Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 3: วิวรณ์

3-13. การพยานทั้งสองที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายและถูกยกขึ้นไปสู่ฟ้าสวรรค์หลังจากสำเร็จการเป็นพยานของตน แตกต่างจากการปลื้มปีติของเหล่าวิสุทธิชนพร้อมกับการเสด็จมาเป็นครั้งที่สองของพระคริสต์อย่างไร?

ตามที่ได้ตอบคำถามที่ 2 เอาไว้ พยานทั้งสองของพระเจ้าเป็นคนรับใช้พิเศษของพระเจ้าผู้ที่พระองค์ทรงยกขึ้นจากผู้คนชาวอิสราเอลเพื่อช่วยชาวอิสราเอลให้รอด มันเป็นงานที่สำคัญที่พระเจ้าจะต้องทำก่อนที่จะทรงทำลายโลกนี้และนั่นก็คือการช่วยผู้คนชาวอิสราเอลให้รอดจากความผิดบาปและทำให้พวกเขาได้ร่วมในการฟื้นขึ้นมาจากความตายครั้งแรกและการปลื้มปีติ. 
อัครสาวกเปาโลกล่าวในโรม 3:29–30 ว่า “หรือว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าของยิวพวกเดียวเท่านั้นหรือ พระองค์ไม่ทรงเป็นพระเจ้าของชนต่างชาติด้วยหรือ ถูกแล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของชนต่างชาติด้วย เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียว และพระองค์จะทรงโปรดให้คนที่เข้าสุหนัตเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ และจะทรงโปรดให้คนที่ไม่ได้เข้าสุหนัตเป็นคนชอบธรรมก็เพราะความเชื่อดุจกัน” วิธีที่จะรอดจากความผิดบาปต่อพระพักตร์พระเจ้าก็คือทั้งพวกยิวและคนต่างชาติ ก็ความยุติธรรมมีผ่านความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ในการรอดจากความผิดบาปทั้งหมดชาวยิวจะต้องยอมรับพระเยซู คริสต์ว่าเป็นผู้ช่วยให้รอดและเชื่อ เหมือนกับที่คนต่างชาติเชื่อว่าพระเยซู คริสต์ทรงรับเอาความผิดบาปไปไว้ที่พระองค์ด้วยบัพติศมาของพระองค์และเชื่อว่าทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อรับการพิพากษาบาปแทนพวกเขา. 
พระเจ้าทรงดูแลทั้งพวกยิวและคนต่างชาติเหมือนกัน และทรงยอมให้ทั้งสองได้รับความรอดผ่านความเชื่อเช่นเดียวกัน นี่คือเหตุผลที่พระเจ้าทรงยอมให้พยานทั้งสองของพระองค์ไปหาพวกยิวในช่วงเวลาของสามปีครึ่งแรกของความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่ง และเหตุผลที่พระองค์ทรงยอมให้พยานทั้งสองนี้ประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณไปสู่พวกเขา. 
ในการเชื่อพยานทั้งสองคนนี้ วิวรณ์บทที่ 11 ได้อ้างถึงต้นมะกอกเทศสองต้นและคันประ ทีปสองคัน ต้นมะกอกเทศสองต้นหมายถึงพยานทั้งสองของพระเจ้าผู้ที่ทรงอนุญาตเพื่อความรอดของชาวอิสราเอล และคันประทีปสองคันหมายถึงคริสตจักรทั้งสองของพระเจ้าที่เป็นของชาวอิสรา เอลและของพวกคนต่างชาติ พระเจ้าทรงอนุญาติให้คริสตจักรในแต่ละฝ่ายได้ประกาศข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณไปสู่กันและกันในช่วงเวลาสามปีครึ่งแรกของความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่ง. 
ในตอนนี้ไม่พบคริสตจักรในท่ามกลางชาวอิสราเอลแต่เมื่อพระเจ้าทรงค้นหาหัวใจของพวก เขาและเมื่อเวลาของพระองค์มาถึง พระองค์จะทรงจัดเตรียมหัวใจของพวกเขาให้รับพระวจนะของพระองค์ ทรงยกพยานทั้งสองขึ้นเพื่อพวกเขา และทรงทำให้พวกเขายอมรับพระเยซู คริสต์ว่าเป็นผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา. 
พระเจ้าจะทรงช่วยทั้งชาวอิสราเอลและพวกคนต่างชาติในช่วงเวลาของความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่งพระองค์จะทรงยอมให้วิสุทธิชนผู้ที่เกิดใหม่ถูกข่มเหงและทนทุกข์ยากเหมือนกันทั้งชาวอิสราเอลและพวกคนต่างชาติ ความจริงแล้วพยานทั้งสองได้ทนทุกข์ยากหลังจากการเป็นพยานยืนยันสำเร็จแล้วจากนั้นก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายและถูกยกขึ้นไปบนฟ้าสวรรค์ สิ่งนี้จึงมีความจริงที่ว่าพยานทั้งสอง คนรับใช้ของพระเจ้า และคนของพระองค์ในหมู่คนต่างชาติจะต่อสู้กับปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ ทนทุกข์ยาก และได้เข้าร่วมในการฟื้นขึ้นมาจากความตายและการปลื้มปีติด้วย.