Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

จดหมายของอัครสาวกเปาโลถึงชาวโรมัน

พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงเป็นความชอบธรรมของพระเจ้า (Ⅰ)
  • ISBN8983146877
  • หน้า269

ภาษาไทย 5

พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงเป็นความชอบธรรมของพระเจ้า (Ⅰ)

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ 
 

คำนำ 

บทที่ 1 
1. บทนำสู่โรมบทที่ 1 
2. ความชอบธรรมของพระเจ้าที่ได้เปิดเผยในข่าวประเสริฐ (โรม 1:16-17) 
3. คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ (โรม 1:17) 
4. คนชอบธรรมมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ (โรม 1:17-18) 
5. คนทั้งหลายที่เอาความไม่ชอบธรรมขัดขวางความจริง (โรม 1:18-25) 

บทที่ 2 
1. บทนำสู่โรมบทที่ 2 
2. คนทั้งหลายผู้ที่เพิกเฉย ต่อพระคุณของพระเจ้า (โรม 2:1-16) 
3. การเข้าสุหนัตแท้นั้นเป็นเรื่องของจิตใจ (โรม 2:17-29) 

บทที่ 3 
1. บทนำสู่โรมบทที่ 3 
2. มีความรอดจากบาปโดยความเชื่อเท่านั้น (โรม 3:1-31) 
3. ท่านได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่? (โรม 3:10-31) 

บทที่ 4 
1. บทนำสู่โรมบทที่ 4 
2. คนทั้งหลายที่ได้รับพระพรแห่งสรวงสวรรค์โดยความเชื่อ (โรม 4:1-8) 

บทที่ 5 
1. บทนำสู่โรมบทที่ 5 
2. โดยคนๆเดียว (โรม 5:14) 

บทที่ 6 
1. บทนำสู่โรมบทที่ 6 
2. ความหมายที่แท้จริงของการรับบัพติศมาของพระเยซู (โรม 6:1-8) 
3. จงให้อวัยวะของท่าน เป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรม (โรม 6:12-19) 
 
พระวจนะต่างๆในหนังสือเล่มนี้ จะเติมความใคร่รู้ในหัวใจของท่าน คริสเตียนในปัจจุบันนี้ ยังคงมีชีวิตอยู่ในขณะที่ไม่รู้จักสถาน การณ์ที่แท้จริงในการ ชำระบาปแต่ละวันที่พวกเราได้ก่อขึ้น ท่านรู้จักความชอบธรรมของพระเจ้าไหม? ผู้เขียนหวังว่าท่านจะถาม คำถามนี้กับตัวท่านเองและเชื่อในความ ชอบธรรมของ พระเจ้าที่เปิดเผยในหนังสือเล่มนี้
ลัทธิของการกำหนดไว้,การพิพากษาและการเพิ่มขึ้นของพิธีกรรม อันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นลัทธิหลักของคริสเตียนที่ได้นำความสับสน และความว่างเปล่า ให้ กับวิญญาณของผู้ที่เชื่อ แต่ตอนนี้คริสเตียนทั้งหลายควรจะมารู้จักพระเจ้าศึกษาเกี่ยวกับความชอบธรรมของ พระองค์และอยู่ในความเชื่อที่มั่นคงต่อไป
หนังสือเล่มนี้จะจัดเตรียมจิตวิญญาณของท่าน ด้วยความเข้าใจอันยิ่งใหญ่และนำมันไปสู่ความสงบ ผู้เขียนประสงค์ให้ท่านได้เป็น เจ้าของพระพรของ ความชอบธรรมของพระเจ้า
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB
หนังสือเสียง
หนังสือเสียง