Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 1 : การเกิดใหม่โดยน้ำและพระวิญญาณ

1-6. การอธิษฐานกลับใจใหม่สามารถชำระบาปของเราออกไปได้ไหม?

การอธิษฐานกลับใจใหม่นั้น ไม่มีทางชำระบาปของเราออกไปได้ เพราะการไถ่บาป  นั้นไม่มีทางจะได้มาโดยการทำงานของเราเอง เพื่อที่จะชำระบาปของเราออกไปอย่างสมบูรณ์และถาวร เราจะต้องมีความเชื่อในบัพติศมาและพระโลหิตของพระเยซู และเชื่อว่าพระเยซูคือพระเจ้า การไถ่บาปแท้จริงนั้นประทานมาให้แก่ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูทรงชำระบาปของเราออกไป โดยการรับบัพติศมาและการหลังโลหิตบนไม้กางเขนเพื่อประทานชีวิตใหม่มาให้เรา 
จากนั้นเราก็สามารถชำระบาปประจำวันของเราออกไปได้ ด้วยการอธิษฐานกลับใจใหม่ใช่ไหม? ไม่ บาปทั้งหมดที่เราทำในชีวิตของเราได้ถูกชำระออกไปเมื่อกว่า 2000 ปีมาแล้วเมื่อพระเยซูรับเอามันออกไปโดนการรับบัพติศมาของพระองค์ เราได้รัลชำระจากบาปทั้งหมดของเราออกไปอย่างถาวรแล้ว โดยบัพติศมาของพระเยซูและการหลั่งพระโลหิตของพระองค์บนไม้กาง เขน พระองค์ทรงเป็นพระเมษโปดกให้กับเราผู้ที่เชื่อ ทรงชำระบาปทั้งหมดของเราออกไปและทรงจ่ายค่าจ้างของบาปเหล่านั้นไปโดยบัพติศมาและพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขน 
แม้แต่บาปที่เราทำหลังจากเชื่อในพระเยซูแล้วก็ได้รับชำระออกไป โดยความเชื่อในความรอดของบัพติศมาและความจริงของการไถ่บาป พระเยซูทรงเป็นพระองค์ผู้ช่วยให้รอดของเราแล้วและทรงรับเอาบาปทั้งหมดที่เราทำไปจนถึงวันของความตายของเราไป พระเยซูเสด็จมายังโลกนี้และทรงรับบัพติศมา “เพราะสมควร” (มัทธิว 3:15) ที่จะทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการด้วยการรับเอาบาปทั้งหมดของเราไป พระบุตรของพระเจ้าทรงจัดการกับบาปของเราด้วยการรับบัพติศมา 
การรับบัพติศมาของพระเยซูนั้นมีความหมายถึง “การชำระ” บาปทั้งหมดของเราได้ผ่านไปสู่พระเยซู เมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมา เราได้รับการชำระบาปของเราออกไปอย่างสมบูรณ์แล้วและมันได้กำหนดเราให้เป็นอิสระจากบาปทั้งหมดของเรา 
การรับัพติศมานั้นมีความหมายถึง ‘การจุ่ม การฝัง’ เช่นกัน หลังจากที่บาปทั้งหมดของเราได้ผ่านไปสู่พระเยซูแล้ว พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา คนทั้งหลายที่เชื่อว่าบาปทั้งหมดได้ผ่านไปสู่พระเยซูโดยบัพติศมาของพระองค์ก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีบาปไปตลอดกาล 
ความเชื่อแท้จริง คือการเชื่ออย่างหมดหัวใจของเราว่าบาปทั้งหมดของเราแม้กระทั่งบาปที่เราทำในตอนนี้และในอนาคตนั้นได้ผ่านไปสู่พระเยซูเมื่อกว่า 2000 ปีมาแล้ว เมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมาจากยอห์น และ’เพราะสมควร’ที่จะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการของพระเจ้าแล้ว
หากพระองค์ไม่ทรงชำระบาปทั้งหมดของเราไปเมื่อนานมาแล้วนั้นโดยบัพติศมาของพระองค์ มันก็จะไม่มีทางที่เราจะชำระบาปของเราได้ในตอนนี้ จงจำไว้ว่าพระเยซูทรงชำระบาปทั้งหมดของเราออกไปมานานแล้ว 
ความเชื่อแท้จริงและความรอดทางจิตวิญญาณในวันนี้หมายความถึงการนำบาปของเรามาต่อพระพักตร์พระเยซูเพื่อให้มั่นใจว่ามันได้ชำระออกไปแล้ว โดยกล่าวว่า’พระองค์ทรงชำระบาปเหล่านี้ออกไปเช่นกันไม่ใช่หรือ?’ มันหมายความว่าให้เชื่อในพระองค์และขอบพระคุณพระองค์เช่นกัน นั่นคือเหตุผลที่พระองค์เสด็จมายังโลกนี้ ทรงรับบัพติศมา สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม และจึงเป็นพระองค์ผู้ช่วยให้รอดของเรา 
พระพรจึงเป็นของคนทั้งหลายที่ได้รับชำระบาปของพวกเขาออกไปแล้วโดยการเชื่อในบัพติศมาของพระเยซูที่ได้ชำระบาปทั้งหมดของเราออกไป นี่คือความจริงของการชำระบาปประจำวันของเรา ความเชื่อแท้จริงคือการเชื่อในพระเยซูผู้ทรงรับเอาบาปทั้งหมดของโลกนี้ออก ไปโดยบัพติศมาของพระองค์