Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

จดหมายของอัครสาวกเปาโลถึงชาวเอเฟซัส

คำสอนของเอเฟซัส (I) - สิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสถึงเราผ่านจดหมายถึงชาวเอเฟซัส
  • ISBN9788928230822
  • หน้า412

ภาษาไทย 27

คำสอนของเอเฟซัส (I) - สิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสถึงเราผ่านจดหมายถึงชาวเอเฟซัส

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ 
 
คำนำ 
คำนำจากผู้เขียน 

1. บุตรของพระเจ้าจะดำรงอยู่ได้อย่างไร? (เอเฟซัส 1:1-23) 
2. ใครคือฝ่ายวิญญาณในสายพระเนตรของพระเจ้า? (เอเฟซัส 1:1-14) 
3. คริสตจักรของพระเจ้าคืออะไร? (เอเฟซัส 1:23) 
4. ความชอบธรรมของพระเยซ คริสต์อยู่เต็มทุกแห่งหน (เอเฟซัส 1:20-23) 
5. พระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดโดยพระคุณของพระองค์อย่างแท้จริงหรือ? (เอเฟซัส 2:1-5) 
6. พระเยซูคือสันติสุขของเรา (เอเฟซัส 2:14-22) 
7. พระเยซูทรงรื้อกำแพงบาปที่กั้นเรากับพระเจ้าลง (เอเฟซัส 2:11-22) 
8. เรากำลังมีชีวิตอยู่ในความรู้สึกซาบซึ้งในการวางใจในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณใช่ไหม? (เอเฟซัส 2:1-7) 
9. ทำงานทางจิตวิญญาณของท่านอย่างไม่ว่างเว้น (เอเฟซัส 3:1-21) 
10. ความรักของพระคริสต์อยู่ในหัวใจของวิสุทธิชนทุกคน (เอเฟซัส 3:14-21) 
11. นำชีวิตของความเชื่อของท่านไปโดยความเชื่อเดียว และเพื่อเป้าหมายเดียว (เอเฟซัส 4:1-6) 
12. เราได้สวมในพระคุณของพระคริสต์ (เอเฟซัส 4:1-16) 
13. การที่เราได้สนับสนุนพันธกิจของข่าวประเสริฐนั้นมันช่างเป็นพระพรที่ดีอะไรเช่นนี้! (เอเฟซัส 5:1-17) 
14. ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและคริสตจักรของพระองค์ (เอเฟซัส 5:22-33) 
15. การปรนนิบัติพระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นวิธีที่จะประกอบด้วยพรวิญญาณบริสุทธิ์ (เอเฟซัส 5:18-21) 
16. ปรนนิบัติกันและกันเหมือนกับท่านปรนนิบัติพระคริสต์ (เอเฟซัส 6:1-9) 
 
ทุกวันนี้ พระเจ้าทรงพบคริสตจักรของพระองค์บนความเชื่อของผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ คริสตจักรของพระเจ้าคือที่ที่รวมตัว กันของผู้ที่รอดด้วยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ดังนั้น หากตอนนี้หัวใจขชองท่านมีความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ แล้วท่านก็จะสามารถดำเนินชีวิตของความเชื่อที่แท้จริงไปได้ ชีวิตของความเชื่อเช่นนั้นเป็นไปได้แต่ในคริสตจักรของพระเจ่าเพียงเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น ความเชื่อเช่นนั้นเพียงเท่านั้นที่ทำให้เราได้มีชีวิตนิรันดร์ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า เราจะต้องได้รับความรักของความรอดผ่านความเชื่อและพระพร ทางจิตวิญญาณทั้งหมดแห่งสวรรค์จากพระเจ้า พระบิดาของพระเยซู คริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB