Search

דרשות

נושא 10: התגלות

[16-1] תחילת המכות של שבע הקערות (חזון יוחנן 16:1-21)

תחילת המכות של שבע הקערות
( חזון יוחנן 16:1-21 )
"ואשמע קול גדול מן ההיכל האומר אל שבעת המלאכים לכו ושפכו את שבע קערות חמת האלוהים ארצה. וילך הראשון וישפוך את קערתו על הארץ ויהי שחין רע ומכאיב באנשים אשר עליהם תו החיה ובמשתחוים לצלמה. וישפוך השני את קערתו על הים ויהי לדם כדם חלל ותמת כל נפש חיה אשר בים. וישפוך השלישי את קערתו בנהרות ובמעינות המים ויהיו לדם. ואשמע את מלאך המים אומר צדיק אתה ההוה והיה והקדוש כי כן שפכת. כי דם קדושים ונביאים שפכו ודם השקיתם כי גמול ידם הוא. ואשמע את המזבח אומר אמנם כן יי אלוהים צבאות אמת וצדק משפטיך. וישפוך המלאך הרביעי את קערתו על השמש וינתן לו לצרוב את בני אדם באש. ויצרבו בני אדם בחום גדול ויגדפו את שם אלוהים אשר לו הממשלה על המכות האלה ולא שבו לתת לו כבוד. וישפוך החמישי את קערתו על כיסא החיה ותחשך מלכותה וינשכו מכאב לב את לשונם. ויגדפו את אלוהי השמים ממכאובם ושחינם ולא שבו ממעשיהם. וישפוך השישי את קערתו על הנהר הגדול נהר פרת ויחרבו מימיו למען תיושר מסילה למלכים אשר ממזרח שמש. וארא והנה מפי התנין ומפי החיה ומפי נביא השקר יוצאות שלוש רוחות טמאות דומות לצפרדעים. כי רוחות השדים הנה עושות אותות ויוצאות אל מלכי ארץ ותבל כולה לאספם למלחמת היום ההוא הגדול יום אלוהי צבאות. הנני בא כגנב אשרי השוקד ושומר את בגדיו למען לא ילך ערום וראו את ערוותו. ויאסוף אותם אל המקום הנקרא בעברית הר מגדון. וישפוך המלאך השביעי את קערתו על האור ויצא קול גדול מהיכל השמים מן הכסא ויאמר היה נהיתה. ויהיו קולות ורעמים וברקים ויהי רעש גדול אשר לא היה כמוהו למן היות האדם על הארץ רעש כזה גדול עד מאד. והעיר הגדולה נחלקה לשלושה חלקים ותיפולנה ערי הגויים ותיזכר בבל הגדולה לפני אלוהים לתת לה כוס יין חמת אפו. וינס כל אי וההרים לא נמצאו. וברד כבד ככיכר ירד מן השמים על בני האדם ויגדפו בני האדם את האלוהים על אודות מכת הברד כי כבדה מכתו מאד."
 
 

פרשנות

 
פסוק 1: ואשמע קול גדול מן ההיכל האומר אל שבעת המלאכים לכו ושפכו את שבע קערות חמת האלוהים ארצה.
עם המכות של שבע הקערות של חמה, אלוהים יוריד את זעמו על משרתי אנטיכריסטוס ועל אנשיו אשר יחיו עדיין על הארץ. כל היצורים ובני האדם על האדמה ייסחפו בסערת הזעם האלוהי אשר תתפוצץ לאחר כל כך הרבה שנים של סבלנות, והם יסבלו סבל נורא מהמכות אשר יחריבו את האדמה במשך השנים הנותרות של הצרה הגדולה. בזמן ההוא, העולם יהפוך לאפר כיוון שהוא ישבר לחלקים, יתנפץ לרסיסים, ויהרס לשכחה.
חזון יוחנן 16 הוא הפרק אשר בו המכות של שבע הקערות יישפכו. אלה אשר, עד הרגע האחרון, לא יידעו או יאמינו בבשורה אשר מעידה על הישועה אשר מאפשרת להם להילקח לרקיע על ידי ישוע – כלומר, בשורת המים והרוח – יושמדו על ידי המכות האלה. 
 
