Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

พลับพลา

พลับพลา (Ⅲ) : การคาดการณ์ล่วงหน้าของข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
  • ISBN9788928230396
  • หน้า361

ภาษาไทย 35

พลับพลา (Ⅲ) : การคาดการณ์ล่วงหน้าของข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ 
 
คำนำ 
1. ความรอดของผู้มีบาปที่เปิดเผยในพลับพลา (อพยพ 27:9-21) 
2. เสาของลานพลับพลา (อพยพ 27:9-19) 
3. แท่นเผาสังเวยบูชาทำจากไม้กระถินเทศที่หุ้มด้วยทองสัมฤทธิ์ (อพยพ 38:1-7) 
4. แท่นสำหรับเผาเครื่องหอม คือที่ที่พระเจ้าประทานพระกรุณาของพระองค์มาให้ (อพยพ 30:1-10) 
5. ความหมายทางจิตวิญญาณของฐานเงินที่ใช้สำหรับทำพลับพลา (อพยพ 26:15-30) 
6. พระที่นั่งกรุณา (อพยพ 25:10-22) 
7. ดอกตูมสำหรับข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ (อพยพ 25:31-40) 
8. ความหมายทางจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในเครื่องยศของมหาปุโรหิต (อพยพ 28:1-43) 
9. บริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์ (อพยพ 28:36-43) 
10. ทับทรวงแห่งการพิพากษา (อพยพ 28:15-30) 
11. เครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อสถาปนามหาปุโรหิต (อพยพ 29:1-14) 
12. มหาปุโรหิต ผู้ถวายบูชา ในวันของการไถ่บาป (เลวีนิติ 16:1-34) 
13. วัสดุต่างๆที่ใช้สำหรับเครื่องยศของมหาปุโรหิต (อพยพ 28:1-14) 
 
คริสเตียนทุกท่านควรจะยึดความเชื่อของข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณไว้ให้มั่น แล้วพวกเขาจะเข้าใจข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณการเปิดเผยที่ได้แสดงในระบบพลับพลาที่ได้บันทึกเอาไว้ในพันธสัญญาฉบับเก่า พวกเขามันใจได้เลยว่ากำลังได้รับการยกความผิดบาปโดยความเชื่อ หากท่านยังไม่มีความเชื่อเช่นนั้น ท่านจะต้องพยายามอย่างหนักที่จะได้มันมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ท่านควรจะได้รับการยกความผิดบาปก่อนหากท่านต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทรงสถิตอยู่ในหัวใจของท่าน ในการทำเช่นนั้น ท่านจะต้องมีความเชื่อในความชอบธรรมของพระเจ้าที่สมบูรณ์โดยพระผู้เป็นเจ้า นี่คือวิธีเดียวที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสถิตในหัวใจของท่าน
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับชื่อนี้