Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 2: רוח הקודש

שני הוריי טוענים שהם נוצרים אשר נולדו מחדש אפילו לפני שהם התחתנו. בנוסף, ניהלתי אורח חיים דתי מלידתי. חשבתי שרוח הקודש הייתה עימי מיום לידתי. בכל אופן, אני כל כך מבולבל כיוון שאין לי את הידע המקראי על שכינת רוח הקודש. האם רוח הקודש באמת באה לאדם אם הוא נולד מחדש מהמים והרוח?

כן, זה נכון. כדי לקבל את רוח הקודש כל אחד צריך שחטאיו ימחלו על ידי כך שיאמין בבשורת המים והרוח. התנ"ך אומר לנו ש "מים" הם אות הטבילה (הראשונה לפטרוס3:21). כאן המים מסמלים את הטבילה שישוע קיבל מיוחנן (מתי 3:15).
ראשית כל, כדי לקבל את רוח הקודש חטאיו של כל אחד צריכים להימחל על ידי ידיעת המשמעות של טבילתו של ישוע. באל הגלטיים 3:27 נאמר: "כי כלכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח". "נטבלתם למשיח" שכאן אינו מצביע על מי הטבילה שלנו אלא משמעותו היא קבלת מחילת החטאים על ידי הבנה ואמונה בסיבה שישוע הוטבל על ידי יוחנן.
כל אחד נולד בגוף חוטא. באל הרומיים 5:12 נאמר: "לכן כאשר על ידי אדם אחד בא החטא לעולם והמות בעקב החטא וכן עבר המות על כל בני אדם מפני אשר כולם חטאו" כל האנשים בעולם הזה נולדו חוטאים וירשו חטא מאדם וחוה.
לכן בתהילים 51:5 כתוב: "כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד" בישעיה 1:4 כתוב: "הוי גוי חטא עם כבד עון זרע מרעים בנים משחיתים" לאנשים יש את זרע החטא מיום לידתם. כל האנשים בעולם הזה ירשו חטאים מההורים שלהם ונולדו בעולם הזה כחוטאים. במילים אחרות הבשר שלנו מוכרח להניב פרות חטא בזמן חיינו.
לכן המחשבה שאם הוריו הפיזיקלים של מישהו הם נוצרים שנולדו מחדש אז בניהם גם יקבלו את רוח הקודש, היא רק מחשבה תמימה ואמונה טפלה. מי שיש לו אמונה כזו מנסה לקבל את רוח הקודש באמצעות מחשבותיו העצמיות ושכינתה של רוח הקודש אינה יכולה להתרחש בסוג כזה של אמונה.
לכן כולם צריכים להאמין בבשורת המים והרוח שישוע נתן לנו. זוהי הדרך היחידה לקבל את רוח הקודש מכיוון שהיא מתנה מאלוהים. ישוע המשיח בנו היחיד של אלוהים נטל את כל חטאי העולם על ידי טבילתו בידי יוחנן, לאחר מכן נשפט על הצלב ועל ידי כך הפך את כל המאמינים באמת, לצדיקים. זו היא תוכניתו של אלוהים לבני האדם ובהתאם לרצונו הוא נתן את השכינה של רוח הקודש לאלה המאמינים בזה.
כל אחד נולד בעולם הזה עם חטאיו. לכן הוא יכול לקבל את רוח הקודש כמתנה רק אם הוא יקבל מחילת חטאים ויתקדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. לכן כל אחד צריך לזכור וגם להאמין שרוח הקודש תבוא אליו רק אם הוא ייוולד מחדש מהמים והרוח.
היא לא באה אלינו בגלל וידוי או איזו שהם מאמצים שאנו עושים אלא היא שוכנת בנאמנות של זה שהבטיח. במילים אחרות היא לא באה לשכון בהתאם לאילו שהם ביצועים אנושיים או רוחניים. שכינתה של רוח הקודש יכולה להתקבל על ידי אמונה בהתאם לרצונו של אלוהים.
רצונו היה לשלוח את ישוע המשיח, בנו היחיד לעולם כדי להציל את האנושות מחטאי העולם על ידי כך שהוטבל בידי יוחנן ומת על הצלב, וכך לאפשר לרוח הקודש לשכון בליבם של המאמינים. הצדיקים שנגאלו מכל חטאיהם על ידי הציות לרצונו ועל ידי האמונה בבשורת המים והרוח יכולים לקבל את שכינתה של רוח הקודש.
לכן, האמונה שמישהו קיבל את רוח הקודש רק בגלל שהוא נולד להורים שנולדו מחדש היא תמימות ואמונה טפלה. זה בדיוק כמו לנסות לקבל את רוח הקודש על ידי רצונו העצמי מבלי להתחשב ברצון האלוהים. אם מישהו רוצה לקבל את שכינתה של רוח הקודש, אין שום דרך אחרת אלא להאמין בבשורת המים והרוח.