Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 2: רוח הקודש

מה רוח הקודש עושה בימים אלה?

רוח הקודש בימים אלו עושה בעולמו של אלוהים בברור את עבודת ההבחנה בין ההוראה האמיתית להוראה השקרית. על מנת להציל את הנשמות הנבוכות בזמנים אלו שמתות עקב העוונות, היא מלמדת את בשורת המים והרוח שאלוהים נתן לנו.
עלינו לדעת שיש היום בכל העולם הרבה נביאי שקר בתוך הנצרות. אף על פי שיש להם חטא בליבם הם עדיין פועלים שלא כראוי: מדברים בלשונות, עושים נפלאות שקריות ורואים חזיונות. לנשמות המבולבלות של תקופה זו, רוח הקודש "המסייעת" תוכיח את העולם על דבר החטא, הצדק והמשפט (יוחנן 16:8).
ראשית כל רוח אמיתית מוכיחה את בני האדם החוטאים. חטא מנקודת מבטו של אלוהים זה לא להאמין בבשורת המים והרוח שאלוהים נתן לנו. היא מרשיעה את אלו שלא מאמינים בבשורה היפה של טבילתו של ישוע על ידי יוחנן המטביל ובדמו על הצלב ומזהירה אותם שהם חוטאים שמיועדים לגיהינום.
היא גם נושאת עדות על צדקתו של אלוהים. הכוונה כאן לצדקתו של אלוהים היא שאלוהים שלח את ישוע לעולם הזה בדמות אדם על מנת שיקבל את כל חטאי העולם. היא עוזרת לאנשים שמאמינים בישוע לקבל מחילת חטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. היא גם מזהירה שאלו שלא יצייתו לבשורה האמיתית למרות שהם יודעים את רצונו של אלוהים, ישפטו לאחר מכן על חטאיהם.
בראשית כשאלוהים ברא את השמים באמצעות דיבורו, רוח הקודש עבדה איתו ולאחר מכן הדליקה את אור האמת בלבבות הריקים והנבוכים של בני האדם על מנת לשפוך אור על בשורת המים והרוח (בראשית 3-1:2). כך רוח הקודש מסבירה לנשמות הנבוכות של תקופה זו על צדקתו של אלוהים ועל הדין של חטאיהם.