Search

שאלות נפוצות על האמונה הנוצרית

נושא 4: שאלות נפוצות מקוראי ספרינו

האם הגיהינום באמת קיים?

יש כאלה הטוענים שאלוהים אינו יכול ליצור גיהינום. הם אומרים שאלוהים הוא אהבה, ושהגיהינום אינו הולם את הרעיון של אלוהים אוהב. יתכן שהם יבהירו את טיעוניהם בפנייתם אל הטרמינולוגיה האומרת, "בהבעת אמונתם של השליחים, המילה 'גיהינום' משמעותה היא רק 'שאול' מקומם של המתים, 'שאול' בעברית, 'הדס' ביוונית, 'אינפורנו' בלטינית. זהו המקום בו ישוע הלך לאחר מותו לפגוש את המתים, על פי הכותבים של אותם זמנים."
 
בכל אופן, ישוע האדון אמר בבירור שכל החוטאים וכל אחד מהם צריך להישפט וללכת לאש הגיהינום עקב חטאיו (מתי 19:9, מרקוס 9:43).
 
כמובן, אלוהים האב נתן לנו את אהבתו ללא תנאי באמצעות בנו ישוע. בכל אופן, אהבה זו אין משמעותה אהבה עיוורת אלא אהבת אמת (השנית אל התסלוניקים 2:10). הוא אוהב אותנו באמת ישועתו, כלומר, בשורת המים והרוח. ישוע המשיח מחק את כל חטאינו עם טבילתו וצליבתו. ועתה הוא נתן חיי נצח לכל מי שמאמין בישוע במסגרת הבשורה האמיתית. אהבתו ללא תנאי אומרת, "כי כולכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח. ואין עוד לא יהודי ולא יווני לא עבד ולא בן חורין לא זכר ולא נקבה כי אתם כולכם אחד במשיח ישוע. ואם אתם למשיח הינכם זרע אברהם ונוחלים כפי ההבטחה" (אל הגלטיים 3:27-29).
 
עליך לשים לב לעובדה שאלוהים הוא צדיק. הוא הצהיר בבירור, "שכר החטא הוא המוות" (אל הרומים 6:23). אתה בטח יודע שמוות זה משמעותו המוות השני, הסבל הנצחי באגם של אש (חזון יוחנן 20:14). בלוקס 16:19-31 ישוע מלמד אותנו שישנם שני סוגים של חיי נצח לאחר מותנו הפיזי: הראשון הוא גן עדן, והשני הוא שריפה באש הגיהינום. גם חזון יוחנן פרק 20-22 מתאר בפירוט את כל מה שנוגע לתחייה הראשונה של הקדושים, מלכות אלף השנים, תחייתם השניה של כל החוטאים בשביל המשפט האחרון, והיעד הנצחי של שתי קבוצות של אנשים - גן עדן וגיהינום.
 
כל בני האדם נולדו חוטאים בגלל איש אחד, אדם. אך, אלוהים כה אהב את העולם שהוא נתן את בנו יחידו כך שכל מי שיאמין בו לא יושמד אלא יהיה בעל חיי נצח. בכל אופן, לאלה שאינם אסירי תודה אשר דחו את אהבת האמת של אלוהים עם עקשנותם ועם ליבם שאינו חוזר בתשובה, אלוהים הצדיק ידון אותם למוות נצחי באש הגיהינום. הם ראויים לכך.
 
לכן עליך לזכור את הקטע הבא: "ואל תיראו מן ההורגים את הגוף ואת הנפש לא יוכלו להרוג אך תיראו את אשר יוכל לאבד גם את הנפש וגם את הגוף בגיהינום" (מתי 10:28).