Search

דרשות

נושא 10: התגלות

[4-1] ראו את ישוע היושב על כסא האלוהים (חזון יוחנן 4:1-11 )

ראו את ישוע היושב על כסא האלוהים
(חזון יוחנן 4:1-11 )
"ויהי אחר הדברים האלה וארה והנה פתח נפתח בשמים והקול הראשון אשר שמעתיו כקול שופר מדבר אלי אומר עלה הנה ואראך את אשר היה יהיה אחרי כן. וכרגע הייתי ברוח והנה כסא נראה בשמים ואחד יושב על הכסא. והיושב מראהו כמראה אבן ישפה ואודם וקשת סביב לכסא ומראיה כעין ברקת. וסביב לכסא ארבעה ועשרים כסאות ועל הכסאות ראיתי את ארבעה ועשרים הזקנים יושבים והם לבושי בגדים לבנים ועטרות זהב בראשיהם. ומין הכסא יוצאים ברקים ורעמים וקולות ושבעה לפידי אש בוערים לפני הכסא אשר הם שבעה רוחות האלוהים. ולפני הכסא ים זכוכית כעין הקרח ובין הכסא וסביב הכסא ארבע חיות מלאות עינים מלפניהם ומאחוריהם. ודמות החיה הראשונה כאריה והחיה השנית כשור ופני החיה השלישית כפני אדם ודמות החיה הרבעית כנשר מעופף. ולכל אחת מארבע החיות שש כנפיים מסביב ולפנימה הנה מלאות עינים ואין דמי להם יומם ולילה ואומרות קדוש קדוש קדוש יי אלוהים צבאות היה והווה ויבוא. ומדי תת החיות כבוד והדר ותודה ליושב על הכיסא אשר הוא חי לעולמי עולמים. אז יפלו עשרים וארבעה הזקנים על פניהם לפני היושב על הכסא והשתחוו לחי עולמי העולמים ושמו את עטרותיהם לפני הכסא לאמר. לך נאה אדונינו לקחת כבוד והדר ועוז כי אתה בראת הכל והכל ברצונך היו ונבראו."
 
 

פרשנות

  
פסוק 1: ויהי אחר הדברים האלה וארה והנה פתח נפתח בשמים והקול הראשון אשר שמעתיו כקול שופר מדבר אלי אומר עלה הנה ואראך את אשר היה יהיה אחרי כן.
שער גן עדן נסגר בעבר. אך שער זה נפתח כאשר ישוע גאל את החוטאים מעוולותיהם על ידי שבא אל הארץ הזו, הוטבל על ידי יוחנן, מת על הצלב, וקם לתחייה שוב מן המתים. באמצעות מלאכיו, אלוהים גילה ליוחנן השליח מה מחכה לעולם בסוף הזמנים.
 
פסוק 2: וכרגע הייתי ברוח והנה כסא נראה בשמים ואחד יושב על הכסא.
דרך השער הפתוח של גן עדן, יוחנן ראה שעוד כיסא מוכן בגן עדן, והאחד אשר ישב עליו היה ישוע המשיח. מסביב לכסא היו ארבע חיות, 24 זקנים ושבע רוחות האלוהים.
ישוע קיבל את כסא האלוהים מהאב על שסיים את עבודת הושעת החוטאים מחטאי העולם. בעודו על הארץ הזו, ישוע לקח על עצמו את כל חטאי העולם כשקיבל את הטבילה מיוחנן המטביל, וגאל את כל החוטאים מפשעיהם כשמת על הצלב וקם שוב לתחייה מן המתים. זוהי הסיבה מדוע אלוהים האב אפשר להכין את הכסא הזה בגן עדן לבנו.
ישנה נטייה לראות את ישוע במידה מעטה כהיקף מצומצם ולהכיר בו כבן האלוהים וכמושיע ולא יותר מזה. אך ישוע המשיח עתה יושב על כסא האלוהים כמלך השליט אשר שולט בגן עדן.
אין זה אומר כמובן, שישוע נאבק באלוהים האב על כסאו. הכסא של אלוהים האב עדיין נמצא שם. הוא אפשר לעוד כסא להיות בגן עדן למען בנו, הכתיר אותו כמלך גן עדן והסמיך אותו כשופט של כל אלה אשר מתייצבים נגד אלוהים. האב רומם את ישוע המשיח הרבה מעל כל האחרים בשמים ובארץ כאלוהים. ישוע המשיח הוא עתה אלוהים, שווה לאב. לכן אנו חייבים להלל ולעבוד את ישוע, אשר הוא מושיענו ואלוהים.
 
פסוק 3: והיושב מראהו כמראה אבן ישפה ואודם וקשת סביב לכסא ומראיה כעין ברקת.
פסוק זה מתאר את הודו של אלוהים היושב על הכסא החדש.
 
פסוק 4: וסביב לכסא ארבעה ועשרים כסאות ועל הכסאות ראיתי את ארבעה ועשרים הזקנים יושבים והם לבושי בגדים לבנים ועטרות זהב בראשיהם.
מסביב לכסא של ישוע המשיח אדונינו ישבו משרתיו. נאמר כאן שכסאו של אלוהים היה מוקף בעוד 24 כסאות ועל כסאות אלו ישבו 24 זקנים עם כתר זהב על ראשיהם. זו הייתה ברכתו הנפלאה של אלוהים לזקנים האלה לשבת על 24 הכסאות. זקנים אלה הם אלה אשר היו על הארץ, עמלו ומתו מות קדושים למען מלכות ישוע. כתוב זה אומר לנו שמלכות השמים נעשתה עתה למלכותו של אדונינו האלוהים אשר תתקיים לנצח תחת שלטונו.
 
פסוק 5: ומן הכסא יוצאים ברקים ורעמים וקולות ושבעה לפידי אש בוערים לפני הכסא אשר הם שבעה רוחות האלוהים.
אלוהים הוא האחד אשר יצר ומולך על כל הרוחות.
 
פסוק 6: ולפני הכסא ים זכוכית כעין הקרח ובין הכסא וסביב הכסא ארבע חיות מלאות עינים מלפניהם ומאחוריהם.
ארכת החיות האלה יחד עם 24 הזקנים הינם משרתי מלכות האלוהים. הם תמיד מחפשים אחר רצון האלוהים ומהללים את קדושתו והודו. והם אלה אשר מוצאים לפועל את רצון האלוהים בצייתנות.
 
פסוק 7: ודמות החיה הראשונה כאריה והחיה השנית כשור ופני החיה השלישית כפני אדם ודמות החיה הרבעית כנשר מעופף.
ארבעת החיות הינן משרתי האלוהים המסורות למטלות השונות אשר ניתנו לכל אחת מהן, ואשר בנאמנות משרתות את כל מטרותיו.
 
פסוק 8: ולכל אחת מארבע החיות שש כנפיים מסביב ולפנימה הנה מלאות עינים ואין דמי להם יומם ולילה ואומרות קדוש קדוש קדוש יי אלוהים צבאות היה והווה ויבוא.
בדיוק כפי שאלוהים לא ישן, ארבעת החיות גם תמיד ערות לצידו, ומהללות אותו ברציפות על הודו וקדושתו. הן מהללות את קדושתו של אלוהים אשר הפך לשה ואת כוחו הכל יכול. הן מהללות את אלוהים כאחד שהיה, הווה ויהיה. אלה אשר מהוללים על ידיהן כך הם אלוהים האב וישוע המשיח, אשר הוא אלוהים.
 
פסוק 9: ומדי תת החיות כבוד והדר ותודה ליושב על הכיסא אשר הוא חי לעולמי עולמים.
משרתי האלוהים נותנים את כל ההדר, הכבוד והתודה לזה אשר יושב על הכסא לעד ולעולמי עולמים.
 
פסוק 10: אז יפלו עשרים וארבעה הזקנים על פניהם לפני היושב על הכסא והשתחוו לחי עולמי העולמים ושמו את עטרותיהם לפני הכסא לאמר.
כאשר ארבעת החיות היללו את אלוהים, גם הזקנים אשר יושבים על 24 הכסאות שמו את כתריהם לפני אלוהים והיללו אותו, "לך נאה אדונינו לקחת כבוד והדר ועוז."
 
פסוק 11: לך נאה אדונינו לקחת כבוד והדר ועוז כי אתה בראת הכל והכל ברצונך היו ונבראו.
ההלל ש 24 הזקנים נתנו לאלוהים בא מאמונתם שאלוהים ראוי לקבל את כל ההדר הכבוד והעוז, כיוון שהוא יצר את כל הדברים וכל הדברים מתקיימים על פי רצונו.