פסוק 2: וילך הראשון וישפוך את קערתו על הארץ ויהי שחין רע ומכאיב באנשים אשר עליהם תו החיה ובמשתחוים לצלמה.
המכה המכאיבה והדוחה אשר אלוהים ישפוך באמצעות מלאכו, תרד על אלה אשר קיבלו את תו החיה. המכה הכואבת הזו היא מכה של מחלת עור חשוכת מרפא אשר תגרום למוגלה בעור אשר נדבק ואשר גם זיהום יתפשט עליו. כמה גדול יהיה הסבל, של הנדבקים אשר יתייסרו במכת השחין הכואבת עד מותם? אך אלוהים לא ישפוך רק את מכת השחין על כל אלה אשר קיבלו את תו החיה, אלא לאחריה הוא יוריד גם עוד שש מכות על ראשם. לפיכך, כולם חייבים למצוא את הדרך להימלט מהמכות האלה בבשורת המים והרוח, ולהתחמק מהמכות הנוראיות על ידי האמונה בבשורה מיד וברגע זה ממש.
אדונינו אמר שהוא ישפוך עוד שש מכות על אלה אשר עובדים את החיה ואת צלמה. מהו החטא שאלוהים הכי שונא? החטא הוא עשיית צלם של מישהו או משהו זולת אלוהים, לסגוד לו, ולהיכנע לו. לכן אנו חייבים לדעת בדיוק מי הוא יי האלוהים וישוע המשיח, להאמין בו ולעבדו. שום דבר ואף אחד מלבד בכל היקום הזה זולת ישוע האלוהים בעצמו לא יכול להיות אי פעם אלוהינו.
אם באמת ברצונכם להתחמק ממכת השחין ושאר שש המכות, למדו והאמינו בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע. מספר רב של אנשים אשר התייצבו נגד אלוהים בחיי היומיום שלהם, ואשר סירבו להאמין בבשורת המים והרוח, יסבלו כולם מהמכות האלה עד שלבסוף הם יושמדו.
 
פסוק 3: וישפוך השני את קערתו על הים ויהי לדם כדם חלל ותמת כל נפש חיה אשר בים.
המכה השניה היא כאשר הים יהפוך לדם המתים. אלוהים יהרוג במכה זו את כל היצורים של הים. מהמכה הזו של הקערה השניה אשר תישפך על ידי אלוהים, הים ירקיב וכל יצוריו לא יהיו מסוגלים לחיות בו. לכן אף אחד לא יוכל לאכול את יבול הים כאשר אלוהים יתן את מכתו השניה. באמצעות המכה השניה, אלוהים יראה שהוא חי ושהוא אדוני כל החיים.
המכה השניה היא דינו של אלוהים אשר יבוא על כל אנשי העולם אשר במקום לעבוד את ישוע האלוהים על בריאתו, השתחוו לצלם החיה, אויב האלוהים, ושפכו את דמם של הקדושים. גם המכה השניה הזו מאד הולמת. אלוהים מראה לנו שכך הוא יקח את עושר הטבע מאלה אשר לא הודו לישוע על הבריאה אשר נעשתה על ידו.
 
פסוקים 4-7: וישפוך השלישי את קערתו בנהרות ובמעינות המים ויהיו לדם. ואשמע את מלאך המים אומר צדיק אתה ההוה והיה והקדוש כי כן שפכת. כי דם קדושים ונביאים שפכו ודם השקיתם כי גמול ידם הוא. ואשמע את המזבח אומר אמנם כן יי אלוהים צבאות אמת וצדק משפטיך.
המכה השלישית אשר תהפוך את הנהרות והאגמים לדם היא למעשה אחת מהמכות הנוראיות ביותר. מכה זו הבאה כעונש על החטאים של כל אלה אשר לא האמינו באלוהים, תהפוך את כל האגמים לדם ותעשה את החיים על הארץ לבלתי אפשריים. אלוהים יהפוך את כל הנהרות והאגמים על הארץ הזו לדם. גם מכה זו היא הדין אשר יבוא על אנשי העולם כמחיר ועונש על שהתייצבו כנגד אלוהים אשר נתן להם את המים, מקור החיים.
הסיבה לכך שאלוהים יביא את המכה הזו על אלה אשר התייצבו כנגדו היא מפני שהם רצחו את קדושיו ונביאיו כשהיו על הארץ. הם אלה אשר לא רק סירבו להאמין באלוהים כאלוהים אלא גם התאחדו עם אנטיכריסטוס והתייצבו נגדו.
בהשתאותם מכוחו של אנטיכריסטוס, אלה אשר התייצבו נגד אהבתו של אלוהים ירדפו וירצחו את קדושי ואת משרתי האלוהים האהובים ביותר. אלה אשר לא מאמינים עתה בבשורת המים והרוח אשר אדונינו נתן לנו כדי להושיע את אנשי העולם מהחטאים, ירצחו קדושים ונביאים רבים של סוף הזמנים וישפכו את דמם. לכן אלוהים ישפוך את המכה השלישית על העולם היכן שאויביו חיים, יהפוך את המים, מקור החיים לדם, וכך ישמיד אותם.
זהו הדין הצדק של אלוהים ועל כך הקדושים ברקיע ישמחו. מדוע? כיוון שעם דין הצדק שלו אשר ייפול על האויבים אשר הרגו את הקדושים, אלוהים ינקום בהם את מות הקדושים. לפיכך, אל לקדושים ולמשרתי האלוהים לפחד אלא במקום זאת להגן על אמונתם בישוע האלוהים ולהביט לעבר הבטחתו של אלוהים ועל כוחו כאשר הם עומדים בפני מות הקדושים שלהם.
 
פסוקים 8-9: וישפוך המלאך הרביעי את קערתו על השמש וינתן לו לצרוב את בני אדם באש. ויצרבו בני אדם בחום גדול ויגדפו את שם אלוהים אשר לו הממשלה על המכות האלה ולא שבו לתת לו כבוד.
כאשר המלאך הרביעי ישפוך את קערת המכה הרביעית על השמש, כל האנשים ישרפו למוות מחומה הצורב. אלוהים יתן את מכת חום השמש הצורבת לאלה אשר עמדו נגדו. כיוון שכדור הארץ מקיף את השמש בדיוק, אם כדור הארץ יסטה מהמסלול הזה ויתקרב יותר אל השמש, אפילו במרחק קצר, כל יושביו ישרפו למוות. לפיכך, כאשר המכה הרביעית הזו תשפך, האנשים אשר עדיין יחיו על כדור הארץ הזה יסבלו מצריבה.
אך עדיין הם לא יחזרו בתשובה מחטאיהם על שהתייצבו נגד אלוהים. מדוע? כיוון שבהתיצבותם נגד בשורת המים והרוח הם כבר נועדו להשמדה. לכן, כולם בהקדם האפשרי חייבים להכין עתה את אמונתם אשר תאפשר להם לברוח מחמת האלוהים. אמונה זו היא האמונה בבשורת המים והרוח כישועת האדם. לכן כולם חייבים להאמין באמת של המים והרוח.
 
פסוקים 10-11: וישפוך החמישי את קערתו על כיסא החיה ותחשך מלכותה וינשכו מכאב לב את לשונם. ויגדפו את אלוהי השמים ממכאובם ושחינם ולא שבו ממעשיהם.
המכה של הקערה החמישית היא כזו אשר מביאה חושך וכאב. אלוהים ישפוך את המכה של הקערה החמישית הזו על כסאו של אנטיכריסטוס ויביא מכת חושך וכאב. מהמכה הזו, האנשים ינשכו את שפתם בגלל הכאב והסבל. אלוהים ינקום את סבלם של הקדושים ויוודא שכאבם יהיה כפול משלהם.
אלוהים יגרום להם לסבול, במילים אחרות, כפי שהם גרמו לקדושים לסבול, אך אפילו שהם יסבלו משחינם, הם עדיין יגדפו את אלוהים ולא יחזרו בתשובה. לפיכך הם כולם עומדים לקבל עונש נצחי של גיהינום בוער עם אש וגופרית.
 
פסוק 12: וישפוך השישי את קערתו על הנהר הגדול נהר פרת ויחרבו מימיו למען תיושר מסילה למלכים אשר ממזרח שמש.
המכה של הקערה השישית אשר תישפך על ידי אלוהים היא מכת רעב אשר תייבש את נהר פרת. בני האדם יעמדו בפני סבל נורא מהמכה הזו. מכת הרעב היא המכה הנוראה ביותר לחיי כולם. מכה זו, אשר תישפך על אלה אשר דחו את בשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע, מראה לנו עד כמה נורא הוא העונש לאלה אשר דחו את אהבתו של אלוהים ואשר התייצבו כנגדו. לאחר מכן, צבא השמים של אלוהים וצבא השטן של הארץ יערכו את המלחמה האחרונה בשדה הקרב הזה. השטן וחסידיו, מכל מקום, יותקפו ויושמדו על ידי אלוהים.
 
פסוק 13: וארא והנה מפי התנין ומפי החיה ומפי נביא השקר יוצאות שלוש רוחות טמאות דומות לצפרדעים.
פסוק זה מראה לנו את פעולתן של כל הרוחות הטמאות והשדים היוצאים מפי השטן, חייתו ונביאיו. מעשי השדים ישלטו בעולם כולו כאשר הסוף יהיה קרוב. השדים יוליכו שולל את האנשים ויובילו אותם לחורבנם על ידי שיעשו ניסים ואותות באמצעות השטן, נביאי השקר, ואנטיכריסטוס. העולם של סוף הזמנים יהיה עולם של שדים. אך עולם זה יגיע לסיומו עם המכות של שבע הקערות אשר ישפכו על ידי ישוע המשיח וביאתו השניה.
 
פסוק 14: כי רוחות השדים הנה עושות אותות ויוצאות אל מלכי ארץ ותבל כולה לאספם למלחמת היום ההוא הגדול יום אלוהי צבאות.
רוחות השדים יסיתו את ליבם של כל מלכי העולם להתאסף יחד במקום אחד כדי להילחם נגד אלוהים. בעולם של סוף הזמנים, ליבם של כולם יישלט על ידי רוחות השדים וכך הם יהפכו למשרתי השטן אשר עושים את עבודתו.
פסוק 15:  "הנני בא כגנב אשרי השוקד ושומר את בגדיו למען לא ילך ערום וראו את ערוותו."
ישוע יבוא אל העולם הזה כגנב, ואלה אשר הגנו על אמונתם ולימדו את בשורתו עד שפיכת המכות של שבע הקערות, מבורכים עד מאד. אדונינו אומר לקדושים החיים בעולם של סוף הזמנים שהם חייבים לחיות באמונה בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידו ולהגן על אמונה זו עד היום האחרון. אלה אשר יגנו על אמונתם בישוע לפני שפיכת מכותיו של שבע הקערות, יקבלו גמול נפלא ממנו. אדונינו ללא ספק יבוא שוב כדי למצוא את אלה אשר הוא יעניק להם את ברכותיו.
 
פסוק 16: ויאסוף אותם אל המקום הנקרא בעברית הר מגדון.
התנ"ך מנבא שהמלחמה האחרונה בין השטן לאלוהים תתנהל במקום שנקרא הר מגדון. אך כיוון שאלוהים הוא כל יכול, הוא ינצח את השטן ויזרוק את החיה לאגם של גופרית ואש. אנו חייבים להבין שהשטן תמיד היה מתעתע ואנו חייבם לשמור על אמונתנו בישוע בצורה איתנה עד ליום אשר נעמוד לפני אלוהים.
 
פסוקים 17-21: וישפוך המלאך השביעי את קערתו על האויר ויצא קול גדול מהיכל השמים מן הכסא ויאמר היה נהיתה. ויהיו קולות ורעמים וברקים ויהי רעש גדול אשר לא היה כמוהו למן היות האדם על הארץ רעש כזה גדול עד מאד. והעיר הגדולה נחלקה לשלושה חלקים ותיפולנה ערי הגויים ותיזכר בבל הגדולה לפני אלוהים לתת לה כוס יין חמת אפו. וינס כל אי וההרים לא נמצאו. וברד כבד ככיכר ירד מן השמים על בני האדם ויגדפו בני האדם את האלוהים על אודות מכת הברד כי כבדה מכתו מאד.
כאשר אלוהים ישפוך את המכה של הקערה השביעית באוויר, רעמים וברקים יהרסו את השמים בעוד שרעש אדמה וברד גדול אשר כמותם לא ראה האדם לפני כן, יכו את הארץ. עם האסונות האלה, העולם הראשון יעלם מבלי להשאיר עקבות. לאחר מכן, הקדושים יחיו בתהילה עם ישוע המשיח על הארץ המחודשת במשך אלף השנים הבאות.
כאשר אלף השנים יעברו והזמן לקיום הבטחתו של אלוהים על השמים והארץ החדשים בשביל הקדושים יגיע, אלוהים יעלים את העולם הראשון ויתן לקדושים את השמים והארץ השניים. הקדושים ישלטו עם אלוהים בשמים והארץ החדשים לעד. הקדושים חייבים להאמין שהם יחיו במלכותו של המשיח במשך אלף שנים ולאחר כן יחיו לעד בכבוד בארץ ובשמים החדשים שלו. הם חייבים לחיות בתקווה הזו ולחכות לשובו של ישוע.