผู้ที่เชื่อในความชอบธรรมของพระเจ้า
คริสเตียนที่ต้องการจะอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้รับความช่วยเหลือจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขาเรียนรู้และเข้าใจว่าพวกเขาควรอธิษฐานเพื่ออะไรถ้าท่านได้รับพระ
วิญญาณบริสุทธิ์จากการเชื่อความชอบธรรมของพระเจ้าพระองค์ทรงช่วยแทนท่านและนำทางให้ท่าน
 
 

ทุกสิ่งที่ทำงานร่วมกันเพื่อความดี

 
“เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์
ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” (โรม 8:28)
พระเจ้าทรงอยู่ข้างเดียวกับผู้ที่เชื่อให้ทุกสิ่งทำงานร่วมกันเพื่อความดี แก่ผู้ที่รักพระเจ้าพระ เจ้าทรงรักผู้ที่เชื่อเรื่องการเกิดใหม่บางครั้งพระองค์อาจจะใช้ศัตรูของเราเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของพวกเราแต่ในตอนท้ายพระองค์ทรงลงโทษพวกเขาเพื่อบาปของพวกเขาศัตรูของเราจะหายไปในการลงโทษทั้งหมดของพระองค์เหมือนกับทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงยอมเพื่อความดีของผู้ที่เชื่อเพียงสิ่งเดียว