Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

จดหมายของอัครสาวกเปาโลถึงชาวโรมัน

พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงเป็นความชอบธรรมของพระเจ้า (Ⅱ)
  • ISBN8983148756
  • หน้า293

ภาษาไทย 6

พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงเป็นความชอบธรรมของพระเจ้า (Ⅱ)

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ 

คำนำ 

บทที่ 7 
1. บทนำสู่บทที่ 7 
2. ส่วนสำคัญของความศรัทธาของเปาโล: รวมเป็นหนึ่งเดียวกับ พระคริสต์หลังจากการตายต่อบาป (โรม 7:1–4) 
3. เหตุผลที่เราสรรเสริญพระเยซูได้ (โรม 7:5–13) 
4. เนื้อหนังของเรานั้นเชื่อฟังแต่เพียงเนื้อหนังเท่านั้น (โรม 7:14–25) 
5. เนื้อหนังเป็นทาสของกฎแห่งบาป (โรม 7:24–25) 
6. ขอสรรเสริญพระเยซูเจ้าผู้ทรงช่วยให้ผู้มีบาปรอดพ้นจากบาป (โรม 7:14–8:2) 

บทที่ 8 
1. บทนำสู่บทที่ 8 
2. ความชอบธรรมของพระเจ้า, ความสำเร็จของสิ่งที่ธรรมบัญญัติสั่งไว้ (โรม 8:1–4) 
3. คริสเตียนคือใคร? (โรม 8:9–11) 
4. การปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายและซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณ ก็คือชีวิตและสันติสุข (โรม 8:4–11) 
5. การเดินเข้าไปในความชอบธรรมของพระเจ้า (โรม 8:12–16) 
6. ผู้ใดที่ได้รับมรดกในอาณาจักรของพระเจ้า (โรม 8:16–27) 
7. การมาเป็นอันดับที่สองของพระเยซูและอาณาจักรพันปี (โรม 8:18–25) 
8. พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงช่วยความชอบธรรม (โรม 8:26–28) 
9. พระเจ้าทรงช่วยให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง (โรม 8:28–30) 
10. ลัทธิคำสอนที่ผิดพลาด (โรม 8:29–30) 
11. ความรักนิรันดร์ (โรม 8:31–34) 
12. ใครที่จะกล้าท้าทายยืนขวางเรา? (โรม 8:31–34) 
13. แล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่า? (โรม 8:35–39) 

บทที่ 9 
1. บทนำสู่บทที่ 9 
2. พวกเราต้องรู้ว่าคำทำนายได้ถูกวางแผนไว้ภายในความชอบธรรมของพระเจ้า (โรม 9:9–33) 
3. เป็นเรื่องผิดหรือไม่ที่พระเจ้าทรงรักยาโคบ? (โรม 9:30–33) 

บทที่ 10 
1. บทนำสู่บทที่ 10 
2. ความเชื่อที่แท้จริงเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยิน (โรม 10:16–21) 

บทที่ 11 
1. ชนชาติอิสราเอลจะได้รับการช่วยให้รอดหรือไม่? 

บทที่ 12 
1. เปลี่ยนใจของท่านใหม่ต่อพระพักตร์พระเจ้า 

บทที่ 13 
1. ใช้ชีวิตเพื่อความชอบธรรมของพระเจ้า 

บทที่ 14 
1. อย่าตัดสินพี่น้องของตน 

บทที่ 15 
1. มาเผยแพร่ข่าวประเสริฐไปทั่วโลกกันเถอะ 

บทที่ 16 
1. จงต้อนรับกันและกัน 
 
พระวจนะต่างๆในหนังสือเล่มนี้ จะเติมความใคร่รู้ในหัวใจของท่าน คริสเตียนในปัจจุบันนี้ ยังคงมีชีวิตอยู่ในขณะที่ไม่รู้จักสถาน การณ์ที่แท้จริงในการ ชำระบาปแต่ละวันที่พวกเราได้ก่อขึ้น ท่านรู้จักความชอบธรรมของพระเจ้าไหม? ผู้เขียนหวังว่าท่านจะถาม คำถามนี้กับตัวท่านเองและเชื่อในความ ชอบธรรมของ พระเจ้าที่เปิดเผยในหนังสือเล่มนี้
ลัทธิของการกำหนดไว้,การพิพากษาและการเพิ่มขึ้นของพิธีกรรม อันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นลัทธิหลักของคริสเตียนที่ได้นำความสับสน และความว่างเปล่า ให้ กับวิญญาณของผู้ที่เชื่อ แต่ตอนนี้คริสเตียนทั้งหลายควรจะมารู้จักพระเจ้าศึกษาเกี่ยวกับความชอบธรรมของ พระองค์และอยู่ในความเชื่อที่มั่นคงต่อไป
หนังสือเล่มนี้จะจัดเตรียมจิตวิญญาณของท่าน ด้วยความเข้าใจอันยิ่งใหญ่และนำมันไปสู่ความสงบ ผู้เขียนประสงค์ให้ท่านได้เป็น เจ้าของพระพรของ ความชอบธรรมของพระเจ้า
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB