Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 2: רוח הקודש

אני חושב שרוח הקודש מדברת אלינו כל יום. אפילו בזמנה של הכנסיה הקדומה שליחיו של ישוע בצעו הרבה ניסים. אני חושב שרוח הקודש אשר פעלה בזמן ההוא פועלת גם כיום באותה דרך. לכן, הרבה אנשי אלוהים מבצעים ניסים בשמו של ישוע, למשל מגרשים שדים או מרפאים מחלות ועושים שאר מעשים אשר מחזירים את האנשים לישוע. אני חשוב שמעשים אלה נעשים באמצעות רוח הקודש. אם זה לא נכון, מה ההבדל בין רוח הקודש אשר פעלה בחוזקה בזמן הכנסיה הקדומה לזאת אשר מבצעת ניסים היום? האם אלוהים הוא לא אותו אלוהים של אתמול היום ולתמיד?

אין הבדל ממשי בין רוח הקודש שפעלה בזמן הכנסיה הקדומה לבין רוח הקודש שפועלת היום. ההבדל היחידי הוא האם האנשים שעושים ניסים בזמן הזה מאמינים בבשורת המים והרוח. הסיבה לכך היא שאף על פי שרוח הקודש של אלוהים בלי קשר לזמן היא תמיד אותו דבר, ההבדל הוא האם לאדם יש ידע מדויק על הדרך להשגת רוח הקודש.
בימנו, הרבה אנשים מחוללים נפלאות מבלי שיש להם ידע תנ"כי מדויק להשגת רוח הקודש. התנ"ך מראה לנו במעשה השליחים 2:38, הראשונה ליוחנן 8-5:2 והראשונה לפטרוס 3:21 שהדרך היחידה לקבל את רוח הקודש היא להאמין בבשורת המים והרוח. "וזה אות הטבילה אשר כעת תושיע אותנו"
כמובן כאשר היא שכנה בשליחים בזמן הכנסיה הקדומה, רוח הקודש עשתה דברים כמו לרפא מחלות ולגרש שדים. בכל אופן הם לא לקחו כסף או עשו רעש גדול כאשר הם השתמשו בכוחם הרוחני כפי שחלק מהאנשים בימנו נוטים לעשות. השליחים הציגו את יכולתם רק כאמצעי להעברת הבשורה. יתר על כן רפוי מחלות וגירוש שדים לא היו המעשים היחידים של רוח הקודש בזמן הכנסיה הקדומה, הם היו רק חלק קטן מהם.
לכן זה מאד מסוכן לחשוב שכל הפלאים כמו ריפוי מחלות, גירוש שדים ודיבור לשונות בנצרות של ימנו הם לבטח מעשיה של רוח הקודש. במקום זאת עלינו להבחין בין משרתי אלוהים האמיתיים אשר קיבלו את שכינתה של רוח הקודש לבין משרתי השקר אשר נשלטים על ידי רוחות רעות. אפילו אם האדם יכול לגרש שדים לרפא מחלות ולדבר לשונות אם יש לו חטא בלב והוא לא מאמין בבשורה האמיתית הוא בוודאי נשלט על ידי השדים.
ישוע גם אמר במתי 23-7:20: "לכן בפרים תכירו אותם. לא כל האומר אדני אדני יבוא אל מלכות השמים כי אם העושה רצון אבי שבשמים. והיה ביום ההוא יאמרו רבים אלי אדנינו אדנינו הלא בשמך נבאנו ובשמך גרשנו שדים ובשמך עשינו גבורות רבות? אז אענה בם לאמר מעולם לא ידעתי אתכם סורו ממני פעלי האון".
אסור לנו לחשוב שרק מכיוון שמישהו עושה ניסים הוא עושה זאת באמצעות רוח הקודש. במקום זאת עלינו לבחון בקפדנות אם הוא מלמד את בשורת המים והרוח או אם הוא צדיק על ידי כך שקיבל מחילה שלמה על חטאיו. רוח הקודש לעולם לא שוכנת באדם שיש לו חטא בליבו. רוח הקודש לא יכולה להיות ביחד עם חטא.
מחילת החטאים בזמנה של הכנסיה המוקדמת הייתה הוכחה לבואה של רוח הקודש שהיא מתנת האלוהים לאלו שכל חטאיהם נמחלו.
בכל אופן הרבה אנשים עדיין מאמינים שריפוי מחלות, דיבור שפות וגירוש שדים בשמו של ישוע הם ללא ספק מעשיה של רוח הקודש. זאת היא אמונה מוטעית ומסוכנת. עלינו להיות מסוגלים להגיד בבירור האם הם באמת מחוללי נפלאות. אפילו אם מישהו מסוגל לחולל נפלאות בשמו של ישוע אך הוא לא יודע או מאמין בבשורת המים והרוח אז הוא לבטח מורה שיקרי. אנשים כאלו הורגים את נשמתם של הרבה אנשים ודורשים כסף על מנת לספק את תאוות הבצע שלהם.
לכן מעשהו של אדם שיש לו חטא בלב הוא לא באמת המעשה של רוח הקודש אלא מעשיהם של השדים. רוח הקודש שפעלה בזמן הכנסיה המוקדמת ורוח הקודש שפועלת עכשיו היא אותו דבר. בכל אופן יש הבדל ברור בין עבודת רוח הקודש שמופיעה אצל האנשים שבאמת קיבלו את רוח הקודש לבין השדים שמופעים דרך נביאי שקר.