Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

จดหมายฉบับแรกของยอห์น

จดหมายฉบับแรกของยอห์น (Ⅰ)
  • ISBN8983145919
  • หน้า217

ภาษาไทย 14

จดหมายฉบับแรกของยอห์น (Ⅰ)

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ
 
คำนำ 

บทที่ 1
1. พระเยซู คริสต์ คือพระเจ้า (1 ยอห์น 1:1-10) 
2. ท่านร่วมสามัคคีธรรมกับพระเจ้าอย่างแท้จริงไหม? (1 ยอห์น 1:1-10) 
3. การสารภาพทั้งสองชนิด (1 ยอห์น 1:8-10) 
4. การสารภาพในความจริง (1 ยอห์น 1:8-10) 

บทที่ 2 
1. พระเยซู คริสต์คือพระเจ้าเที่ยงแท้ (1 ยอห์น 2:1-5) 
2. พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ทรงเป็นพระองค์ผู้ช่วยเหลือของเรา (1 ยอห์น 2:1-17) 
3. ท่านกำลังมีชีวิตอยู่ในพระบัญญัติของพระเจ้าใช่ไหม? (1 ยอห์น 2:7-11) 
4. อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก (1 ยอห์น 2:15-17) 
5. ใครคือศัตรูของพระคริสต์? (1 ยอห์น 2:18-29) 
 
เขาผู้ที่เชื่อว่าพระเยซู ทรงเป็นพระเจ้าและผู้ช่วยให้รอด ได้เสด็จมาโดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเพื่อปลดปล่อยผู้มีบาป ทั้งหมดให้รอดจาก บาปของพวกเขา พระองค์ทรงช่วยเขาให้รอดจากบาปของเขาและได้เป็นบุตรของพระเจ้า พระบิดา
จดหมายฉบับแรกของยอห์นได้กล่าวว่าพระเยซู ผู้ทรงเป็นพระเจ้าได้เสด็จมาหาเราโดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณและ กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็น พระบุตรของพระเจ้าผู้เป็นพระบิดา อีกนัยหนึ่ง หนังสือเล่มนี้ได้เน้นหนักว่าพระเยซู คือ พระเจ้า (1 ยอห์น 5:20) และยืนยันอย่างชัดเจนในข่าวประเสริฐ ของน้ำและพระวิญญาณในบทที่ 5
เราจะต้องไม่ลังเลที่จะเชื่อว่าพระเยซู คริสต์คือพระเจ้าและเชื่อตามพระองค์
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB