Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

จดหมายของอัครสาวกเปาโลถึงชาวกาลาเทีย

คำสอนของกาลาเทีย : จากการเข้าสุหนัตทางกายถึงคำสอนของการกลับใจใหม่ (Ⅰ)
  • ISBN898314629x
  • หน้า289

ภาษาไทย 16

คำสอนของกาลาเทีย : จากการเข้าสุหนัตทางกายถึงคำสอนของการกลับใจใหม่ (Ⅰ)

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ

คำนำ 

บทที่ 1
1. พระผู้เป็นเจ้าทรงปลดปล่อยเราให้พ้นจากโลกอันชั่วร้ายนี้ (กาลาเทีย 1:1-5) 
2. บางทีความเชื่อของท่านก็ไม่ได้เป็นของพวกที่ถือพิธีเข้าสุหนัตหรือ? (กาลาเทีย 1:1-5) 
3. พระผู้เป็นเจ้าทรงปลดปล่อยเราอย่างสมบูรณ์เพียงครั้งเดียวและเพื่อทั้งหมด (กาลาเทีย 1:3-5) 
4. ไม่มีข่าวประเสริฐอื่นใดนอกจากข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ (กาลาเทีย 1:6-10) 
5. หัวใจของคนทั้งหลายที่กำหนดให้เป็นคนรับใช้ของพระเจ้า (กาลาเทีย 1:10-12) 
6. ความเชื่อของอัครสาวกเปาโลและคำแนะนำของเขาที่มีต่อพวกที่ถือพิธีเข้าสุหนัต (กาลาเทีย 1:1-17) 
7. ชีวิตของความเชื่อที่ถูกตามกฏได้นำเอาการสาปแช่งมาเพียงเท่านั้น (กาลาเทีย 1:1-24) 

บทที่ 2
1. ทำไมอัครสาวกเปาโลจึงเพิกเฉยต่อการทำตามกฏ? (กาลาเทีย 2:1-10) 
2. สาระสำคัญของความเชื่อของเปาโล (กาลาเทีย 2:20) 
3. เราไม่ได้ตายไป และฟื้นขึ้นมาจากความตายโดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าหรือ? (กาลาเทีย 2:20) 
4. ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามพระราชบัญญัติแต่โดยความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเท่านั้น (กาลาเทีย 2:11-21) 
5. เราชอบธรรมโดยความเชื่อบริสุทธิ์เท่านั้น (กาลาเทีย 2:11-21) 

บทที่ 3
1. จงดำเนินชีวิตของท่านด้วยความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเสมอ (กาลาเทีย 3:1-11)
2. เมื่อไหร่ที่ความว่างแห่งหัวใจของพวกเราหายไป? (กาลาเทีย 3:23-29) 
3. บัดนี้พวกเราไม่ต้องอยู่ภายใต้การสาปแช่งของพระราชบัญญัติอีกต่อไป (กาลาเทีย 3:1-29) 
 
คริสตศาสนาในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนไปสู่ศาสนาทางโลก คริสเตียนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้มีชีวิตอยู่ในสถานการณ์ของการเป็นผู้มี บาปเพราะพวกเขาไม่ได้ เกิดใหม่โดยความเชื่อทางจิตวิญญาณ มันเป็นเพราะว่าพวกเขาได้วางใจในคำสอนของคริสเตียนโดยไม่มี การตื่นรู้ถึงข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ มาจนถึงตอนนี้
ดังนั้น ตอนนี้เป็นเวลาของท่านที่จะมารู้จักการเชื่อผิดๆทางจิตวิญญาณของการเข้าสุหนัตและรักษาระยะห่างออกจากความเชื่อเช่นนั้น ท่านจะต้องทราบถึง การขัดแย้งกันของการอธิษฐานกลับใจใหม่ ตอนนี้ คือ เวลาของท่านที่จะยืนหยัดบนข่าวประเสริฐของน้ำและ พระวิญญาณหากท่านยังไม่เชื่อใน ข่าวประ เสริฐที่แท้จริงนี้ ท่านต้องเชื่อในพระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้เสด็จมาหาเราโดยข่าวประเสริฐของน้ำและ พระวิญญาณแม้ในตอนนี้ ท่านต้องทำให้คริสเตียน ได้สมบูรณ์ด้วยความเชื่อในข่าวประเสริฐที่แท้จริงของน้ำและพระวิญญาณ
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB