Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 1: לידה מחדש מהמים והרוח

מה היה קורבן הכפרה לחטאי השנה בברית הישנה?

זה היה קורבן כפרה אחד בשביל כל חטאי השנה בבת אחת. הכהן הגדול סמך את ידיו על ראש השעיר והעביר את כל חטאי השנה של בני ישראל אחת ולתמיד (ויקרא1-34: 16).
הקורבן של חטאי היומיום והקורבן של חטאי השנה הושלמו על ידי ישוע המשיח כאשר הוא הפך לשה של אלוהים כדי לקחת את כל החטאים על ראשו באמצעות טבילתו.