Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 1 : การเกิดใหม่โดยน้ำและพระวิญญาณ

1-3. พระราชบัญญัติที่กำหนดขึ้นมาโดยพระเจ้าคืออะไร?

พระเจ้าทรงเป็นผู้วางแผน พระเจ้าแท้จริงเพียงพระองค์เดียวและพระองค์ผู้ทรงสภาพที่สมบูรณ์แบบเพียงเท่านั้น ดังนั้น พระองค์ทรงกำหนดพระราชบัญญัติขึ้นมาในโลกนี้ เพื่อวัตถุ    ประสงค์ตามนี้ 
1 พระองค์ประทานพระราชบัญญัติและพระบัญชาของพระองค์มาให้แก่คนบาปทั้ง หลายให้รอดจากบาปทั้งหมดของพวกเขา “โดยพระราชบัญญัตินั้นเราจึงรู้จักบาปได้” (โรม 3:20) 
2 พระราชบัญญัติอันดับที่สองคือพระราชบัญญัติของความเชื่อที่ได้ช่วยคนบาปทั้ง หลายให้รอด มันเป็น’กฏของพระวิญญาณแห่งชีวิต’ (โรม 8:2) ที่ได้ให้เข้าสู่ความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซู คริสต์ พระองค์ผู้ช่วยให้รอดของเรา (โรม 5:1-2) พระเยซูเสด็จมายังโลกนี้เพื่อทำให้กฏนี้สมบูรณ์ พระองค์ทรงรับบัพติศมา ทรงหลั่งพระโลหิตบนไม้กางเขน และจากนั้นทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย พระเยซูทรงกำหนดกฏของความรอดเอาไว้เพื่อช่วยคนบาปทั้งหมดในโลกนี้ให้รอด 
พระเจ้าทรงกำหนดกฏของความเชื่อไปเพื่อคนทั้งหลายที่เชื่อในความรอดของน้ำและพระวิญญาณ ใครก็ตามที่ต้องการที่จะรอดและได้เป็นบุตรของพระเจ้าจะต้องเชื่อในกฏของความเชื่อที่พระเจ้าทรงกำหนดขึ้นมา มันเป็นทางเดียวไปสู่ความรอด ดังนั้น พระองค์ทรงอนุญาตให้คนทั้งหลายที่เชื่อในความรอดของความจริงทางจิตวิญญาณตามพระราชบัญญัตินี้ได้เข้าสู่สวรรค์ได้