Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 1 : การเกิดใหม่โดยน้ำและพระวิญญาณ

1-22. ฉันได้อ่านหนังสือที่คุณกรุณาส่งมาให้และได้มีความคิดที่น่าสนใจบางประการเกี่ยวกับการรับบัพติศมาของพระเยซู คุณจะบอกฉันได้หรือไม่ว่าคุณจะสอนอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการรับบัพติศมาของพวกเรากับการรับบัพติศมา การสิ้นพระชนม์ และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู คริสต์?

แรกสุดเราทุกคนควรจะให้ความสำคัญกับ “คำสอนของบัพติศมา” ตามที่บันทึกเอาไว้ในฮีบรู 6:2 ตามพระคัมภีร์ไบเบิลว่า มีบัพติศมาที่แตกต่างกันสามอย่างคือบัพติศมาของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเพื่อการกลับใจใหม่ บัพติศมาที่พระเยซูทรงรับจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา และน้ำบัติศมาของเราที่ทำเป็นพิธีปฏิบัติ 
บัพติศมาที่เราได้รับคือการสารภาพความเชื่อของเราในบัพติศมาของพระเยซู มันคือการกล่าวว่าเรารับบัพติศมาเพื่อที่จะสารภาพความเชื่อของเรา ที่เราเชื่อว่าพระเยซูทรงรับบัพติศมาเพื่อรับเอาบาปทั้งหมดของเราไปและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาป ตอนนี้เราเข้าใจมัทธิว 3:15 ที่กล่าวว่า “บัดนี้จงยอมเถิด เพราะสมควรแล้วที่เราจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทำประการ” ได้ คำว่า “เพราะสมควร” หมายความว่าพระเยซูเองทรงรับเอาบาปทั้งหมดของโลกนี้ไว้ด้วยการรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา ผู้เป็นตัวแทนของมนุษยชาติทั้งหมด 
มันเป็นแผนอันล้ำลึกของพระเจ้า ที่จะช่วยเราให้รอดจากหลุมพลางของบาปที่หลีก เลี่ยงไม่ได้นี้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า “ทรงรับเอาความชั่วร้ายของเราทุกคนเอาไว้ที่พระองค์” (อิสยาห์ 53:6) และประทานความชอบธรรมของพระองค์มาให้แก่พวกเรา “ความชอบธรรม” ตรงนี้หมายถึง “dikaiosune” ในภาษากรีก ซึ่งมีความหมายถึง “ความยุติธรรมและความเที่ยงธรรม” ซึ่งบอกเราว่าพระเยซูทรงรับเอาความชั่วร้ายของมนุษย์ทุกคนด้วยความยุติธรรมที่สุด และเป็นหน ทางเดียวโดยการรับบัพติศมาในรูปแบบของการวางมือ
พวกเราได้รับการช่วยให้รอด โดยความศรัทธาอันแรงกล้าของเราในการรับบัพติศมา  การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู พลังของการเข้า  
สุหนัตทางจิตวิญญาณ(โรม2:29) ของการรับบัพติศมาของพระองค์ ซึ่งได้ขจัดความผิดบาปของ 
เราทั้งหมดออกไปจากใจของเรา ได้รับชำระความผิดบาปในใจของเราออกไป ดังนั้น สาวกเปโตรกล่าวแก่ประชาชนในวันเพ็นเทคศเตว่า “จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซู คริสต์สิ้นทุกคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์” (กิจการ 2:38)     
คนบาปทั้งหลายควรจะได้รับการยกโทษบาปในหัวใจของพวกเขาด้วยการเชื่อในพระนามของพระเยซู อะไรคือความหมายของพระนามของพระองค์? “แล้วเจ้าจะเรียกนามของท่านว่า เยซู เพราะว่า ท่านจะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาทั้งหลาย“ (มัทธิว 1:21) พระนามเยซูหมายถึง ‘พระองค์ผู้ช่วยให้รอด’ ผู้ทรงช่วยประชาชนของพระองค์ให้รอดจากบาปทั้งหมดของพวกเขา พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดจากบาปทั้งหมดของเราได้อย่างไร? พระเยซูทรงช่วยเราให้รอดจากบาปทั้งหมดของเราโดยบัพติศมาและการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระองค์ 
เมื่ออัครสาวกของพระเยซูประกาศข่าวประเสริฐไป พวกเขาต้องมั่นใจว่ามีความเข้าใจที่ชัดเจนในบัพติศมาของพระเยซูและไม้กางเขนเพื่อที่พวกเขาจะได้สอนข่าวประเสริฐแท้จริงไป และจากนั้นก็ให้บัพติศมาแก่ผู้ที่เชื่อมัน เราได้รับบัพติศมาแล้วเพื่อสารภาพทางภายนอกว่าเชื่อในบัพติศมาและความตายของพระเยซูในส่วนลึกของหัวใจของเรา เมื่อเรารับบัพติศมาเราก็จะสารภาพว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอขอบพระคุณพระองค์ พระองค์ทรงรับเอาบาปทั้งหมดของข้าพระองค์ไปโดยการับบัพติศมาของพระองค์ พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อข้าพระองค์และทรงเป็นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งเพื่อช่วยข้าพระองค์ให้รอด ข้าพระองค์เชื่อในข่าวประเสริฐของพระองค์” เรารับบัพติศมาในน้ำเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อของเราในบัพติศมาของพระเยซูและการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระองค์ เหมือนกับที่พระองค์ทรงรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมานั่นเอง ดังนั้น วิสุทธิชนในคริสตจักรยุคแรกๆจึงได้รับบัพติศมาเพื่อเป็นการพิสูจน์ความเชื่อของพวกเขา การยกความผิดบาปก็เกิดหลังจากที่พวกเขาสารภาพความเชื่อของพวกเขาในข่าวประเสริฐ และได้รับการไถ่บาป
