Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

คนนอกรีต

คนนอกรีตผู้เชื่อตามบาปของเยโรโบอัม (Ⅱ)
  • ISBN9788928209989
  • หน้า404

ภาษาไทย 26

คนนอกรีตผู้เชื่อตามบาปของเยโรโบอัม (Ⅱ)

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ
 
คำนำ 
1. ท่านมู้หรือว่า คนที่เคารพรูปบูชานั้นเป็นคคนนอกรีต? (1 พงษ์กษัตริย์ 10:1-29) 
2. คำสาปแช่งของพระเจ้าต่อคนนอกรีต (1 พงษ์กษัตริย์ 15:25-34) 
3. คนนอกรีตในทุกวันนี้ ผู้ที่เป็นเช่นกษัตริย์อาหับ (1 พงษ์กษัตริย์ 21:1-26) 
4. มีคนรับใช้ของพระเจ้าที่ยังคงอยู่บนโลกนี้ (1 พงษ์กษัตริย์ 22:1-40) 
5. ตอนนี้คริสเตียนทั้งหลายจะต้องหันกลับมาและเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ (1 พงษ์กษัตริย์ 22:51-53) 
6. ผู้นำคริสเตียนที่แสวงหาแต่ทรัพย์สฤงคารคือใคร? (2 พงษ์กษัตริย์ 5:1-27) 
7. พรุ่งนี้เวลาประมาณนี้ ท่านจะได้รู้ว่าความรอดแท้จริงคืออะไร (2 พงษ์กษัตริย์7:1-20) 
8. ใครคือผู้พยากรณ์เท็จภายในคริสตศาสนาในปัจจุบันนี้? (มัทธิว 7:15-27) 
9. ให้เรานำไปสู่ความจริงของคนนอกรีตผู้ที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์! (1 ยอห์น 5:1-12) 
10. ท่านไม่ควรจะฆ่าชีวิตของผู้ที่เกิดใหม่ (ปฐมกาล 9:1-7) 
11. เราควรจะทำอะไรเพื่อหลีกเลี่ยงการนมัสการรูปเคารพต่อพระพักตร์พระเจ้าเหมือนกับผู้บูชารูปเคารพโซโลมอน? (1 พงษ์กษัตริย์9:1-9) 
12. มีพรานที่มีกำลังมาก ผู้ที่มีเป้าหมายที่จิตวิญญาณของมนุษย์ (ปฐมกาล 10:1-14) 
13. เหล่าทายาทของฮาม นักล่าทางจิตวิญญาณผู้ที่มีอำนาจมาก (ปฐมกาล 10:1-32) 
14. บทเรียนของหอคอยบาเบล (ปฐมกาล 11:1-9) 
15. ท่านจะต้องอยู่ในความเชื่อของท่านด้วยความบริสุทธิ์เหมือนกับก้อนหินและปูนสอ (ปฐมกาล11:1-9) 
 
คริสเตียนในปัจจุบันนี้ไม่รู้จักในข่าวประเสริฐที่แท้จริงของน้ำและพระวิญญาณที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างและประทานให้เรา ดังนั้น พวกเขายังคงเชื่อในคำ สอนของคริตศาสนาและไม่ใช่ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ด้วยเหตุผลที่ว่าความจริงนั้นคือว่าพวก เขาอ้างว่ามีความเชื่อในพระเยซู พวกเขาก็ยัง คงเชื่อและติดตามวัวทองคำอยู่
เราจะต้องแยกแยะคนทั้งหลายที่นมัสการวัวทองคำดุจเป็นพระเจ้าในคริสตศาสนาให้ออก และโดยการกลับมาสู่พระพักตร์ของความ จริงของพระเจ้า เรา ต้องถวายการบูชาของความชอบธรรมแก่พระเจ้า การสังเวยบูชาที่พระเจ้าทรงได้รับด้วยความปีติยินดี คือการสังเวย บูชาของคนชอบธรรมที่ผู้คนได้ถวาย โดยความเชื่อหลังจากได้รับการยกความผิดบาปโดยการมีความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ต่อพระพักตร์พระเจ้า ท่านต้องคิดอย่างจริง จังว่าท่านได้ถวายการสังเวยบูชาของพระเจ้าที่ประทานต่อคนชอบ ธรรมโดยความเชื่อของ การเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณหรือไม่
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB