Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

จดหมายของอัครสาวกเปาโลถึงชาวกาลาเทีย

คำสอนของกาลาเทีย : จากการเข้าสุหนัตทางกายถึงคำสอนของการกลับใจใหม่ (Ⅱ)
  • ISBN8983146346
  • หน้า260

ภาษาไทย 17

คำสอนของกาลาเทีย : จากการเข้าสุหนัตทางกายถึงคำสอนของการกลับใจใหม่ (Ⅱ)

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ 

คำนำ 

บทที่ 4
1. เราเป็นผู้ที่ไม่ควรจะได้สัมผัสกับความตาย แต่ให้มีความสุขอยู่กับชีวิตนิรันดร์ (กาลาเทีย 4:1-11) 
2. ท่านและผู้เขียนมีความเชื่อ เช่นเดียวกับที่อับราฮัมมีไหม? (กาลาเทีย 4:12-31) 
3. จงอย่ากลับไปหาโลกธรรมซึ่งอ่อนแอและอนาถาอีก (กาลาเทีย 4:1-11) 
4. เราเป็นทายาทของพระเจ้า (กาลาเทีย 4:1-11) 

บทที่ 5
1. จงอยู่ในพระคริสต์ จงวางใจในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ (กาลาเทีย 5:1-16) 
2. ผลของความเชื่อ ซึ่งกระทำกิจด้วยความรัก (กาลาเทีย 5:1-6) 
3. จงมีชีวิตอยู่โดยความปรารถนาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กาลาเทีย 5:7-26) 
4. ความปรารถนาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และคนทั้งหลายของเนื้อหนัง (กาลาเทีย 5:13-26) 
5. จงดำเนินชีวิต โดยความปรารถนาของพระวิญญาณ (กาลาเทีย 5:16-26) 
6. ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กาลาเทีย 5:15-26) 
7. ขออย่ามีชีวิตสำหรับสง่าราศีที่ไร้ประโยชน์ แต่จงค้นหาสง่าราศีของอาณาจักรของพระเจ้า (กาลาเทีย 5:16-26) 

บทที่ 6
1. จงแบ่งปันกิจการที่ดีทุกประการของพระเจ้า (กาลาเทีย 6:1-10) 
2. พวกเรา ตัวเราเอง ต้องทิ้งความเชื่อ ของการอธิษฐานกลับใจใหม่ ให้ตระหนักไว้ว่าความเชื่อนี้ผิด (กาลาเทีย 6:1-10) 
3. ขอพวกเราจงรับใช้พระเจ้า โดยการแบกภาระของกันและกัน (กาลาเทีย 6:1-10) 
4. พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเราให้รอด ไม่ใช่เพราะพระโลหิตของพระองร์บนไม้กางเขนเพียงเท่านั้นแต่เพราะข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณด้วย (กาลาเทีย 6:11-18) 
5. ขอพวกเราจงเผยแพร่ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง (กาลาเทีย 6:17-18) 
 
คริสตศาสนาในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนไปสู่ศาสนาทางโลก คริสเตียนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้มีชีวิตอยู่ในสถานการณ์ของการเป็นผู้มี บาปเพราะพวกเขาไม่ได้ เกิดใหม่โดยความเชื่อทางจิตวิญญาณ มันเป็นเพราะว่าพวกเขาได้วางใจในคำสอนของคริสเตียนโดยไม่มี การตื่นรู้ถึงข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ มาจนถึงตอนนี้
ดังนั้น ตอนนี้เป็นเวลาของท่านที่จะมารู้จักการเชื่อผิดๆทางจิตวิญญาณของการเข้าสุหนัตและรักษาระยะห่างออกจากความเชื่อเช่นนั้น ท่านจะต้องทราบถึง การขัดแย้งกันของการอธิษฐานกลับใจใหม่ ตอนนี้ คือ เวลาของท่านที่จะยืนหยัดบนข่าวประเสริฐของน้ำและ พระวิญญาณหากท่านยังไม่เชื่อใน ข่าวประ เสริฐที่แท้จริงนี้ ท่านต้องเชื่อในพระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้เสด็จมาหาเราโดยข่าวประเสริฐของน้ำและ พระวิญญาณแม้ในตอนนี้ ท่านต้องทำให้คริสเตียน ได้สมบูรณ์ด้วยความเชื่อในข่าวประเสริฐที่แท้จริงของน้ำและพระวิญญาณ
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB