Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 1 : การเกิดใหม่โดยน้ำและพระวิญญาณ

1-4. เราต้องเชื่อในพระเยซูไหม?

ใช่ เราจะต้องเชื่อ เพราะพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าของเรา ทรงเป็นผู้ที่ชอบธรรมที่สุดเพราะมันคือน้ำพระทัยของพระองค์ “ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” (กิจการ 4:12) ไม่มีผู้ช่วยให้รอดคนอื่น มีพระเยซูเท่านั้นที่เป็นพระองค์ผู้ช่วยให้รอดพระองค์เดียว เราสามารถได้รับการไถ่บาปและเกิดใหม่ได้ด้วยการเชื่อในพระองค์เพียงเท่านั้น เพราะว่าเราสามารถเข้าไปสู่สวรรค์ได้และมีชีวิตอยู่อย่างเป็นนิรันดร์ได้ด้วยการเชื่อในพระองค์เพียงเท่านั้น เราจึงต้องมีความเชื่อในพระองค์