Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 1 : การเกิดใหม่โดยน้ำและพระวิญญาณ

1-24. อะไรคือการรับบัพติศมาของการกลับใจใหม่จากยอห์น?

ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา เป็นคนรับใช้ของพระเจ้าผู้ที่เกิดมาก่อนพระเยซู 6 เดือน และได้ถูกเปิดเผยไว้ในมาลาคีว่าจะเป็นผู้พยาการณ์คนสุดท้ายในพันธสัญญาฉบับเก่า
“จงจดจำราชบัญญัติของโมเสสผู้รับใช้ของเรา ทั้งกฎเกณฑ์และคำตัดสินซึ่งเราได้บัญชาเขาไว้ที่ภูเขาโฮเรบสำหรับอิสราเอลทั้งสิ้น ดูเถิด เราจะส่งเอลียาห์ผู้พยากรณ์มายังเจ้าก่อนวันแห่งพระเยโฮวาห์ คือวันที่ใหญ่ยิ่งและน่าสะพึงกลัวมาถึง และท่านผู้นั้นจะกระทำให้จิตใจของพ่อหันไปหาลูก และจิตใจของลูกหันไปหาพ่อ หาไม่ เราจะมาโจมตีแผ่นดินนั้นด้วยคำสาปแช่ง“(มาลาคี 4:4-6)
เมื่อตอนที่พระเยซูประสูตินั้น ชาวอิสราเอลได้ละทิ้งพระวจนะแห่งของพันธสัญญาของพระเจ้าและนมัสการพระเจ้าองค์อื่น พวกเขานำคนตาบอดและสัตว์ที่มีมลทินมาเป็นเครื่องบูชา และทำให้พระวิหารของพระเจ้าเป็นสถานที่ทำธุรกิจ พระเยซู คริสต์ได้รับการกล่าวถึงไว้ล่วงหน้าในธรรมบัญญัติของโมเสสและศาสดาพยากรณ์ พระราชบัญญัติได้ประทานมาให้แก่มนุษยชาติได้ยอมรับบาปและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาเต็มไปด้วยบาปมากเพียงใด (โรม 3:20) มันเป็นบาปที่ไม่ได้ยึดถือข้อบัญญัติเดียวที่บันทึกไว้ในหนังสือพระราชบัญญัติ
ในพันธสัญญาฉบับเก่านั้น คนบาปผู้ที่ไม่เชื่อฟังเรื่ิองใดๆของพระราชบัญญัติเลยได้นำเครื่องบูชาไถ่บาปมาที่หน้าพลับพลา วางมือของเขาลงบนหัวของเครื่องบูชาเพื่อผ่านบาปของเขาไปสู่มัน และฆ่าเครื่องบูชาบาปเพื่อขอยกความผิดบาปและรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง แล้วปุโรหิตก็เอาเลือดของมันมาและเทลงที่เชิงงอนของแท่นเผาบูชาและเทเลือดที่เหลือตรงฐานของแท่นนั้น
อย่างไรก็ตาม ประชาชนชาวอิสราเอลก็ไม่สามารถพ้นจากบาปของพวกเขาได้ไม้ว่าพวกเขาจะถวายบาปประจำวันของพวกเขามากมายนับไม่ถ้วนมากเพียงใดก็ตาม ดังนั้น มันจึงเป็นเวลาที่พระเจ้าจะต้องสร้างมาตรฐานถาวรไว้ให้พวกเขาโดยกำหนดวันทำการลบมลทินขึ้นมา ในเวลานี้เองที่พระเจ้าจะประทานการยกความผิดบาปประจำปีให้กับพวกเขา ในวันที่สิบของเดือนที่เจ็ด ในวันนั้น มหาปุโรหิตอาโรน จะเอาแพะมาสองตัวแล้วก็จับสลากแพะทั้งสองตัวนั้น ตัวหนึ่งเพื่อพระเยโฮวาห์และอีกตัวนั้นเป็นแพะรับบาป แล้วเขาก็วางมือของเขาลงบนหัวของแพะรับบาปเพื่อพระเยโฮวาห์เพื่อที่จะวางบาปประจำปีของประชาชนชาวอิสราเอลไว้กับมัน แล้วอาโรนก็ปาดคอมันและก็เอาเลือดมันมาพรมเจ็ดครั้งที่หน้าพระที่นั่งกรุณา 
เมื่อเขาเสร็จสิ้นการลบมลทินของสถานบริสุทธิ์แล้ว เขาก็ถวายสัตว์อีกตัวหนึ่ง เขาวางมือของเขาลงบนหัวของแพะที่ยังมีชีวิตอยู่ และสารภาพบาปประจำปีของชาวอิสราเอลต่อมัน จากวิธีนี้บาปประจำปีทั้งหมดได้ผ่านไปสู่มัน และมันถูกส่งไปยังถิ่นทุรกันด้วยมือของผู้ที่กำหนดไว้แล้ว ชาวอิสราเอลจึงได้รับการไถ่บาปบบาปประจำปีของพวกเขาในวิธีนี้ 
อย่างไรก็ตาม การถวายการสังเวยบูชาตามกฏของพันธสัญญาฉบับเก่านั้นก็ยังไม่สามารถทำให้สมบูรณ์ได้ เพราะต้องถวายการชำระให้บริสุทธิ์ในทุกๆปี มันเป็นเพียงเงาของสิ่งดีๆ (การกระทำอันชอบธรรมของพระเมสสิอาห์) ที่จะมา (ฮับรู 10:1) ประชาชนชาวอิสราเอลไม่ได้รอคอยพระเยซู คริสต์ พระองค์ผู้ช่วยให้รอด แต่พวกเจากลับนมัสการพระเจ้าองค์อื่นของโลกที่เต็มไปด้วยบาปแทน ละเลยพระวจนะของการพยากรณ์ในพันธสัญญาฉบับเก่า 
ดังนั้นพระเจ้าทรงบอกล่วงหน้าว่าพระองค์จะทรงส่งยอห์นผู้ให้รับบัพติศมามา เพื่อที่ จะฟื้นฟูหัวใจของชาวอิสราเอล เพื่อคืนพวกเขาให้กับพระองค์ และเพื่อเตรียมหัวใจของพวกเขาให้รับพระเยซู คริสต์ ก่อนที่ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาจะให้บัพติศมาแก่พระเยซู เขาให้บัพติศมาของการกลับใจใหม่ให้กับประชาชนชาวอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารของแคว้นยูเดีย 
เป้าหมายของการให้บัพติศมาแก่พวกเขาโดยน้ำนั้นก็เพื่อนำพวกเขาให้ไปรอคอยและเชื่อในพระเยซู เขาสอนว่าพระองค์ผู้ช่วยให้รอดจะรับบัพติศมาจากเขาในวิธีของการวางมือเพื่อรับเอาบาปทั้งหมดของโลกนี้ไป และจากนั้นก็ถูกตรึงไม้กางเขนเพื่อช่วยพวกเขาให้รอดจากบาปทั้งหมดของพวกเขา พระองค์ทรงกล่าวว่าพระเยซูจะเสด็จมาและจัดการเอาการชำระให้บริสุทธิ์ที่ไม่สมบูรณ์ในอดีตออกไปและเสนอการชำระให้บริสุทธิ์อันเป็นนิรันดร์โดยกายของพระองค์เอง พระองค์จะทรงรับเอาบาปทั้งหมดของเราไปโดยบัพติศมา เหมือนกับที่ประชาชนชาวอิสราเอลได้รับการไถ่บาปด้วยการนำเครื่องสังเวยบูชาไถ่บาปที่ไม่มีตำหนิไป แล้วทำการวางมือของพวกเขาบนมัน และฆ่ามันตามระบบสังเวยบูชาในพันธสัญญาในพันธสัญญาฉบับเก่า 
ชาวอิสราเอลมากมายสารภาพบาปของพวกเขา กลับใจใหม่และรับบัพติศมาจากเขา “กลับใจใหม่” หมายถึง “การเปลี่ยนใจของคนผู้นั้นกลับไปสู่พระผู้เป็นเจ้า” พวกเขามาหายอห์นและสารภาพว่า พวกเขาเป็นคนบาปที่ไร้ความหวังผู้ที่ได้แต่ทำบาปโดยไม่มีทางเลือกไปจนตายโดยจำพระราชบัญญัติของพันธสัญญาฉบับเก่าได้ พวกเขาสารภาพเช่นกันว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าไปสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ด้วยการทำความดีของพวกเขาตามพระราชบัญญัติ และเปลี่ยนใจของพวกเขากลับไปสู่พระเยซู คริสต์ ผู้ที่จะลบบาปทั้งหมดของพวกเขาออกไปเพียงครั้งเดียวและเพื่อทั้งหมด ผู้ที่จะเปิดประตูไปสู่อาณาจักรสวรรค์
บัพติศมาที่ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาให้แก่ประชาชนชาวอิสราเอลนั้นเป็นตามนี้ เขาให้พวกเขาสารภาพว่าพวกเขาทำบาปไปมากเพียงใดในชีวิตของพวกเขา ให้กลับใจใหม่และรอคอยพระเยซู คริสต์ ผู้จะรับบัพติศมาจากเขา ผู้ที่เป็นมหาปุโรหิตและผู้แทนของมนุษยชาติ และพระองค์ถูกตรึงไม้กางเขนเพื่อช่วยพวกเขาให้รอดจากบาปทั้งหมดของพวกเขาเหมือนกับที่เขาให้บัพติศมาแก่พวกเขา นี่เป็นการกลับใจใหม่ตามพระคัมภีร์ไบเบิลที่แท้จริง 
ดังนั้น ยอห์นได้อธิบายแก่ประชาชนว่า “เราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำ แสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง แต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังเรา ทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีก ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถือฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ“ (มัทธิว 3:11) 
ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาได้เปลี่ยนใจของประชาชนทั้งหลายให้กลับไปสู่พระเยซู ได้เป็นพยานต่อพวกเขาว่าพระเยซูจะทรงรับเอาบาปทั้งหมดของโลกนี้ไป (ยอห์น 1:29) และสิ้นพระ ชนม์แทนพวกเขา ดังนั้น พระเยซูเองทรงเป็นพยานว่ายอห์นได้มาแสดงให้เราได้เห็นถึงหนทางแห่งความชอบธรรม (มัทธิว 21:32)