Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 4: คำถามที่พบบ่อยจากผู้อ่านหนังสือของเรา

4-3. ท่านยืนยันว่า การรับบัพติศมาหมายถึง “การผ่านบาป” นั้นมีหลักฐานในพระคัมภีร์ไบเบิล หรือไม่?

พระเยซูตรัสไว้ว่า “บัดนี้จงยอมเถิด เพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุก ประการ” (มัทธิว 3:15) ในที่นี้ คำว่า “สิ่งชอบธรรมทุกประการ” ในภาษากรีกโบราณคือคำว่า `dikaiosune` ซึ่งหมายถึงสภาวะที่เที่ยงธรรมที่สุด ซึ่งหมายความว่า พระเยซูทรงช่วย มนุษยชาติทั้งปวงด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุด
เราจำเป็นต้องคิดในที่นี้ คือ สิ่งที่พระเยซูควรทำเพื่อเสนอตัวพระองค์เองเป็นเครื่องถวายบูชาบาป ตามระบบถวายบูชาในพระราชบัญญัติ พระองค์มิได้เสด็จมาเพื่อทำลายพระราชบัญญัติ แต่มาเพื่อ ทำให้พระราชบัญญัติสำเร็จทุกประการพระองค์ตรัสไว้ในบทมัทธิว 5:17 ว่า “อย่าคิดว่าเรามาเพื่อ
จะทำลายพระราชบัญญัติหรือคำของศาสดาพยากรณ์เสีย เรามิได้มาเพื่อจะทำลาย แต่มาเพื่อจะให้ สำเร็จ”
ดังนั้น จึงจำเป็นที่พระเยซูต้องรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติสมาในรูปแบบของการวางมือ และทรงรับเอาความผิดบาปทั้งหมดของโลกไว้ที่พระองค์ เช่นเดียวกับที่มหาปุโรหิตอาโรนวาง มือของเขาบนหัวของแพะและลบมลทินบาปเพื่อชาวอิสราเอลทั้งหมดปีละครั้งในวันสะบาโต นี่คือกฎเกณฑ์ถาวร (เลวีนิติ 16:34)
เพื่อรักษากฎเกณฑ์ถาวรของพระบิดา พระบุตร พระเยซูจึงต้องรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้ รับ บัพติศมา ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของมหาปุโรหิตอาโรนและเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก (ลูกา 1:5, , มัทธิว 11:11) ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาต้องถ่ายความผิดบาปทั้งหมดของโลกไปยังพระเยซูโดย การวาง มือของเขาบนพระเศียรของพระเยซูเพราะเขาเป็นปุโรหิตของโลกเป็นตัวแทนมนุษยชาติทั้งปวง 
นั่นคือเหตุผลว่า เหตุใดยอห์น 1:6-8 จึงระบุว่า ”มีชายคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้มา ชื่อยอห์นท่านผู้นี้ มาเพื่อเป็นพยานเพื่อเป็นพยานถึงความสว่างนั้น เพื่อคนทั้งปวงจะได้มีความเชื่อเพราะท่าน ท่าน ไม่ใช่ความสว่างนั้น แต่ทรงใช้มาเพื่อเป็นพยานถึงความสว่างนั้น” อิสยาห์ 53:6 ยังระบุว่า “พระ เยโฮวาห์ทรงวางลงบนท่านซึ่งความชั่วช้าของเราทุกคน" นั่นคือเหตุผลว่าเพราะเหตุใด พระเจ้าจึง ทรงใช้ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา ผู้ส่งสารของพระองค์ มาก่อนพระเยซูหกเดือน ยอห์นผู้ให้รับ บัพติศมาบอกว่า“จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย”(ยอห์น 1:29) วันถัดมาจากที่ท่านให้บัพติศมาพระเยซู
ในพันธสัญญาฉบับเก่า เครื่องบูชาที่ไร้มลทินบาป และการวางมือ และฆ่ามันเพื่อเอาเลือดซึ่ง จำเป็นต่อการล้างคนบาป ดังนั้นจึงเป็นความเหมาะสมที่สุดที่เป็นพระเยซู ผู้บริสุทธิ์ และไร้มลทิน บาป ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ผู้รับการรับบัพติศมาในรูปแบบของการวางมือจากยอห์น ผู้ให้รับบัพติศมาและถูกตรึงกางเขนเพื่อทำความชอบธรรมให้สำเร็จทุกประการตามกฎของ
พระเจ้า 
พระคัมภีร์ไบเบิลเขียนขึ้นโดยแรงบันดาลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเข้า
ใจได้ด้วยความคิดทางเนื้อหนังของเราเท่านั้น เราจึงต้องหาความหมายที่ซ่อนไว้ ซึ่งเป็นความ หมายทางจิตวิญญาณ โดยแสงสว่างของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังที่เปาโลได้กล่าวไว้ว่า“ตัวอักษร นั้นประหารให้ตาย แต่พระวิญญาณนั้นประทานชีวิต” (2 โครินธ์ 3:6) ท่านหมายความว่า เราไม่ ควรเชื่อตามตัวอักษร แต่ควรเข้าใจความหมายทางจิตวิญญาณที่ซ่อนไว้ใต้ตัวอักษร 
และอิสยาห์ 34:16 ระบุว่า “จงเสาะหาและอ่านจากหนังสือของพระเยโฮวาห์สัตว์เหล่านี้จะไม่ขาด ไปสักอย่างเดียว ไม่มีตัวใดที่จะไม่มีคู่ เพราะหนังสือนั้นได้บัญชาปากของเราแล้ว และพระ วิญญาณของพระองค์ได้รวบรวมไว้” 
พระเจ้ามิได้ตรัสไว้ว่า “พระเยซูทรงรับเอาความผิดบาปทั้งหมดของโลกไว้โดยการรับบัพติศมา ของพระองค์” อย่างไรก็ตาม พระองค์ตรัสถึงความจริงเดียวกันผ่านพระคัมภีร์ไบเบิลทุกเล่มและ มอบให้แก่คนตาบอดที่ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวเขา เมื่อเราพูดคำว่า“แม่” เราหมายความว่า แม่ผู้ให้กำเนิดแก่เรา และเลี้ยงเรามาจนบัดนี้ คำว่า “แม่” มีความหมายหลายอย่างซ่อนอยู่แม้ว่า จะเป็นเพียงคำคำเดียว เช่นเดียวกับคำว่า “ความชอบธรรมทุกประการ” มีความหมายทางจิต วิญญาณว่า พระเยซูทรงแบกรับความผิดบาปทั้งหมดไว้ด้วยวิธีที่เป็นไปตามกฎ และเหมาะสม ที่สุดตามพระราชบัญญัติของพระเจ้า เราต้องเข้าใจความหมายทางจิตวิญญาณที่ซ่อนไว้นี้ 
ถ้าประชาชนบอกว่า พระองค์ทรงรับเอาความผิดบาปทั้งหมดไว้บนไม้กางเขน มีบทใดที่กล่าวไว้ เช่นนั้นหรือ ผมหวังว่าคำตอบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่าน