Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

คนนอกรีต

คนนอกรีตผู้เชื่อตามบาปของเยโรโบอัม (Ⅰ)
  • ISBN9788928209750
  • หน้า287

ภาษาไทย 25

คนนอกรีตผู้เชื่อตามบาปของเยโรโบอัม (Ⅰ)

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ
 
คำนำ 
 
1. ใครคือคนนอกรีตต่อพระพักตร์พระเจ้า? (1 พงษ์กษัตริย์ 11:1-13) 
2. ผู้ใดคือคริสเตียนทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซู ภายในกรอบการทำงานของความคิดทางเนื้อหนังของพวกเขาเอง? (1 พงษ์กษัตริย์ 12:25-33 ) 
3. การเชื่อตามความปรารถนาของเนื้อหนัง จะทำให้ท่านเปลี่ยนไปเป็นคนนอกรีตโดยอัตโนมัติ (1 พงษ์กษัตริย์ 12:1-18) 
4. ตอนนี้ท่านเชื่อในข่าวประเสริฐใด? (1 พงษ์กษัตริย์ 13:33-34) 
5. คริสเตียนในปัจจุบันนี้ได้แทนที่พระเจ้าด้วยทรัพย์ศฤงคารที่เป็นผู้ที่บูชารูปเคารพต่อพระพักตร์พระเจ้า (1 พงษ์กษัตร์ 11:1-13) 
6. พระเจ้าทรงช่วยคนนอกรีตได้อย่างไร? (1 พงษ์กษัตริย์ 19:1-21) 
7. ท่านจะต้องเชื่อว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมาคือตัวแทนของมนุษยชาติทั้งหมด (มัทธิว 11:1-19) 
8. คนเจ็ดจำพวกที่ถูกสาปแช่งจากพระเจ้า (มัทธิว 23:1-36) 
9. ทำน้ำเสียให้ดีด้วยเกลือ (2 พงษ์กษัตริย์ 2:19-22) 
 
คริสเตียนในปัจจุบันนี้ไม่รู้จักในข่าวประเสริฐที่แท้จริงของน้ำและพระวิญญาณที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างและประทานให้เรา ดังนั้น พวกเขายังคงเชื่อในคำ สอนของคริตศาสนาและไม่ใช่ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ด้วยเหตุผลที่ว่าความจริงนั้นคือว่าพวก เขาอ้างว่ามีความเชื่อในพระเยซู พวกเขาก็ยัง คงเชื่อและติดตามวัวทองคำอยู่
เราจะต้องแยกแยะคนทั้งหลายที่นมัสการวัวทองคำดุจเป็นพระเจ้าในคริสตศาสนาให้ออก และโดยการกลับมาสู่พระพักตร์ของความ จริงของพระเจ้า เรา ต้องถวายการบูชาของความชอบธรรมแก่พระเจ้า การสังเวยบูชาที่พระเจ้าทรงได้รับด้วยความปีติยินดี คือการสังเวย บูชาของคนชอบธรรมที่ผู้คนได้ถวาย โดยความเชื่อหลังจากได้รับการยกความผิดบาปโดยการมีความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ต่อพระพักตร์พระเจ้า ท่านต้องคิดอย่างจริง จังว่าท่านได้ถวายการสังเวยบูชาของพระเจ้าที่ประทานต่อคนชอบ ธรรมโดยความเชื่อของ การเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณหรือไม่
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB
หนังสือเสียง