พิธีบัพติศมาไม่ใช่เงื่อนไขจำเป็นที่จะรอด แม้ว่ามันมีความสำคัญที่จะแสดงถึงความเชื่อของเรา แต่น้ำของบัพติศมาของเรานั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับความรอดของเราเลย เรารอดได้ด้วยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระโลหิตเพียงเท่านั้น พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่าเราได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซู คริสต์ (โรม 6:3, กาลาเทีย 3:27) เมื่อเราเชื่อในบัพติศมาของพระองค์
แล้วเรา “รับบัพติศมาเข้าในพระองค์” ได้อย่างไร? มันเป็นไปได้เพียงเมื่อเราเชื่อในบัพติศมาของพระองค์ เพราะเนื้อหนังของเราที่เป็นตัวตนเก่าของเราจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูและถูกตรึงไปพร้อมกับพระองค์ได้ ด้วยการเชื่อในบัพติศมาของพระองค์เพียงเท่านั้น เพราะพระเยซูทรงรับเอาบาปทั้งหมดของเราไว้โดยบัพติศมาของพระองค์ ความตายของพระองค์จึงเป็นการพิพากษาเพื่อบาปชั่วร้ายของเรา ดังนั้นเราจะต้องตายบนไม้กางเขนไปพร้อมกับพระองค์เช่นกัน อีกนัยหนึ่ง เนื้อหนังของเราที่ได้แต่ทำบาปจนตายไปโดยไม่มีทางเลือก จะต้องตายเพราะบาปและเราจะต้องรอดจากบาปชั่วร้ายนั้นในการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูโดยบัพติศมาของพระองค์ 
คนทั้งหลายที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูโดยบัพติศมาและความตายของพระองค์ จะสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกับการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ได้ การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์นั้นไม่เพียงแต่จะเป็นการเป็นขึ้นมาจากความตายเพราะบาปของเราเพียงเท่านั้น แต่ยังยอมให้เราได้เกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าและถูกยกให้เป็นผู้บริสุทธิ์และไม่มีบาปต่อพระพักตร์พระองค์
หากเราไม่ผ่านบาปของเราไปสู่พระองค์ด้วยการไม่วางใจในบัพติศมาของพระองค์ ในการสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์แล้ว มันก็จะไม่มีความหมายอะไรและจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับความรอดของเราเลย คนทั้งหลายที่ได้วางบาปทั้งหมดของพวกเขาไว้ที่พระองค์โดยความเชื่อก็ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับการสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขนและได้ทำให้พวกเขาได้เกิดใหม่เป็นคนชอบธรรมอย่างไร ก็ตามคนทั้งหลายที่ยังไม่ได้วางบาปของพวกเขาไว้ที่พระองค์ด้วยการไม่เชื่อในบัพติศมาของพระองค์ ก็จะไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับการความตายของพระองค์และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์เลย
การรับบัพติศมาของผู้ที่เชื่อนั้นเชื่อถือได้เหมือนกับที่เรายอมรับคู่สามีและภรรยาตามกฏหมายผ่านพิธีแต่งงานนั่นแหละ การรับบัพติศมาของวิสุทธิชนก็คือการประกาศภายนอกถึงความเชื่อที่มีอยู่ภายในออกมา เมื่อพวกเราประกาศความเชื่อของเราในเรื่องการรับบัพติศมาและไม้กางเขนต่อพระพักตร์พระเจ้า ต่อหน้าวิสุทธิชนทั้งหลาน และต่อโลกของเราแล้ว ความเชื่อของเราก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้มากขึ้น
เราไม่ควรจะเชื่อว่า เรารอดได้หากเราไม่เชื่อในบัพติศมาของพระองค์และส่วนประ กอบสำคัญของมัน มันเป็นการความเข้าใจผิดถึงความหมายที่แท้จริงของการรับบัพติศมาที่พระเยซูทรงรับจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา สิ่งนี้นี่คือกลอุบายอันหลักแหลมของปีศาจ พวกเราได้รับการอภัยต่อบาปและได้รับการต้อนรับสู่สวรรค์ด้วยความเชื่อที่แท้จริงในการรับบัพติศมาของพระเยซูด้วยหัวใจแทนที่จะเป็นความเชื่อในการรับบัพติศมาของเราเอง