Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 1: לידה מחדש מהמים והרוח

האם התוודות על חטאינו גורם לחטאים להיעלם?

לא. החטאים לא נעלמים עם הוידוי אלא עם האמונה בבשורת המים והרוח. חטאינו יכולים להיעלם רק אם נאמין בטבילתו ובדמו של ישוע אשר ניקו אותנו מכל החטאים. זוהי בשורת הגאולה הרוחנית של ישוע אשר שטפה את כל חטאינו עם טבילתו בירדן.
הוידוי על החטאים היא קבלת תורתו של אלוהים אך גאולה ניתנת לנו רק כאשר אנו מאמינים בטבילה ובצלב של ישוע.
מי הטבילה ודמו של המשיח היא האמת של גן עדן אשר הצילה את כל האנשים מהחטא וגאולתנו אינה תלויה בוידוי על החטאים אלא באמונה שישוע לקח את כל חטאי בני האדם עם טבילתו. צליבתו של ישוע הייתה העונש על החטאים שהוא לקח מאיתנו החוטאים
לכן, גאולתנו האמיתית נמצאת בטבילה בירדן ובדם על הצלב. הסיבה שאנו התנקינו מכל חטאינו היא שאנו מאמינים בישוע אשר שטף את כל חטאינו.  
אם יש כאלו המלמדים שאנו יכולים להיגאל על ידי כך שנתוודה על חטאינו, הם מתעלמים מהגאולה האמיתית של אלוהים.
לכן אנו חייבים להאמין בטבילה ובדם של ישוע, בגאולתו של ישוע. לעולם אל תגיד שבני האדם יכולים להיגאל מחטאיהם על ידי כך שיתוודו עליהם לפני אלוהים.
דע שחטאינו יכולים לשלוח אותנו לגיהינום אך החטאים יכולים להישטף על ידי האמונה בישוע, בטבילתו ובדם אשר גאלו אותנו ואפשרו לנו להיות צדיקים לפני אלוהים. זוהי הדרך היחידה שאנו יכולים להינצל מחטאינו. הבה נהיה כולנו מודעים לכך שחטאינו נשטפו אחת ותמיד על ידי האמונה במילות האמת, המים והדם של ישוע.
החטאים אינם נעלמים כל פעם שאנו מתוודים. אם אתה מתעקש להסתמך על הוידוי סופך יהיה בגיהינום. הבה נאמין בגאולה האמיתית כדי שהחטאים שבליבנו יוכלו להישטף. האמן עם ליבך לא עם ראשך ותשתחרר מחטאיך לנצח.