Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 1 : การเกิดใหม่โดยน้ำและพระวิญญาณ

1-2. พระเยซูคือใคร?

ตามที่ได้กล่าวในปฐมกาล 1:3 และยอห์น 1:1-3 ว่าพระองค์คือผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแท้จริง พระเจ้าของจักรวาลทั้งหมดผู้ทรงช่วยคนบาปทั้งหมดให้รอดจากบาปของโลกนี้ (ฟีลิปปี 2:6 กล่าวว่า “พระองค์ผู้ทรงอยู่ในสภาพพระเจ้า” ยอห์น 1:2-3 กล่าวว่า “ในเริ่มแรกนั้นพระองค์นั้นทรงอยู่กับพระเจ้า   พระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมา และในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระองค์”) พระเยซูคือพระเจ้าของสรรพสิ่ง เป็นนายของจักรวาล
อย่างไรก็ตาม คนมากมายก็ยังไม่สามารถรอดได้ด้วยการไม่เชื่อในความรักและความรอดของพระเยซูผู้เสด็จมายังโลกนี้ในเนื้อหนัง แต่คนอื่นๆที่ได้รับความรอด ได้เป็นประชาชนของพระเจ้า และได้รับชีวิตนิรันดร์ด้วยการเชื่อในพระองค์ พวกเขาได้เป็นคนชอบธรรม