Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 1 : การเกิดใหม่โดยน้ำและพระวิญญาณ

1-26. คุณให้คำอธิบายถึงข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณหน่อยได่ไหม?

ถ้าเราทำเข็มเล่มหนึ่งหายไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งข้างนอก เราก็จะต้องมองหาเข็มในที่ที่เราทำมันหายไปอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม มันคงจะเป็นเรื่องน่าขันมากที่เดียวหากพยายามจะหาเข็มเล่มนั้นภายในบ้าน เพราะในบ้านสว่างกว่า ผมได้พบกับคนน่าขันเช่นนี้ได้ในคริสตจักรในยุคปัจจุบันนี้ ในขณะที่พวกเขตกอยู่ในท่ามกลางการโต้เถียงที่ไม่มีสิ้นสุดทางพระคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับน้ำจากการรับบัพติศมาของผู้ที่เชื่อพวกเขาก็จะไม่เคยถามตัวเองด้วยคำถามสำคัญที่ว่า “ทำไมพระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา?” เลย มันเกิดขึ้นเช่นนี้มากมายในคริสตศาสนาในปัจจุบันนี้
เพื่อที่จะระงับการทะเลาะที่ไม่มีหยุดหย่อน เราก็ควรจะเอาตัวเองออกมาจากหมู่บ้านที่สับสนวุ่นวายนี้เสียและกลับไปสู่ที่ที่เราจะต้องมองหาเข็มกัน หากเราต้องการหาความจริงอย่างจริงใจ เราก็ควรจะกำจัดกฏตายตัวที่เราพบไม่ได้ในหมู่บ้านของศาสนาก่อน ทำไมอัครสาวกจึงต้องเน้นไปที่บัพติศมาของพระเยซู คริสต์? ความลับของความจริงของข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่พวกเขาได้รับจากพระเยซูนั้นได้ประกาศไปทั่วโลกแล้ว 
พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดจากน้ำและพระวิญญาณ ผู้นั้นจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้“ (ยอห์น 3:5) พระคัมภีร์ไบเบิลบอกเราว่าพระเยซูเสด็จมาโดยน้ำและพระโลหิตเพื่อที่จะช่วยเราให้รอดจากบาปทั้งหมดของเรา (1ยอห์น 5:6) ความหมายของโลหิตคือความตายบนไม้กางเขนของพระองค์ แล้วโดย’น้ำ’หมายความว่าอย่างไร? ทำไมยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาจึงให้บัพติศมาแก่พระเยซู? ทำไมพระองค์ทรงประกาศว่า “บัดนี้จงยอมเถิด เพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการ” (มัทธิว 3:15) ก่อนที่พระองค์จะรับบัพติศมา?
ผมหวังอย่างจริงใจว่าท่านจะเข้าใจและเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบัพติศมาของพระเยซู นี่คือคำอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่พระองค์ประทานให้แก่สาวกของพระองค์ อัครสาวกได้เน้นไปที่บัพติศมาของพระเยซูเมื่อพวกเขาประกาศข่าวประเสริฐไป อัครสาวกเปาโลกล่าวว่า “เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้น ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายก่อน คือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น “ (1โครินธ์ 15:3-4)
คำว่า “พระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์” หมายความว่าอย่างไร? มันหมายความว่าความตายของพระองค์ได้ไถ่บาปทั้งหมดของเราตามวิธีที่พระเจ้าประ ทานมาให้ในพันธสัญญาฉบับเก่าแล้ว พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อเราตามการเปิดเผยและข้อสัญญาในพันธสัญญาฉบับเก่า ฮีบรู 10:1 กล่าวว่า “โดยเหตุที่พระราชบัญญัตินั้นได้เป็นแต่เงาของสิ่งดีที่จะมาภายหน้า“ เราลองมาดูทึ่การสังเวยบูชาในเลวีนิติ 1:3-5กัน คนบาปควรจะต้องพอใจสามเงื่อนไขของเครื่องเผาบูชาเพื่อการไถ่บาปของเขา 
1 เขานำเครื่องบูชาที่ไม่มีตำหนิมา (เลวีนิติ 1:3) 
2 เขาจะต้องวางมือของเขาลงบนหัวของเครื่องบูชา (เลวีนิติ 1:4) เราควรจะสร้างความชัดเจนต่อพระราชบัญญัติที่ว่า การวางมือลงบนเครื่องบูชานั้นเป็นพระราชบัญญัติของพระเจ้าเพื่อผ่านบาปของเขาไปสู่มัน 
3 เขาจะต้องฆ่ามันเพื่อไถ่บาปของเขา (เลวีนิติ 1:5) 
ในวันทำการลบมลทินนั้นอาโรนวางมือของเขาลงบนหัวของแพะที่มีชีวิตอยู่ สารภาพบาปชั่วช้าและการละเมิดทั้งหมดของชาวอิสราเอลต่อมัน และบาปทั้งสิ้นให้ตกลงบนหัวแพะนั้น (เลวีนิติ 16:21) ในเวลานั้นอาโรนเป็นตัวแทนของชาวอิสราเอล เขาวางมือลงบนหัวของแพะเพียงผู้เดียว แต่บาปประจำปีทั้งหมดของชาวอิสราเอล (ประมาณ 2-3 ล้านคน) ได้ผ่านไปสู่มัน การสังเวยบูชาของพันธสัญญาฉบับเก่าเป็นเงาของสิ่งดีที่กำจังจะมาถึง พระเยซูทรงเสนอพระองค์เองโดยน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อที่จะชำระเราให้บริสุทธิ์ตามพระคัมภีร์ 
แรกสุด พระเยซูเสด็จมาในเนื้อหนังของมนุษย์เพื่อเป็นพระเมษโปดกของพระเจ้าที่ไม่มีมลทิน พระองค์คือพระบุตรพระองค์เดียวของพระเจ้าและ “ทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์“ (ฮีบรู 1:3) ดังนั้น พระองค์ทรงสมควรแล้วที่จะเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปให้กับมนุษยชาติทั้งหมด 
อันดับที่สอง ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาได้ให้บัพติศมาแก่พระเยซู ณ แม่น้ำจอร์แดน บัพติศมานั้นให้ในรูปแบบของ “การวางมือ” และยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาคือทายาทยองอาโรนและผู้แทนของมนุษยชาติทั้งหมด เมื่อยอห์นวางมือของเขาลงบนพระเศียรของพระเยซู คริสต์ บาปทั้งหมดของโลกนี้จึงได้ผ่านไปสู่พระองค์จามพระราชบัญญัติของพระเจ้าที่ได้กำหนดไว้ พระเยซูทรงกล่าวต่อยอห์นว่า “บัดนี้จงยอมเถิด เพราะสมควรที่เราทั้งหลาย จะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการ” และเขาก็ให้บัพติศมาแก่พระองค์ บาปของเราได้ผ่านไปสู่พระองค์ในท้ายที่สุด ในวันถัดไปนั้น ยอห์นได้อธิบายว่า “ดูเถิด! พระเมษโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับเอาความผิดบาปของโลกนี้ไปเสีย” (ยอห์น 1:29) 
อันดับที่สาม พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อยกความผิดบาปทั้งหมดของเรา พระองค์ตรัสว่า “สำเร็จแล้ว!” (ยอห์น 19:30) พระ องค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งเพื่อที่จะทำให้เราเป็นคนชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้า จงจำว่าเครื่องบูชาไถ่บาปได้ถวายเพื่อขอยกความผิดบาป คนบาปจะต้องวางมือของเขาลงบนหัวของมันก่อนที่จะฆ่ามัน หากเขาลืมไปขั้นหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่งหากเขาข้ามการวางมือของเขาลงบนหัวของเครื่องบูชา เขาก็จะไม่สามารถไถ่บาปได้ตามการกระทำความชั่วช้าของเขา หากคริสเตียนไม่มีความรู้อะไรเลยว่าบัพติศมาคืออะไร คนเช่นนั้นจะต้องมีบาปอยู่ในหัวใจของเขาหรือเธอ และไม่สามารถรอดได้ด้วยความเชื่อของเขาหรือเธอเองเป็นแน่แท้ 
คริสเตียนส่วนใหญ่รู้เพียงครึ่งหนึ่งของการกระทำอันชอบธรรมของพระองค์ อัครสาวกยอห์นได้ทำให้ข่าวประเสริฐชัดเจนในหนังสือเล่มแรกของเขา “นี่แหละคือผู้ที่ได้เสด็จมาด้วยน้ำและพระโลหิต คือพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่ด้วยน้ำอย่างเดียว แต่ด้วยน้ำและพระโลหิต และพระวิญญาณทรงเป็นพยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริง“ (1ยอห์น 5:6) มีหลายข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิลที่สนับสนุนว่าบัพติศมาของพระองค์นั้นมีความ สำคัญในการกระทำอันชอบธรรมของพระองค์เพื่อความรอดของเรา คริสเตียนทั้งหมดควรจะกลับไปสู่ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