Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

จดหมายของอัครสาวกเปาโลถึงชาวเอเฟซัส

คำสอนของเอเฟซัส (II) - สิ่งที่พระเจ้าผู้ทรงเป็นตรีเอกานุภาพทรงทำเพื่อเรา
  • ISBN9788928231669
  • หน้า380

ภาษาไทย 28

คำสอนของเอเฟซัส (II) - สิ่งที่พระเจ้าผู้ทรงเป็นตรีเอกานุภาพทรงทำเพื่อเรา

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ
 
คำนำ 
1. ความรอดของเราได้เตรียมเอาไว้แล้วในความชอบธรรรมของพระเยซูมาก่อนการเริ่มสร้างโลกนี้เสียอีก (เอเฟซัส 1:1-4) 
2. เราได้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ (เอเฟซัส 1:1-14) 
3. เรารอดแล้วโดยความรักของพระเจ้าและการสังเวยบูชา (เอเฟซัส 1:1-6) 
4. เราขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงเรียกสมาชิกของคริสตจักรของพระองค์ (เอเฟซัส 1:20-23) 
5. เราได้รับการไถ่โดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้า (เอเฟซัส 1:7-14) 
6. เราถูกสร้างขึ้นมาเพื่องานอันชอบธรรมของพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหม? (เอเฟซัส 2:1-10) 
7. เราจะต้องยอมรับอำนาจและพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของความเชื่อของเรา (เอเฟซัส 2:1-22) 
8. พวกเราเป็นคนประเภทไหนในสายพระเนตรของพระเจ้า? (เอเฟซัส 2:1-7) 
9. พวกเราห่างไกลจากพระเจ้า พระบิดา เพราะความผิดบาปของเรา (เอเฟซัส 2:14-22) 
10. พระพรอันหาที่สุดไม่ได้พระคริสต์นั้นอยู่ในหัวใจของวิสุทธิชนทุกคนที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ (เอเฟซัส 3:1-21) 
11. จงปกป้องความเชื่อในชีวิตของท่าน (เอเฟซัส 4:1-6) 
12. จงเลียนแบบพระเจ้า ให้สมกับเป็นบุตรที่รักของพระองค์ (เอเฟซัส 5:1-2) 
13. จงอย่ารับความผิดบาปของโลกไว้ (เอเฟซัส 5:1-14) 
14. การใช้ชีวิตอยู่กับความสมบูรณ์ของพระวิญญาณหมายความว่าอย่างไร? (เอเฟซัส 5:1-21) 
15. ผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยความเติมเต็มแห่งพระวิญญาณ (เอเฟซัส 5:15-21) 
16. จงต่อต้านยุทธอุบายของพญามาร (เอเฟซัส 6:10-17) 
 
ทุกวันนี้ พระเจ้าทรงพบคริสตจักรของพระองค์บนความเชื่อของผู้ที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ คริสตจักรของพระเจ้าคือที่ที่รวมตัว กันของผู้ที่รอดด้วยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ ดังนั้น หากตอนนี้หัวใจขชองท่านมีความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ แล้วท่านก็จะสามารถดำเนินชีวิตของความเชื่อที่แท้จริงไปได้ ชีวิตของความเชื่อเช่นนั้นเป็นไปได้แต่ในคริสตจักรของพระเจ่าเพียงเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น ความเชื่อเช่นนั้นเพียงเท่านั้นที่ทำให้เราได้มีชีวิตนิรันดร์ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า เราจะต้องได้รับความรักของความรอดผ่านความเชื่อและพระพร ทางจิตวิญญาณทั้งหมดแห่งสวรรค์จากพระเจ้า พระบิดาของพระเยซู คริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB