Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 4: คำถามที่พบบ่อยจากผู้อ่านหนังสือของเรา

4-2. คุณเขียนไว้ว่า “เราสามารถไร้มลทินบาปได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเราเชื่อข่าวประเสริฐของน้ำและ พระวิญญาณในใจเรา” แต่พระคัมภีร์ไบเบิลบอกว่า “ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาป เราก็หลอก ตัวเอง และความจริงไม่ได้อยู่ในเราเลย ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและ เที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น ถ้าเรา กล่าวว่าเราไม่ได้ทำบาป ก็เท่ากับว่าเราทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสา และพระดำรัสของพระองค์ ก็มิได้อยู่ในเราทั้งหลายเลย(1 ยอห์น 1:8-10)

คุณแปลประโยคนี้ว่าอย่างไร? ประโยคนี้ไม่ได้หมายความว่า เราเป็นคนบาปจนกระทั่งเราตาย และเราควรอธิษฐานกลับใจเพื่อได้รับการยกความผิดบาปของเราทุกวันหรือ? 
1 ยอห์น 1:8-10 บอกว่า “ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาป เราก็หลอกถ้าเราทั้งหลายจะว่าเรา ไม่มีบาป เราก็หลอกตัวเอง และความจริงไม่ได้อยู่ในเราเลย ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการ อธรรมทั้งสิ้น ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทำบาป ก็เท่ากับว่าเราทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสา และพระ ดำรัสของพระองค์ก็มิได้อยู่ในเราทั้งหลายเลย”
“ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาป” หมายความว่า “ถ้าเราไม่สารภาพว่า เราเกิดมาเต็มไปด้วยบาป และช่วยไม่ได้ที่จะทำบาปตลอดชีวิตเราต่อหน้าพระราชบัญญัติ” เพราะเรารู้ว่า ทุกคนควรสารภาพ บาปของตน อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า เราควรสารภาพบาปประจำวันของเราเพื่อได้รับ การยกความผิดบาปเหล่านั้นทุกวัน แต่หมายความว่า เราควรสารภาพว่า เราอ่อนแอเกินไปที่จะ หลีกเลี่ยงการทำบาปเพราะตัวเราเองโดยที่ไม่เชื่อในพระเยซู ดังนั้น ถ้าผู้ใดบอกว่า เขาไม่มีบาป แม้ว่าเขาจะอยู่ในความมืดมิดพร้อมกับบาปในใจเขา ความจริงไม่ได้อยู่ในผู้นั้น
“ถ้าเราสารภาพบาปของเรา” หมายความว่า “ถ้าเราสารภาพว่า เราทำบาปตั้งแต่เราเกิดมาจนถึง วันที่เราตายอยู่เสมอ และเราไม่สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ทำบาป แม้ว่าเราต้องการหลีกเลี่ยงการทำ บาป” ไม่ได้หมายความว่าเราต้องกลับใจใหม่และขอให้พระผู้เป็นเจ้ายกความผิดบาปทุกครั้งที่เรา ทำบาป พระผู้เป็นเจ้าทรงชำระล้างความผิดบาปทั้งหมดของโลกรนี้ด้วยการรับบัพติศมาของพระ องค์ และไม้กางเขนประมาณ 2,000 ปีก่อน ดังนั้น ทุกสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือ สารภาพว่าเราเอง ไม่สามารถ แต่เป็นคนบาปโดยปราศจากพระองค์และข่าวประเสริฐของพระองค์ได้ชำระล้างความ ผิดบาปทั้งหมดของเราเพียงครั้งเดียวและทั้งหมด 
“ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทำบาป ก็เท่ากับว่าเราทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสา และพระดำรัสของ พระองค์ก็มิได้อยู่ในเราทั้งหลายเลย” หมายความดังนี้ พระราชบัญญัติมอบความรู้เรื่องความผิด บาปแก่เรา และเปิดเผยความผิดบาปของเราที่ซ่อนไว้ในใจเรา ดังนั้น เราต้องสารภาพว่าเราทำบาป ต่อหน้าพระราชบัญญัติ อย่างไรก็ตาม ผู้คนเหล่านั้นที่ไม่ยอมรับพระราชบัญญัติจะไม่สารภาพว่า พวกเขาทำบาป พระราชบัญญัติทำให้เราสารภาพบาป และนำพวกเราไปหาพระเยซู คริสต์ผู้ทรง ชำระล้างความผิดบาปทั้งหมดของโลกโดยการรับบัพติศมาของพระองค์ และไม้กางเขน