Search

דרשות

נושא 9: אל הרומיים

[Chapter 3-2] הגאולה מחטאים היא רק על ידי אמונה (רק ג אל הרומים 1-31 :3)

 (3:1-31 רק ג אל הרומים)
"ועתה מה הוא יתרון היהודי ומה היא תועלת המילה. הרבה מכל פנים בראשון כי הפקדו בידם דברי אלוהים. כי מה הוא אם מקצתם לא האמינו היבטל חסרון אמונתם את אמונת אלוהים. חלילה אבל יהי האל הוא הנאמן וכל האדם כוזב ככתוב למען תצדק בדברך תזכה בשפטך. ואם עוולתנו תרומם את צדקת האלוהים מה נאמר הכי יש עוול באלוהים המשלח חרון אפו לפי דרך בני אדם אנכי מדבר. חלילה שאם כן איך ישפוט האלוהים את העולם. כי אם על ידי כזבי תרבה ותפרוץ אמת אלוהים לתהילתו למה זה אני אשפט עוד כחוטא. ולא נעשה כדבר מחרפינו ומקצת מוצאי דיבה עלינו לאמר הנה אומרים נעשה הרע למען יצא הטוב אשר דינם יבוא עליהם בצדק. ועתה מה הוא היש לנו מעלה יתרה לא במאומה כבר הוכחנו כי גם היהודים גם היוונים כולם הם תחת החטא. ככתוב אין צדיק אין גם אחד. אין משכיל אין דורש את אלוהים. הכל סר יחדיו נאלחו אין עושה טוב אין גם אחד. קבר פתוח גרונם לשונם יחליקום חמת עכשוב תחת שפתימו. אשר אלה פיהם מלא ומרורות. רגליהם ימהרו לשפוך דם. שוד ושבר במסלותם. ודרך שלום לא ידעו. אין פחד אלוהים לנגד עיניהם. ואנחנו ידענו כי כל מה שאמרה התורה מדברת אל אלה אשר תחת התורה למען יסכר כל פה והיה כל העולם מחויב לפני אלוהים. יען אשר ממעשי התורה לא יצדק לפניו כל בשר כי על ידי התורה דעת החטא. ועתה בבלי תורה צדקת אלוהים לאור יצאה אשר העידו עליה התורה והנביאים. והיא צדקת אלוהים באמונת ישוע המשיח אל כל ועל כל אשר האמינו בו כי אין הבדל. כי כלם חטאו וחסרי כבוד אלוהים המה. ונצדקו חינם בחסדו על ידי הפדות אשר היתה במשיח ישוע. אשר שמו האלוהים לפנינו לכפורת על ידי האמונה בדמו להראות את צדקתו אחרי אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים בעת חמלת אלוהים. להראות את צדקתו בעת הזאת להיותו צדיק ומצדיק את בן אמונת ישוע. ועתה איה ההתהללות הלא נשבתה ועל ידי תורת מה העל ידי תורת המעשים לא כי על ידי תורת האמונה. לכן נחשוב כי באמונה יצדק האדם בבלי מעשי תורה. או האלוהים רק אלוהי היהודים הלא גם אלוהי הגויים אכן גם אלוהי הגוים הוא. כי אחד האלוהים המצדיק את המולים מתוך האמונה ואת הערלים על ידי האמונה. ועתה המבטלים אנחנו את התורה על ידי האמונה חלילה אך מקיימים אנחנו את התורה."
 
 

אי אמונתם של האנשים אינה עושה את גאולת אלוהים לחסרת השפעה

 
פאולוס השליח אמר שקיום התורה וגאולת חסדו של אלוהים אינם ניתנות לנו באמצעות מעשינו, אלא באמצעות אמונה. אנו נגאלים מחטאינו ונעשים צדיקים באמצעות גאולת אלוהים. "ועתה מה הוא יתרון היהודי ומה היא תועלת המילה. הרבה מכל פנים בראשון כי הפקדו בידם דברי אלוהים. כי מה הוא אם מקצתם לא האמינו היבטל חסרון אמונתם את אמונת אלוהים. חלילה" (אל הרומים 3:1-4)
היתרון של היהודים היה שדבר אלוהים נמסר להם הם חיו כשהם שומעים את דבריו מאבותיהם. מכיוון שאלוהים העביר להם את דברו, הם חשבו שהם יותר טובים מהגויים. בכל אופן התנ"ך אומר שאלוהים עזב את היהודים כיוון שהם לא האמינו בישוע אשר גאל אותם מחטאיהם.
פאולוס אמר, "כי מה הוא אם מקצתם לא האמינו היבטל חסרון אמונתם את אמונת אלוהים. חלילה" אנשים אשר אינם מאמינים אינם יכולים להפוך את גאולת אלוהים לחסרת השפעה. "אמונת אלוהים" משמעותה, "יושרו של אלוהים." הוא התכוון שיושרו של אלוהים והגאולה מהחטאים אינה יכולה להיות חסרת תוקף אף על פי שהיהודים אינם מאמינים בה. דבר הבטחתו של אלוהים שהוא גאל כל מי שמאמין אינה מבוטלת אפילו שיכול להיות שהם אינם מאמינים בה.
הגויים יאמינו אפילו אם היהודים לא יאמינו. אלוהים אמר שכל מי שיאמין יגאל מהחטאים. לכן, אלוהים נטש את היהודים כיוון שהם לא האמינו שדבר האמת בוצע לפי הבטחתו של אלוהים, אפילו שאלוהים העביר להם את דבריו.
טענותיו של פאולוס השליח הם כדלקמן: אלוהים נתן את מתנת הגאולה לכל בני האדם. אלוהים אמר שהוא הבטיח זאת בברית הישנה וביצע אותה על ידי ששלח את ישוע המשיח, בנו היחידי, לעולם. חלק מהאנשים מאמינים בבשורת אלוהים אך אחרים לא. כל מי שמאמין מתברך בלהיות ילדו של אלוהים, בדיוק כפי שהוא הבטיח. לא משנה עד כמה הרבה אנשים אינם מאמינים, ברכותיו של אלוהים אינן מתבטלות.
 
 

כל מי שמאמין באמת יכול לקבל את אהבתו הגדולה

 
כל מי ששומע את דבר האמת ומאמין בו יכול לקבל את אהבתו הגדולה של אלוהים, אך הלא מאמינים טוענים שאלוהים הוא שקרן. למעשה אלוהים מילא את הבטחתו אך גאולת אלוהים נשללת מהלא מאמינים כיוון שהם אינם מאמינים בחסד מחילת החטאים.
"היבטל חסרון אמונתם את אמונת אלוהים. חלילה" אלוהים הבטיח פעם אחת ובנאמנות נתן את המתנה של גאולתו ותהילתו לכל האנשים.
מה התנ"ך אומר על מתנת אלוהים? התנ"ך אומר שאלוהים האב, שלח את בנו היקר ונתן את החסד של להיות ילדיו לאלה המאמינים במחילת החטאים באמצעות בנו. עוד לפני אפילו ייסוד העולם, הוא תכנן שהוא יתן לכל בני האדם את התהילה של להיות ילדיו ואת מחילת החטאים באמצעות צדקתו, והוא קיים זאת בנאמנות. לכן, המאמינים מבורכים על פי דבר אלוהים, אך הלא מאמינים נשפטים על פיו.
הולם מאד את הלא מאמינים ללכת לגיהינום. אלוהים ייסד את התורה כך שאנו יכולים להיגאל על ידי אמונה בדברו. הוא גם אמר שנאמנותו של אלוהים לעולם לא תהייה חסרת השפעה, אפילו אם האנשים לא יאמינו. אנו נגאלים על ידי שאנו מקבלים את נאמנות גאולתו של אלוהים. אלוהים אמר, "יהי האל הוא הנאמן וכל האדם כוזב ככתוב למען תצדק בדברך תזכה בשפטך" (אל הרומים 3:4).
כל בן אדם הוא שקרן. אלוהים הוא הנאמן. מדוע? כיוון שאלוהים אמר, "ככתוב למען תצדק בדברך תזכה בשפטך." אלוהים אמר שהוא הבטיח מראש ובירך את אלה אשר יהיו מבורכים וקילל את אלה אשר יהיו מקוללים. זהו הצדק של אלוהים לברך את המאמינים ולקלל את הלא מאמינים. אלוהים אמר, "יהי האל הוא הנאמן וכל האדם כוזב."
"ככתוב למען תצדק בדברך תזכה בשפטך." הוא אמר שהוא יגאל את האנשים על פי דברו. הדבר נעשה לבשר, שכן ביננו והושיע אותנו. לכן, ישוע מוצדק באמצעות דבריו.
ישוע הביס את השטן עם דבריו הכתובים של אלוהים. ישוע הוא צדיק וישר בפני עצמו, השטן, וכל היצורים הרוחניים כיוון שהוא ביצע את כל מה שהוא הבטיח. אולם, בני האדם אינם ישרים. התנהגותם משתנה במהירות כאשר הם בעמדת נחיתות. בניגוד לכך, אלוהים מעולם לא הפר את הבטחתו. לכן פאולוס השליח אמר שאמונתנו צריכה להתבסס על דבר אלוהים.
 
 
עוולותינו מרוממת את צדקת האלוהים
 
אל הרומים 3:5 אומר, "ואם עוולתנו תרומם את צדקת האלוהים מה נאמר הכי יש עוול באלוהים המשלח חרון אפו לפי דרך בני אדם אנכי מדבר." כל בני האדם אינם צדיקים, אך מה נגיד אם עוולותינו מרוממת את צדקת אלוהים?
 
צדקתו של אלוהים נגלית אף יותר בגלל חטאינו ועוולותינו. אלוהים הוא באמת ישר. הוא אדון הגאולה, המושיע והאלוהים האמיתי אשר הבטיח להושיע אותנו עם דברו וקיים את מה שהבטיח. מה נאמר אם צדקתו של אלוהים נגלית בגלל חולשותינו? חסרוננו מראה אף יותר על חסדו של אלוהים כיוון שאנו חוטאים עד שאנו מתים.
כיצד אנו יודעים שאלוהים הוא אלוהיי האהבה? אנו יכולים לראות זאת מחסרוננו. אהבתו של אלוהים נגלית באמצעותנו כיוון שאנו חוטאים עד ליום האחרון של חיינו. ישוע אמר שהוא מחק את חטאי העולם אחת ולתמיד. אהבתו של אלוהים הייתה לא מושלמת אם הוא היה אוהב רק אנשים טובים אשר לא חוטאים. מתוך אהבתו האמיתית אלוהים מקבל ומטפל בנו החוטאים אשר לעולם איננו יכולים להיות נאהבים.
אנו בני האדם בוגדים באלוהים ולא צדיקים. איננו מאמינים בו ואין בנו צד טוב לפני אלוהים. החוטאים הם אלה אשר רק עושים רע, אך ישוע אשר הושיע אותנו מכל חטאינו ומכל רשעותנו, הוציא לפועל את אהבתו של אלוהים אלינו.
אלוהים אמר שכאשר בני האדם חטאו והיו מיועדים ללכת לגיהינום עקב רמאותו של השטן, באמצעות אהבתו וצדקתו הוא שלח אלינו את בנו היחיד כדי להושיע אותנו מחשיכת השטן וקללתו. אלה הם חסדו ואהבתו של אלוהים.
"ואם עוולתנו תרומם את צדקת האלוהים מה נאמר" אמר השליח פאולוס. מחשבותיהם של המאמינים ומחשבותיהם של הלא מאמינים מופרדות בקטע זה. הלא מאמינים מנסים להיות טובים על מנת להיכנס למלכות השמים ולהתברך על ידי אלוהים. אך פאולוס השליח מעיר הערה מנוגדת ואומר, "ואם עוולתנו תרומם את צדקת האלוהים מה נאמר" פאולוס אמר שאנו בני האדם איננו יכולים לעשות את צדקתו של אלוהים אלא רק לעשות חטאים לפניו, ושרשעתנו באה להראות את אהבתו האמיתית של אלוהים. כן זוהי האמת. כל בני האדם רשעים ואינם יכולים להיות צדיקים, אך ישוע הציל אותם מכל חטאיהם.
 
 
אנו נושענו על ידי צדקתו של אלוהים
 
פאלוס השליח אמר שבני האדם נלכדו במלכודת החטאים ואינם יכולים להיות צדיקים. ישוע הושיע חוטאים כאלה מחטאיהם ואהב אותם. אנו זקוקים לאהבתו המושלמת כיוון שאיננו יכולים להימנע מלחטוא כל יום. אנו נגאלנו רק על ידי אהבתו המוחלטת של ישוע, חסדו שניתן חינם ומתנת הגאולה באמצעות ישוע המשיח.
פאולוס השליח אמר שהוא חב את ישועתו לצדקת האלוהים. כל מה שאלוהים עשה על מנת להושיע את כל החוטאים מחטאיהם מראה על צדקתו. פאולוס אמר שהאמונה בבשורה הושיעה אותו. צדקת אלוהים נגלית בבשורת המים והרוח. גאולתנו תלויה במעשהו הצדיק של אלוהים אשר עשה למעננו. לכן החוטאים ניצלים מכל חטאיהם על ידי האמונה. אלה אשר לא נולדו מחדש חושבים שעליהם להיות טובים כך שייתכן שהם יכנסו למלכות שמים.
פאולוס לא התכוון שעלינו לעשות מעשים רעים בכוונה, אך אנשים סוללים את דרכם לגיהינום כיוון שהם מנסים לעשות מעשים טובים מבלי לקבל את צדקת אלוהים. הם חייבים לחזור בתשובה ולהחליף את אמונתם על מנת להינצל מהליכה לגיהינום.
מי יכול לעשות מעשים טובים לפני אלוהים? אף לא אחד. אם כן כיצד חוטא יכול להיגאל מכל חטאיו? הוא חייב לשנות את מחשבותיו. פאולוס השליח אמר שהוא נגאל על ידי האמונה. אך מה האנשים חושבים? האנשים חושבים שהם יכולים להיגאל על ידי מעשים טובים. זוהי הסיבה שהם אינם יכולים להיגאל. אלה אשר נגאלו מחטאיהם על ידי האמונה בישוע ויש להם מחילת חטאים מושלמת, מתגאים רק בצדקתו של אלוהים ומרוממים אותה.
אולם, אלה אשר לא נולדו מחדש למרות שהם מאמינים בישוע, חושבים שהם יוכלו להיכנס למלכות שמים על ידי מעשים טובים, וילכו לגיהינום אם לא יעשו מעשים טובים. אמונתם מוטעית. אמונתו של פאולוס השליח היא אותה אמונה כמו של הנולדים מחדש. לאלה אשר לא נולדו מחדש למרות שהם חושבים שהם מאמינים בישוע, יש אמונה מוטעית כיוון שהם מנסים להוסיף את מעשיהם לאמונתם. אנו איננו נגאלים על ידי הוספת מעשינו הטובים על אמונתנו, אלא על ידי האמונה בצדקתו אל אלוהים: טבילת ישוע ומותו על הצלב.
 
 
הצדיקים אינם יכולים לחטוא בכוונה
 
"ואם עוולתנו תרומם את צדקת האלוהים מה נאמר?" התנ"ך אומר שעוולותינו רק מראה על צדקתו של אלוהים ואהבתו. התנ"ך גם אומר, "כי אם על ידי כזבי תרבה ותפרוץ אמת אלוהים לתהילתו למה זה אני אשפט עוד כחוטא. ולא נעשה כדבר מחרפינו ומקצת מוצאי דיבה עלינו לאמר הנה אומרים נעשה הרע למען יצא הטוב אשר דינם יבוא עליהם בצדק" (אל הרומים 3:7-8). שמם של הלא מאמינים נכתב בספר הדין והם יושלכו לתוך אגם של אש. לכן, הם חייבים לחזור בתשובה כדי לשנות את אמונתם ולהאמין בגאולה אשר בוצעה על ידי המים והדם.
פאולוס השליח אמר, "הכי יש עוול באלוהים המשלח חרון אפו לפי דרך בני אדם אנכי מדבר. חלילה" בני אדם מקשים ואומרים, "האם אין עוול באלוהים אשר משלח את חרון אפו באלה שלא מאמינים ושולח אותם לגיהינום רק בגלל שהם אינם מאמינים שישוע כבר הושיע אותם מחטאיהם?" אך פאולוס אמר, "האם יש באלוהים עוול כיוון שהוא משלח את חרון אפו? האם זה הוגן מבחינת אלה אשר אינם מאמינים ללכת לגיהינום כיוון שהם לא מאמינים באמת. אין באלוהים עוול."
ל הרומים 3:7 אומר, "כי אם על ידי כזבי תרבה ותפרוץ אמת אלוהים לתהילתו למה זה אני אשפט עוד כחוטא?" ייתכן שאנשים ישאלו, "מה? האם לא תחטא בכוונה כיוון שיש לך את מחילת חטאים? תשקר יותר כיוון שנגאלת על ידי צדקתו של אלוהים. האם לא תחטא יותר בכוונה?" אך התנ"ך אומר שהם פועלים בדרכים כאלה עם לב רע מבלי לדעת את גאולת אלוהים ומבלי להאמין באהבתו.
לכן פאולוס אמר שכנותו של אלוהים משופעת בתהילתו עקב חטאינו ושקרינו. אך האנשים הקשו על פאולוס על ידי מחשבותיהם ואמרו, "ייתכן שתעשה יותר חטאים אם תאמין שאתה נגאל על ידי אמונה ללא מעשים." אין זה נכון שבני האדם חוטאים רק על ידי הרצון לחטוא. הם אינם יכולים להימנע מלחטוא כיוון שהם נולדו חוטאים. זה טבעי שעץ תפוחים יניב תפוחים. התנ"ך אומר שגם טבעי לבן אדם אשר נולד מלא חטאים להמשיך לחטוא. ישוע הושיע חוטאים כאלה עם צדקתו, והם יכולים להיגאל רק על ידי קבלת גאולתו.
"ולא נעשה כדבר מחרפינו ומקצת מוצאי דיבה עלינו לאמר הנה אומרים נעשה הרע למען יצא הטוב אשר דינם יבוא עליהם בצדק" (אל הרומים 3:8). אלה אשר תחת הולכת השולל של מורי השקר ואשר הם מניחים שהם מאמינים בישוע, חושבים בדרך זו. אגרת אל הרומאים נכתבה על ידי פאולוס השליח בערך לפני 2000 שנה. הרבה אנשים בזמן ההוא חשבו בדרך זו, בדיוק כפי שהיום חושבים הלא מאמינים. מאמיני השקר חושבים בדיוק כמו הלא מאמינים בזמנו של פאולוס ואומרים, `האם לא תחטא יותר בכוונה כאשר עתה הינך ללא חטאים וקיבלת את מחילת החטאים, ואתה יודע שחטאי העתיד שלך נמחלו?`
הלא מאמינים פועלים על פי מחשבות חסרות אמונה של הבשר. הם אינם יכולים להצטרף לגאולת האמת של אלוהים בגלל מחשבותיו השקריות של הבשר. כמובן, אפילו הצדיקים עדיין חוטאים לאחר שהם קיבלו את מחילת החטאים, אך יש סייג. התנ"ך אומר שהחוטאים ממשיכים לחטוא כיוון שהם אינם מבינים שהם עושים חטא ואינם יודעים שזהו חטא לפני שהם נולדים מחדש מהמים והרוח. אולם, התנ"ך אומר שהצדיקים אינם יכולים לחטוא בצורה פזיזה כיוון שהם תחת שלטונו של אלוהים.
אנשים אחדים שאלו את פאולוס השליח, "האם אתה לא עושה דברים רעים לתועלת מסוימת כיוון שאלוהים הושיע אותך מכל חטאיך? עליך לעשות דברים יותר רעים כדי שצדקתו של אלוהים תתגלה יותר." פאולוס אמר שדין הגיהינום שעליהם הוא דין צדק. הוא התכוון שזה הוגן שהם נשפטים והולכים לגיהינום. מדוע? כיוון שהם אינם מסתמכים על האמונה, אלא על מעשיהם.
 
 
צדקת אלוהים לעולם אינה הופכת לחסרת תוקף
 
פאולוס השליח אמר, "כי מה הוא אם מקצתם לא האמינו היבטל חסרון אמונתם את אמונת אלוהים?" האם חוסר אמונתם עושה את ישועת אלוהים חסרת השפעה רק מכיוון שהם אינם מאמינים בישועת אלוהים? בני האדם נגאלים אם הם מאמינים, אך הם מאבדים את חסד מחילת החטאים אם הם לא מאמינים. צדקת אלוהים עומדת איתן. האם אתה מבין? אלה אשר הולכים לגיהינום מתנדבים ללכת לגיהינום כיוון שהם בוחרים לא להאמין. מעשי אלוהים וחסד גאולת החטאים לעולם אינם הופכים לחסרי תוקף. הם עומדים איתן.
לגאולת ישוע אין שום קשר למאמצי בני האדם המבוססים על מעשי התורה. יש לה קשר רק למאמינים. המאמינים נגאלים על פי האמת של אלוהים, אך הלא מאמינים ילכו לגיהינום מפני שהם לא נגאלו ומפני שדחו את האמת שלו. אלוהים שלח "אבן נגף צור מכשול" (ישעיה 8:14). כל מי שמאמין בישוע נעשה צדיק ובעל חיי נצח, אפילו ייתכן והוא רשע. כל מי שלא מאמין בישוע ילך לגיהינום בגלל חובות החטאים אפילו ייתכן והוא טוב. ישוע הוא אבן הנגף וצור מכשול לאלה אשר אינם מאמינים במחילת החטאים.
  
 
אין אדם צדיק שיש לו חטא
 
פאולוס השליח סיפר את כל אמונת הישועה לאלה אשר העמידו פנים שהם טובים, לכן האנשים מחשיבים את אל הרומים כדבר אלוהים המדבר על אמונה. יש אנשים אשר תוהים על אלה אשר מזדהים כצדיקים. למעשה אלה אשר חטאיהם נמחלו על ידי ישוע הם צדיקים מפני שכל חטאיהם נמחלו. המשמעות של "ישוע הוא נאמן" היא שנאמנותו של "ישוע הושיעה את החטאים מחטאיהם." יש אנשים האומרים שהם `חוטאים גאולים`, אך לא יכולים להיות אנשים כאלה לפני אלוהים. כיצד אדם יכול להיות עדיין חוטא לאחר שהוא נגאל מהחטאים? אנו גאולים אם ישוע גאל אותנו, וחוטאים אם ישוע לא גאל אותנו. האם יש "אמצע" בגאולה.
האם יש אדם צדיק אשר יש לו חטא? אין אדם צדיק שיש לו חטא. אם אדם הוא איש חוטא יש לו חטאים אך הוא צדיק וחף מחטא אם הוא מאמין בישוע. כיצד אנו יכולים לפתור את הבעיה של חטאי העתיד וחטאי היומיום? אנשים חושבים שהם אנשים חוטאים ללא תקנה כיוון שהם חוטאים כל יום ויחטאו עד שהם ימותו. בכל אופן, אנו נעשים צדיקים על ידי האמונה בבשורה אשר אומרת שישוע לקח את כל חטאי העולם, כולל חטאי העתיד, בנהר הירדן ונצלב.
אין שום הגיון ב "אדם צדיק אשר יש לו חטא." האם זה הגיוני לחשוב שאדם עדיין שקוע בחובות לאחר שהוא שילם את כל חובותיו? הבה נניח שפעם היה איש אשר היה לו הרבה כסף, אך לבנו אשר גדל היה הרגל רע של קניית סוכריות בהקפה בכל חניות העיר כל יום ויום. בכל אופן, אביו העשיר שילם מעל ומעבר מראש לכל החניות כך שבנו מעולם לא היה יכול להיות חייב כספים אפילו אם הוא היה נהנה לאכול סוכריות כל יום עד יום מיתתו מבלי לשלם כסף.
ישוע הושיע אותנו עם צדקתו בלקיחת חטאינו על עצמו בנהר הירדן אחת ולתמיד. הוא הושיע את כולנו באופן מושלם. לכן, אנו לעולם איננו יכולים להיות חוטאים שוב ולא משנה עד כמה חלשים ייתכן ונהיה. אלוהים אמר שאנו נעשים צדיקים אם אנו לא דוחים את מה שהוא עשה.
 
  
בני האדם אינם יכולים להאמין בבשורה ואינם יכולים להיוולד מחדש עם נפש גשמית
 
נוצרים אשר מזהים את עצמם כ `חוטאים גאולים` חושבים עם נפשם הגשמית. להיות בעל נפש רוחנית זה להאמין בדבר אלוהים. נפש גשמית היא נפש האדם. זוהי חוכמת האדם. הבשר אינו יכול שלא לחטוא. אך אנו יכולים להיות צדיקים על ידי האמונה בטבילה ובצלב של ישוע. התנ"ך אומר שאנו לעולם לא יכולים להיות צדיקים ולהתקדש על ידי הנסיון שלא לחטוא.
האם אדם יכול להיכנס למלכות שמים על ידי היותו אדם קדוש אשר לא יחטא שוב לאחר שהאמין בישוע? או שמא זה אפשרי רק על ידי ישועה אחת ולתמיד? האם חוטאים למעשה נעשים צדיקים על ידי חסד מחילת החטאים? אין זה אפשרי מבחינתך להיות צדיק על ידי נפשך הגשמית. הבשר לעולם אינו יכול להיות צדיק. הבשר רוצה תמיד לאכול משהו כל פעם שהוא מרגיש רעב.
אין זה אפשרי שהבשר יתקדש כיוון שלבשר יש תאוות ותשוקות. בגלל זה אנו נעשים צדיקים רק על ידי האמונה במים ובדם של ישוע. האם אנו יכולים להיכנס למלכות שמים על ידי כך שלא נחטא יותר ולנקות את עצמנו כשלג טהור? זוהי מחשבה יהירה לחשוב שבן אדם, אשר יש לו תאוות ותשוקות של הבשר יהפוך למקודש על ידי שימנע מלחטוא. זה בלתי אפשרי.
אנשים אינם מסוגלים להאמין בבשורה ואף אינם מסוגלים להיוולד מחדש כיוון שהם חושבים על האמונה עם נפש גשמית. ישוע אמר, "הנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח רוח הוא" (יוחנן 3:6).
זה בלתי אפשרי להיות צדיק עם נפש גשמית. ייתכן שגם תחשוב שזה בלתי אפשרי כי תחטא מחר אף על פי שחזרת בתשובה ביסודיות והאמנת בישוע עד היום. ייתכן שתחשוב, "כיצד אני יכול להגיד שאני ללא חטאים כאשר אני ממשיך לחטוא אפילו עכשיו?" האם זה אפשרי שתיעשה לצדיק אם תחשוב בגשמיות כפי שהבשר עושה? זה בלתי אפשרי להתקדש עם הבשר.
 
 
אולם, אלוהים יכול לעשותנו צדיקים
 
בכל אופן, אלוהים יכול להושיע אותנו באופן מושלם אפילו אם בני האדם אינם יכולים. אלוהים יכול לנקות את מצפונינו ולגרום לנו להתוודות שאנו צדיקים ושהוא אבינו ומושיענו. עליך לדעת שאמונה מתחילה מלהאמין בדבר האמת בליבך. היא מתחילה מדבר האמת. אנו נעשים צדיקים מהאמונה בדבר האמת בליבנו. אנו לעולם איננו יכולים להיעשות צדיקים על ידי מעשי הבשר.
בכל אופן, אלה אשר לא נולדו מחדש אינם יכולים לשחרר את עצמם ממחשבותיהם כי הם מקובעים במחשבותיהם. הם לעולם אינם יכולים להגיד שהם צדיקים מכיוון שהם חושבים עם הנפש הגשמית. לעומת זאת, אנו יכולים להגיד שאנו צדיקים על ידי האמונה כשאנו יודעים את האמת של דבר אלוהים. אם ברצונך להיוולד מחדש באמת אתה ללא ספק יכול להיוולד מחדש על ידי כך שתישמע את דבר האמת מאדם אשר נולד מחדש באופן מוחשי כיוון שהרוח בקדוש אשר נולד מחדש שמחה לעבוד עם האמת ו "לחקור את הכל גם את מעמקי אלוהים" (הראשונה אל הקורנתיים 2:10). בני האדם יכולים להיוולד מחדש כאשר הם שומעים את דבר אלוהים באמצעות הצדיקים כיוון שהרוח שוכנת בצדיקים אשר נולדו חדש. אני רוצה שתזכור זאת בראשך. אם ברצונך לקבל את החסד של הלידה מחדש, אתה חייב לפגוש את הצדיקים אשר נולדו מחדש.
אברהם הוליד את ישמעאל ויצחק. ישמעאל נולד משפחת חינם. ישמעאל היה כבר בן 14 כאשר יצחק נולד. ישמעאל רדף את יצחק אשר נולד מבת חורין. למי בעצם יש את הזכות לירושה? ליצחק אשר נולד מאשה בת חורין, שרה, יש את הזכות לירושה.
ליצחק הייתה הזכות לירושה והוא זכה לכך אפילו שישמעאל היה הבכור וחזק בבשרו יותר מאשר יצחק. מדוע? יצחק נולד לאחר דבר אלוהים. אמונה אשר מיוסדת על ידי מחשבותיהם של בני האדם היא כמו טירה על חול. בני האדם יכולים להיוולד מחדש רק כאשר הם לומדים על דבר האמת של אלוהים ומאמינים בו.
"ועתה מה הוא היש לנו מעלה יתרה לא במאומה כבר הוכחנו כי גם היהודים גם היוונים כולם הם תחת החטא. ככתוב אין צדיק אין גם אחד" (אל הרומים 3:9-10). מה המשמעות של קטע זה? האם קטע זה מצביע על מצבם של בני האדם לפני שהם נולדים מחדש או לאחר מכן? אנו כולנו היינו חוטאים לפני שנולדנו מחדש. "אין צדיק" היה מצבם של בני האדם לפני שישוע מחק את כל חטאי העולם. האדם לעולם אינו יכול להתקדש ללא האמונה בישוע.
 צירוף המילים "התקדשות הדרגתית" באה מעבודת אלילים של הפגנים. התנ"ך אומר, "אין צדיק אין גם אחד." כיצד אדם יכול להיות צדיק על ידי הכשרה עצמית? בן אדם אינו יכול להפוך לצדיק בעזרת עצמו. אין אף לא אחד אשר יהפך לצדיק או שנהפך לצדיק בכוחות עצמו. אין אף לא אחד אשר הוא חף מחטא בכוחות עצמו. זה אפשרי רק על ידי האמונה בדבר אלוהים. התנ"ך אומר, "אין משכיל אין דורש את אלוהים" (אל הרומים 3:11).
 
 
הכל סר יחדיו
 
"הכל סר יחדיו נאלחו" (אל הרומים 3:12). האם בן האדם מועיל לפני אלוהים? בן האדם הוא חסר תועלת לפני אלוהים. כל אלה אשר עדיין לא נולדו מחדש הם חסרי תועלת לפני אלוהים. האם הם אינם מרימים אצבע מאשימה כלפי השמים ומקללים את אלוהים ושונאים אותו על שלא שלח גשם אף על פי שכולם נבראו על ידו?
"הכל סר יחדיו נאלחו" אמר אלוהים. כיצד יכול אדם אשר יש לו חטא בליבו להלל את אלוהים? כיצד יכולים החוטאים אשר אינם מסוגלים ליישב את בעיית חטאיהם להלל את ישוע? כיצד יכול חוטא להלל את ישוע? החוטאים אינם יכולים לתת תהילה לאלוהים.
חוטאים נוהגים לכתוב מילות שיר לשירי כנסיות כשהם מצטטים את כתבי הקודש של חזון יוחנן. "ליושב על הכיסא ולשה הברכה וההדר והכבוד והעוז לעולמי עולמים" (חזון יוחנן 5:13) כמובן שישוע ראוי להיות מהולל, אך רק הצדיקים יכולים להלל את אלוהים. האם אתה חושב שאלוהים מקבל בשמחה את ההלל של החוטאים? ההלל של החוטאים הוא כמו מנחת קין. ההלל שלהם הוא לחינם והם שרים כלפי שמים ריקים, אף על פי שהם חושבים שהם מהללים את ישוע. מדוע? כיוון שאלוהים אינו שבע רצון מהם. אלוהים אף פעם אינו שומע את תפילת החוטאים. (ישעיה 59:1-2).
התנ"ך אומר שהם כולם סרו מהדרך ונעשו חסרי תועלת. המשמעות של "הכל סר יחדיו נאלחו" היא שהם האמינו במחשבותיהם העצמיות, כשהם דוחים את דבר אלוהים. השפיטה האמיתית נעשית על ידי דבר אלוהים. בני האדם אינם יכולים לשפוט. המילים "הכל סר יחדיו נאלחו" משמעותם, שהם פנו למחשבותיהם העצמיות. הם תמיד אומרים דברים כמו, "אני חושב בדרך זו ומאמין כך." אלה אשר אינם נוטשים את מחשבותיהם נכנעים למחשבותיהם ולפיכך הם אינם חוזרים לדבר האלוהים.
אלה אשר אינם נולדים מחדש חושבים שהם השופטים של עצמם. בשבילם זה לא חשוב מה כתוב בדבר אלוהים. הם נאחזים במחשבותיהם ושופטים מה שהם מחשיבים כאמת או שקר ואומרים, "אני חושב כך ומאמין בדרך זו. זה לא כמו שאני חושב." כיצד הם יכולים למצוא את האמת? אלוהים אמר שכל בני האדם סרו למחשבותיהם. אל לנו לסור למחשבותינו. במקום זאת אנו חייבים לחזור לישוע. עלינו להגאל בדרך ההולמת. עלינו להישפט בפני דבר האמת. ובכן מהי צדיקות?
  
 
אנו חייבים להיוולד מחדש על ידי דבר אלוהים
 
צדיקות היא דבר אלוהים, אשר היא האמת. דבר אלוהים הוא הקאנון אשר נוגע ל `אמת המידה.` אנו חייבים לדעת שדבר אלוהים הוא הקריטריון או אמת המידה. "בראשית היה הדבר" (יוחנן 1:1). מי היה עם אלוהים, האב ורוח הקודש? הוא אלוהים, הדבר. הדבר הוא אלוהים. ישוע המשיח מושיענו ומלך המלכים, הוא הדבר, אלוהינו.
כתוב שהדבר היה עם אלוהים בבראשית. מי היה עם אלוהים? הדבר. הדבר הוא ישוע, מושיענו ואלוהים. המושיע הוא אלוהים. ייצוג מדויק של טבעו הוא הדבר. דבר אלוהים הוא שונה ממחשבותינו כיוון שהדבר הוא אלוהים. זוהי בורות בשביל בן האדם לנסות להבין את דבר אלוהים בעזרת מחשבותיו הגשמיות.
לכן, אלוהים יכול להשתמש לתועלת בבן אדם אשר עומד איתן על אמונתו ודברו. אדם אשר עומד איתן על דבר אלוהים הוא נאמן ומועיל לפני אלוהים, ואלוהים מברך אדם כזה.
האם האדם יכול לעשות מה שטוב? הדבר, אשר הוא אלוהים אמר שאין צדיק אין גם אחד. בכל אופן, יש החושבים, `נראה שיש אדם העושה טוב.` למעשה אנשים מתנהגים כצבועים לפני אלוהים. אנו חייבים לדעת שאין בנו צד צדיק לפני שאנו נולדים מחדש.
כל בני האדם מתקוממים נגד אלוהים. הם מרמים אחד את השני ואף את אלוהים כשהם מעמדים פנים שהם קדושים, טובים ורחומים. הם מאתגרים את אלוהים כשהם מעמדים פנים של עושי טוב. רק אלוהים הוא טוב. זוי עמידה נגד אלוהים והתקוממות נגד האמת שלו כאשר מעמידים פנים של עושי טוב מבלי להיוולד מחדש ומבלי להאמין באהבתו וצדקתו.
האם אתה חושב שרק חוטאים גמורים נשפטים לפני אלוהים? כל מי שלא נולד מחדש אפילו אם הוא נוצרי, אינו יכול להתחמק מחרון אפו של אלוהים. לכן, עזוב את דרך הצביעות של חייך ושמע את דבר אלוהים. היוולד מחדש ואז תוכל להינצל מדינו של אלוהים.
האם אי פעם ראית רשע אשר לא מלא באובססיה להיות טוב מתוך אלה אשר לא נולדו מחדש? אנשים מלאים באובססיה להיות טובים. מי לימד את זה? השטן. בן אדם באופן מקורי אינו יכול להיות טוב. בן אדם יכול לנהל אורח חיים טוב כאשר כל חטאיו נמחקו לפני אלוהים. אם כן, האם אלוהים אומר לנו לעשות מעשים רעים בכוונה? לא. אלוהים אומר לנו לקבל את מחילת החטאים מכיוון שכבר נדבקנו על ידי החטאים לפני שנולדנו ונועדנו ללכת לגיהינום. אלוהים רוצה שכולנו נקבל את דבר האמת שלו כדי שניגאל.
 
 
השטן תמיד אומר שקר באמצעות הלא מאמינים
 
"קבר פתוח גרונם לשונם יחליקום חמת עכשוב תחת שפתימו. אשר אלה פיהם מלא ומרורות. רגליהם ימהרו לשפוך דם. שוד ושבר במסלותם. ודרך שלום לא ידעו. אין פחד אלוהים לנגד עיניהם" (אל הרומים 3:13-18).
"לשונם יחליקום" כל בני האדם טובים בלרמות. אלוהים אמר על השטן, "מידי דברו כזב משלו ידבר" (יוחנן 8:44). כל אלה אשר לא נולדו מחדש אומרים, "אני באמת אומר את האמת. זוהי האמת." כל דבריהם הם שקר.
אלה אשר מדגישים שדבריהם אמת הם שקרנים. האם אי פעם שמעת נוכל האומר, "אני שקרן ונוכל," כאשר הוא מנסה לרמות אחרים? הם מדברים כאילו כל מה שהם אומרים זוהי האמת. הם יכולים להגיד בצורה משכנעת `הרשה לי להגיד לך משהו, אם תשקיע את כספך בזה, תוכל לעשות כסף גדול. אם תשקיע מליון דולר תוכל לקבל תוך זמן את שוויו ותוך כמה שנים תעשה עשר מליון דולר. זוהי השקעה מעולה. האם אתה רוצה להשקיע?` אלה אשר לא נולדים מחדש תמיד משקרים בלשונם.
כאשר השטן אומר שקר, הוא מדבר ממקורותיו. מטיף אשר לא נולד מחדש תמיד אומר שקר. הוא מצהיר שהאדם יכול להיות עשיר על ידי שהוא יתרום סכום גדול של מעשר. הם יש איזשהו קטע בתנ"ך האומר שהאדם יכול להיות עשיר אם הוא יהיה זקן הכנסייה? מדוע האנשים מנסים להיות זקני כנסייה? הם רוצים להיות זקני הכנסייה כיוון שהם הודרכו להאמין שאם הם יהיו זקני הכנסייה אלוהים ייתן להם ברכות גשמיות. הם הולכו שולל כיוון שהם מאמינים שיהיה לנם ברכת עושר אם הם יהיו מזקני הכנסייה. הם נלכדו במלכות השקר.
האם אי פעם נהיית לזקן הכנסייה על ידי כך שרומית בשקר מעין זה? הרבה אנשים חיו כקבצנים לאחר שהם נהפכו לזקני הכנסייה. אני מכיר מסביבי הרבה מהם. נביאי שקר אשר לא נולדו מחדש הסמיכו את העשירים כזקני הכנסייה שלהם. מדוע? כיוון שהם רוצים שזקני הכנסייה יתנו תרומה גדולה לכנסיותיהם. לפעמים הם מסמיכים אנשים ללא כסף לזקני הכנסייה כיוון שהם רוצים להופכם לחסידים עיוורים שלהם.
האמרה האומרת "האדם יתברך בעושר אם הוא יהיה זקן כנסייה," היא שקרית. אין שום רמיזה לכך בתנ"ך. התנ"ך אומר שיותר טוב שמשרתי אלוהים יהיו נרדפים מאשר שיהיו עשירים. ישוע אמר, "אך בקשו בראשונה את מלכות אלוהים ואת צדקתו ונוסף לכם כל אלה" (מתי 6:33).
"חמת עכשוב תחת שפתימו," קבע התנ"ך. לבני האדם יש באמת ארס של נחש אפעה. מה אלה אשר לא נולדו מחדש אומרים לצדיקים? הם מקללים את הצדיקים ומדברים כמו נחש אפעה. התנ"ך אומר, "רגליהם ימהרו לשפוך דם. שוד ושבר במסלותם. ודרך שלום לא ידעו. אין פחד אלוהים לנגד עיניהם"
 
 
?מהי תכלית התורה
 
הפסקה, "ככתוב" מראה שזהו ציטוט מהברית הישנה. פאולוס השליח ציטט את הברית הישנה הרבה פעמים. הוא אמר, "רגליהם ימהרו לשפוך דם. שוד ושבר במסלותם. ודרך שלום לא ידעו. אין פחד אלוהים לנגד עיניהם" אני מרחם על אלה אשר ילכו לגיהינום מבלי לדעת את הדרך של הלידה מחדש.
אל הרומים 3:19 אומר, "ואנחנו ידענו כי כל מה שאמרה התורה מדברת אל אלה אשר תחת התורה למען יסכר כל פה והיה כל העולם מחויב לפני אלוהים." אלוהים מטיל את חמתו על פי התורה. הסיבה שפאולוס אמר, "מדברת על אלה אשר תחת התורה," היא כיוון שאלוהים נתן את התורה לאלה אשר לא נולדו מחדש ואשר לא מכירים את החטא ואינם מחשיבים חטא כחטא, על מנת להבהיר לחוטאים, שהם אינם מסוגלים לעולם לשמור את התורה בזמן חייהם. אלוהים לא נתן לנו את התורה כדי שנקיימה. אם כן האם אלוהים אמר שהוא ישמיד את התורה? לא. הוא נתן לנו את התורה באמצעות משה כדי לתת לנו את הידע על החטאים שלנו. הוא לא נתן לנו את התורה כדי שנשמרה. תפקיד תורת אלוהים הוא ללמדנו עד כמה חוטאים אנו.
 
 
אף אחד אינו יכול להיות צדיק על ידי מעשי התורה
 
אל הרומים 3:20 אומר, "יען אשר ממעשי התורה לא יצדק לפניו כל בשר כי על ידי התורה דעת החטא." הנוצרים הנולדים מחדש יודעים שאין שום בשר המוצדק על ידי מעשי התורה. פאולוס השליח וכל משרתי האלוהים אמרו, "אף בשר לא יצדק על ידי מעשי התורה." אין אף אחד המקיים את התורה ואין אף אחד שיקיימה בעתיד. לכן, אנו חייבים להתוודות שאיננו יכולים להיות צדיקים על ידי מעשי התורה. מעשינו אינם יכולים לעשותנו צדיקים.
פאולוס השליח ידע והאמין בכך. האם אנו יכולים להצטדק על ידי שמירת התורה? האם התורה יכולה לעשותנו צדיקים? כאשר אתה קורא את כתבי הקודש, האם אתה חושב שנכון להאמין שבשרינו יכול להצטדק ולהיכנס למלכות השמים על ידי עשיית מעשים טובים לאחר האמונה בישוע? לא, אין זה נכון. זהו שקר. הטענה שמישהו יכול להיכנס למלכות אלוהים על ידי שינוי הדרגתי של הצטדקות היא שקרית. כל בני האדם אשר לא נולדו מחדש הם תחת התורה כיוון שהם חושבים שהם חייבים לקיים את דבר האלוהים על ידי מעשיהם. זה מכיוון שהם מכפתרים את הכפתור הראשון בדרך הלא נכונה. התורה נותנת לנו את הידע על להיות חוטא.
מאמציהם של החוטאים לשמור את התורה הם בגלל בערותם ומחשבותיהם העצמיות אשר הן נוגדות את גאולת האמת ונובעות מהבשר. זוהי אמונה המונחת בטעות.
דוקטרינת ההתקדשות אשר אומרת שאנו משתנים באופן הולך וגובר עד שנהפכים לצדיקים, נמצאת גם בשאר הדתות החילוניות שבעולם. בבודהיזם יש דוקטרינה דומה, דוקטרינת הנירוונה כמו הדוקטרינה הנוצרית של ההתקדשות הדרגתית. הרבה אנשים אומרים שבשרם יכול להתקדש יותר ויותר והם לבסוף יוכלו להיכנס למלכות שמים. אך האמת היא שישוע קידש את נשמתנו אחת ולתמיד.
אפילו הצדיקים אינם יכולים להיות מקודשים על ידי הבשר. אלה אשר אין להם את הרוח אינם יכולים להתקדש. ככל שהם מנסים לעשות מעשים טובים, הם נעשים חוטאים יותר גדולים. זה בגלל שיש להם חטא בליבם. אפילו שהם מנסים למראית עין לנקות את עצמם, כיוון שהם מלאים בחטאים בתוכם, יוצא מהם לעיתים קרובות משהו מלוכלך ועושה אותם למלוכלכים. זהו המציאות האמיתית של החוטאים.
מצב זה הוא מנוגד לאלה אשר יש להם מחילה מכל החטאים. הם יכולים לנהל אורח חיים דתי אף על פי שהם אינם יכולים שלא לחטוא עם בשרם. חוטאים אשר נולדו מזוהמים עם חטא, מפיצים חטאים כל חייהם כיוון שהחטאים יוצאים מהם נגד רצונם. אין להם שום ברירה אלא לקבל זריקה שתרפאם ושתמחק את חטאיהם אחת ולתמיד. זריקת בשורת האמת של אלוהים. הם יכולים להיגאל מחטאיהם על ידי שמיעת דבר מחילת החטאים. אני רוצה שתשמע את דבר הלידה מחדש ושתקבל את מחילת החטאים.
מי יכול לחיות לגמרי על פי התורה? מי יכול לחיות על פי התורה אפילו אם הוא נולד מחדש? אף אחד. באל הרומים כתוב, "כי על ידי התורה דעת החטא." זה כל כך פשוט. אדם וחווה רומו על ידי השטן בעידן התמימות ונמכרו תחת החטא. החטא הועבר לצאצאיהם אשר לא הכירו את דבר אלוהים. הם לא ידעו שהם נולדו חוטאים אף על פי שהם ירשו חטא.
לאחר תקופת אברהם ויעקב, בני ישראל שכחו את האמונה ואת קיומם החוטא למרות שאביהם אברהם נעשה צדיק על ידי האמונה. לכן אלוהים נתן להם את תורתו כדי לאפשר להם לדעת על החטאים ורצה שהם יקבלו את מחילת החטאים על ידי שיאמינו בהבטחתו. האם אתה מאמין בכך?
 
 
ועתה בבלי תורה צדקת אלוהים לאור יצאה
 
אל הרומים 3:21 אומר, "ועתה בבלי תורה צדקת אלוהים לאור יצאה אשר העידו עליה התורה והנביאים." פאולוס השליח אמר שצדקת אלוהים נגלית, בלי התורה. המילים, "אשר העידו עליה התורה והנביאים" מצביעות על הברית הישנה. בשורת המים והרוח היא צדקת אלוהים, אשר נגלתה באמצעות שיטת הקורבן. הבשורה מגלה את הצדיקות אשר מובילה אותנו לקבל את מחילת החטאים באמצעות קורבן החטא.
אל הרומים 3:22 אומר, "והיא צדקת אלוהים באמונת ישוע המשיח אל כל ועל כל אשר האמינו בו כי אין הבדל." אמונתנו היא בליבנו. ראש האמונה ומשלימה הוא ישוע המשיח. אל העברים 12:2 אומר, "ונביטה אל ישוע ראש האמונה ומשלימה." הראש והמשלים של האמונה הוא ישוע ואנו מאמינים בדבר האמיתי אשר הוא אלוהים. אנו חייבים ללמוד ולהאמין בדבר האמת של התנ"ך מהמשרתים אשר נולדו מחדש על מנת להיגאל מכל חטאינו ועל מנת לחיות באמונה. אנו חייבים להאמין בישוע בליבנו.
אלוהים אמר, "והיא צדקת אלוהים באמונת ישוע המשיח אל כל ועל כל אשר האמינו בו כי אין הבדל." לכן אנו נעשינו צדיקים על ידי האמונה בדבר האמת בליבנו ויש לנו את האישור של גאולה מושלמת בהתוודותנו בפינו. איננו יכולים להיגאל על ידי מעשינו, אלא על ידי אמונה. אנו מעלים תודה לישוע ולכנסיית אלוהים.
האם הזדמן לך להיות כרוך אחרי מעשיך למרות שכל חטאיך נמחקו? אם אתה מאמין באלוהים בליבך, הינך צדיק בלי קשר לחולשות בשרך. רוח הקודש מעידה על דבר אלוהים בליבך ואומרת, "אתה צדיק," כיוון שהיא מובילה אותנו להבין את דבר האמת כאשר אנו שומעים את הדבר. האם נגאלת על ידי אמונה לאחר ששמעת את דבר אלוהים?
"והיא צדקת אלוהים באמונת ישוע המשיח אל כל ועל כל אשר האמינו בו כי אין הבדל." כל מי שלומד ומאמין בדבר אלוהים, אשר זוהי האמת, יכול להיגאל מכל חטאיו.
 
 
ישוע שטף את כל החטאים מתחילת העולם ועד סופו
 
אל הרומים 3:23-25 אומר, "כי כלם חטאו וחסרי כבוד אלוהים המה. ונצדקו חינם בחסדו על ידי הפדות אשר היתה במשיח ישוע. אשר שמו האלוהים לפנינו לכפורת על ידי האמונה בדמו להראות את צדקתו אחרי אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים בעת חמלת אלוהים."
התנ"ך אומר, שכולם חטאו וחסרי כבוד אלוהים. אנו קיבלנו את מחילת החטאים ונהיינו צדיקים באופן חופשי על ידי חסדו ואהבתו בעוד החוטאים הולכים לגיהינום. השגנו את חסדו של אלוהים ונהיינו צדיקים. אלוהים שלח את ישוע לפנינו כדי לכפר על ידי האמונה בדמו.
פסוקים 25 ו 26 אומרים, "אשר שמו האלוהים לפנינו לכפורת על ידי האמונה בדמו להראות את צדקתו אחרי אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים בעת חמלת אלוהים. להראות את צדקתו בעת הזאת להיותו צדיק ומצדיק את בן אמונת ישוע." כאן, המילים, "שמו לפנינו" משמעותן, שאלוהים שלח את בנו ישוע כדי שיהיה הכפרה למחילת החטאים של כל היקום.
ישוע לקח את כל חטאי העולם על ידי טבילתו. ישוע הוא האלפא והאומגה. הבה נחשוב על ראשית וסוף העולם. אלוהים גאל אותנו על ידי האמונה ששטפה את כל חטאינו מראשית ועד סוף העולם. אלוהים שם לפנינו את ישוע כדי שיהיה הכפרה באמצעות האמונה באמת. אחרי שהאמנתי בבשורה הבנתי את המילים, "להראות את צדקתו אחרי אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים בעת חמלת אלוהים."
כל חטאינו מסולקים כאשר אנו מאמינים בדבר אשר אומר שישוע שטף את כל חטאינו על ידי טבילתו ודמו. אנו קיבלו את מחילת החטאים אחת ולתמיד, אך בשרנו ממשיך לחטוא. הבשר חוטא עקב חולשתנו. בכל אופן, התנ"ך אומר, "אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים." החטאים אשר הבשר עושה אפילו עתה ובעתיד הם חטאים שכבר הועברו מנקודת מבטו של אלוהים.
מדוע? אלוהים עשה את טבילת ישוע לנקודת ההתחלה העקרית של גאולתנו. לכן, מנקודת מבטו של אלוהים חטאי ההוה של הבשר הם חטאים של העבר, כיוון שמחילת החטאים בוצעה על ידי ישוע המשיח אחת ולתמיד. המילים, "אשר העביר את החטאים אשר לפנים" משמעותן היא, "הוא כבר שילם את חובות חטאי העולם." כל חטאי העולם כבר נמחלו באמצעות הטבילה והצלב של ישוע.
לכן, אלוהים כבר מחק את כל החטאים אשר נעשו מתחילת העולם ועד סופו. לפיכך בעיניו של אלוהים, כל החטאים נעשו כבר בעבר. האנשים בעולם עושים חטאים אשר כבר נמחקו על ידי בן האלוהים. ישוע כבר שטף את כל החטאים אשר ייעשו בשנת 2002 בערך לפני 2000 שנה. האם אתה מבין את זה?
אלוהים כבר מחק את חטאי העולם, כולל את חטאיך וחטאיי. האם אתה מבין את המשמעות של זה? אם אינך מבין, ייתכן שתתבלבל כאשר תשמיע את הבשורה לאנשים אחרים. המילים, "אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים." משמעותן שאלוהים העלים עין מכל החטאים כיוון שהוא מחק אותם לפני בערך 2000 שנה. החטאים של כל בני האדם כבר הועמדו למשפט כיוון שישוע הוטבל בנהר הירדן ונצלב. אלוהים העביר את כל החטאים כיוון שישוע נשלח לעולם והצדיק באופן מושלם את כל בני האדם אחת ולתמיד. לכן, אלוהים אינו מחייב על החטאים אשר נעשים על ידי אנשי העולם ואשר כבר נמחקו על ידיו, אלא על אי אמונתם בטבילה ובצלב של ישוע.
האם אתה מבין למה פאולוס השליח התכוון? זה מאד חשוב בשבילנו אנו שנגאלנו. אלה אשר לא נולדו מחדש ילכו לגיהינום כיוון שהם מתעלמים מכך. אנו חייבים לשמוע ולהיות בעלי הידע הנכון של הדבר. זה יועיל מאד לאמונתך ולהשמעת הבשורה לאנשים אחרים.
  
 
"?איה ההתהללות"
 
התנ"ך אומר, "להראות את צדקתו אחרי אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים בעת חמלת אלוהים." אלוהים לימד אותנו שחטאי העבר כבר נמחקו כיוון שאלוהים שלח את ישוע לשם כפרה. לכן, אנו נעשים צדיקים על ידי אמונה.
פסוק 26 אומר, "להראות את צדקתו בעת הזאת להיותו צדיק ומצדיק את בן אמונת ישוע."
"בעת הזאת," אלוהים נתן לעולם חיי נצח כדי שהעולם לא ייחרב. בעת הזאת, אלוהים שלח את ישוע המשיח כדי להראות את צדקתו ולבצע את מה שהבטיח. ישוע הראה את צדקתו. אלוהים שלח את בנו היחידי וגרם לו להיטבל ולהיצלב כדי להראות לנו את אהבתו באמצעות ישועת האמת.
ישוע בא לחוטאים כמושיעם "להראות את צדקתו בעת הזאת להיותו צדיק ומצדיק את בן אמונת ישוע." אלוהים הוא צדיק והוא סילק את חטאי העולם אחת ולתמיד. אנו מאמינים בישוע עם ליבנו, לכן אין לנו חטאים. אלה אשר מאמינים בישוע בכנות הם ללא חטאים כיוון שהוא שטף את כל חטאיהם ואפילו הושיע אותם מחטאי העתיד שלהם. האמונה בליבנו במה שישוע עשה הושיעה אותנו. מעשינו אינם כלולים, אפילו ב 0.1% באמונה בגאולתו.
אל הרומים 31-27 אומר, "ועתה איה ההתהללות הלא נשבתה ועל ידי תורת מה העל ידי תורת המעשים לא כי על ידי תורת האמונה. לכן נחשוב כי באמונה יצדק האדם בבלי מעשי תורה. או האלוהים רק אלוהי היהודים הלא גם אלוהי הגויים אכן גם אלוהי הגוים הוא. כי אחד האלוהים המצדיק את המולים מתוך האמונה ואת הערלים על ידי האמונה. ועתה המבטלים אנחנו את התורה על ידי האמונה חלילה אך מקיימים אנחנו את התורה."
המילים, "מקיימים אנחנו את התורה," משמעותן שאנו איננו יכולים להיגאל על ידי מעשינו. אנו לא מושלמים וחלשים ועלינו ללכת לגיהינום על פי התורה. בכל אופן דבר אלוהים עשה אותנו לצדיקים ומושלמים כיוון שאנו נגאלנו על פי דברו. ישוע אומר לנו שבשרינו הוא עדיין לא מושלם אפילו לאחר שנגאלנו מכל חטאינו, אך הוא גאל אותנו באופן מושלם מכל חטאינו. אנו יכולים להתקרב לאלוהים על ידי האמונה שישוע הושיע אותנו.
"ועתה איה ההתהללות הלא נשבתה ועל ידי תורת מה העל ידי תורת המעשים לא כי על ידי תורת האמונה." אנו חייבים לדעת את התורה אשר אלוהים יסד ושהתורה היא נצחית במלכותו. "ועל ידי תורת מה העל ידי תורת המעשים? לא, כי על ידי תורת האמונה" אמר אלוהים. האם אתה מבין את זה? אלוהים הושיע אותנו מכל חטאי העולם. אנו נגאלים כאשר אנו מאמינים על פי האמת. עלינו לזכור שמעשי התורה אינם יכולים להושיענו.
באל הרומים פרק 3, אלוהים דיבר על תורת האמונה באמצעות פאולוס השליח. אלוהים אמר, "כי מה אם מקצתם לא האמינו היבטל חסרון אמונתם את אמונת אלוהי?" (אל הרומים 3:3) המאמינים עומדים איתן על ידי האמונה, אך הלא מאמינים מטים ליפול. אלה אשר אין להם את האמונה המושלמת בבשורת האמת, ילכו לגיהינום אפילו אם הם חושבים שהם מאמינים בישוע.
 
 
אלוהים הושיע אותנו באופן מושלם מכל חטאינו
 
אלוהים יסד את תורת אלוהים כך שאלה אשר מאמינים על פי מחשבותיהם העצמיות ייתכן שיכשלו בתורת האמונה. אלוהים הושיע אותנו באופן מושלם מכל חטאינו. אל הרומים פרק 3 מדבר על תורת האמת. אנו נגאלים על ידי האמונה בדבר האמת. יש לנו שלווה ואנו יורשים את מלכות השמים על ידי האמונה. לא יכולה להיות שלווה לאלה אשר אינם מאמינים. במקום זאת הם ילכו לגיהינום. מהי הסיבה לכך? ראשית הם נשפטים על פי תורת האמת של אלוהים כיוון שהם לא קיבלו את דבר האמת של אלוהים. גאולה באה מאהבתו של אלוהים ואנו נגאלים על ידי ידיעת האמת ועל ידי האמונה בליבנו במה שעשה ישוע. האם אתה מבין?
אני מהלל את אלוהים אשר נתן לנו אמונה זו ואת כנסייתו על הארץ. אני מודה לישוע על שנתן לנו את האמת, את האמונה ואת הדבר אשר היו לפאולוס השליח, ואשר גילה את סוד מחילת החטאים לכנסייתו. אני מהלל אותו מעמקי ליבי.
אני מודים לישוע כיוון שהוא הושיע אותנו באמצעות טבילתו ומותו על הצלב. ללא אמונה זו ובלי כנסייתו, אין לנו ברירה אלא ללכת לגיהינום. אנו היינו חוטאים אשר מעולם לא היינו יכולים להיוושע באופן טבעי, אך האמנו בצדקתו בליבנו. אנו נעשינו לילדיו אשר מאמינים בצדקתו בלבנו ומודים בפינו (אל הרומים 10:10).