Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 1 : การเกิดใหม่โดยน้ำและพระวิญญาณ

1-1. เหตุใดพระบุตรของพระเจ้าจึงเป็นมนุษย์?

พระองค์ทรงมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะเป็นผู้ช่วยให้รอดและช่วยคนบาปทั้งหมดให้รอด จากบาปและการพิพากษาของไฟนรก