Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 2: רוח הקודש

האם רוח הקודש שוכנת באדם שנולד מחדש כל הזמן אם הוא או היא מאמינים בבשורת המים והרוח? או שמא רוח הקודש מרחפת סביבם ובאה אליהם בכל זמן שהם צריכים עזרה?

רוח הקדש מסייעת, במילים אחרות היא הרוח האמיתית שאלוהים נתן לכל הצדיקים אשר נולדו מחדש מהמים והרוח מאז שישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל, מת על הצלב וקם לתחייה (יוחנן 15:26). באל האפסיים 1:13 נאמר: "ואשר גם אתם נטועים בו אחרי שמעכם דבר האמת את בשורת ישועתכם ואשר בו כשהאמנתם גם נחתמתם ברוח ההבטחה רוח הקודש". רוח הקודש באה לצדיקים אשר קיבלו מחילה על חטאיהם על ידי אמונתם בישוע המשיח שעל ידי זה סימן אותם כילדי האלוהים.
ביוחנן 14:16 ישוע אומר: "ואני אשאלה מאבי והוא יתן לכם פרקליט אחר אשר ישכן אתכם לנצח". תלמידי ישוע קיבלו מחילה על כל חטאיהם על ידי כך שהאמינו שישוע לקח את כל חטאי העולם באמצעות טבילתו. זאת הסיבה מדוע יוחנן המטביל אמר "הנה שה האלוהים הנשא חטאת העולם" (יוחנן 1:29)
"חטאת העולם" הם כל החטאים שכל האנשים בעולם ביצעו מתחילתו ועד סופו. הוא קיבל את כל חטאי העולם בבת אחת, מת על הצלב, קם לתחייה ועל ידי כך הפך אותנו צדיקים לעולם. באל העברים 14-10:12 נאמר: "אולם זה אחרי הקריבו זבח אחד על החטאים ישב עד עולם לימין האלוהים וחכה יחכה עד כי יושתו אויביו הדום לרגליו כי הוא בקורבן אחד השלים לנצח את המקודשים".
ישוע הוטבל על ידי יוחנן, נצלב וקם לתחייה ועל ידי כך עשה אותנו צדיקים לתמיד. כל חטאנו נמחלו בבת אחת ובאמצעות ישוע הפכנו לילדי האלוהים. זאת היא האמת שאינה ניתנת לשינוי עד עולם. אלו שהפכו לצדיקים באמצעות האמונה אין להם חטאים בלבם. אף על פי שאנשים עקב חולשתם אינם יכולים שלא לחטוא, אין להם חטאים לעולם מכיוון שישוע לקח את כל חטאיהם ולכן הם לא יכולים להיות חוטאים שוב.
רוח הקודש שוכנת לעד בליבם של הצדיקים שהתקדשו. עקב חסרוננו איננו יכולים שלא לחטוא, אך אם היינו הופכים לחוטאים כל פעם שהיינו מבצעים חטא אז מתנתו של ישוע המשיח שהפכה אותנו לצדיקים לנצח הייתה מתבזבזת והוא היה צריך למות למעננו שוב לאחר שקיבל את חטאינו. זהו חטא של ניאוץ רוח הקודש (אל העבריים 8-6:4, 29-10:26).
בהתאם לכך, רוח הקודש שוכנת בצדיקים אשר חטאיהם נמחלו ואשר נולדו מחדש על ידי אמונתם בבשורת המים והרוח. פאולוס אמר: "כי אתם היכל אלהים חיים כמו שאמר האלהים ושכנתי והתהלכתי בתוכם והייתי להם לאלהים והם יהיו לי לעם" (השנית אל הקורנתיים 6:16).
רוח הקודש שוכנת תמיד בילדיו של אלוהים אשר התקדשו לתמיד. המילה "שכינה" אין כוונתה שהיא מרחפת מעלנו ובאה אלנו כל פעם שאנו מתפללים וקוראים לה אלא היא כל הזמן נשארת איתנו. היא שוכנת באלו שנולדו מחדש מהמים והרוח מלמדת אותם את כל הדברים ומובילה אותם לדעת את כל דברי אלוהים (יוחנן 14:26)
לכן כל אחד שאין לו את רוח הקודש איננו הוא (רומיים 8:9). רוח הקודש שוכנת באלו הטהורים וללא חטא ומלמדת אותם את כל הדברים הנפלאים ומעידה עליהם שהם ילדיו של אלוהים. אין זה נכון שרוח הקודש לידנו ובאה אלינו על פי מאמצנו, אלא היא שוכנת תמיד בילדיו של אלוהים אשר נולדו מחדש על ידי בשורת המים והרוח.
בכל אופן הרבה אנשים שחסרי ידע על כך מנסים להשיג את שכינת רוח הקודש עם ליבם החוטא. כתוצאה מכך הם חושבים שהיא באה אליהם כאשר הם מתאמצים בתפילות נרגשות של תשובה, ועוזבת אותם כאשר הם חוטאים. זו היא אמונה של אלה אשר לא קיבלו את שכינתה של רוח הקודש. אלו שיש להם אמונה נכונה מאמינים שהם קיבלו את שכינתה של רוח הקודש כמתנה באמצעות מחילת חטאיהם. אדם צריך לנטוש את מחשבותיו ולחזור להאמין בדברי האלוהים.