Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 1 : การเกิดใหม่โดยน้ำและพระวิญญาณ

1-20. อะไรคือคริสตจักรของพระเจ้าแท้จริง?

คริสตจักรของพระเจ้าเป็นที่ที่คนชอบธรรมอยู่ คนทั้งหลายที่ได้รับการไถ่บาปและได้รับการชำระแล้วในพระคริสต์ ด้วยการเชื่อในบัพติศมา และพระโลหิตของพระเยซู มาร่วมกัน  นมัสการพระเจ้า (1 โรรินธ์ 1:2) คริสตจักรของพระเจ้าแท้จริงตามที่บันทึกไว้ใน เอเฟซัส 4:5 เป็นที่ที่สมาชิกทั้งหมดเชื่อใน “องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว”