Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 1: לידה מחדש מהמים והרוח

מה היה קורבן הכפרה על חטאי היומיום בברית הישנה?

היה קורבן כפרה לחטאי היומיום. על מנת לכפר על חטאי היומיום, אדם היה חייב להביא שה, כבש, שור או יונה לתוך המשכן ולסמוך את ידיו על הקורבן על מנת להעביר את חטאיו על הקורבן. זה היה קורבן הכפרה על חטאי היומיום כפי שכתוב בתורתו של אלוהים (ויקרא1- 3:11).