Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 1 : การเกิดใหม่โดยน้ำและพระวิญญาณ

1-8. การสารภาพบาปของเราสามารถทำให้บาปหายไปได้ไหม?

ไม่ได้ บาปนั้นไม่ได้หายไปด้วยคำสารภาพ แต่โดยความเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำ และพระวิญญาณต่างหาก บาปของเรานั้นหายไปได้  เพียงเมื่อเราเชื่อในบัพติศมาและพระโลหิต   ของพระเยซูที่ได้ชำระบาปของเราออกไปทั้งหมดนี่เป็นข่าวประเสริฐของความรอดทางจิตวิญญาณของพระเยซูผู้ทรงชำระบาปทั้งหมดของเราออกไปโดยบัพติศมาของพระองค์ ณ แม่น้ำจอร์แดน    การสารภาพบาปนั้นเป็นหลักฐานเดียวของคนที่ตระหนักถึงกฎของพระเจ้า แต่การ   ไถ่บาปนั้นมีให้เราเพียงเมื่อเราเชื่อในบัพติศมาและไม้กางเขนของพระเยซูเพียงเท่านั้น 
น้ำของบัพติศมาของพระองค์และพระโลหิตของพระคริสต์คือความจริงแห่งสวรรค์ที่ได้ช่วยมนุษยชาติทั้งหมดให้รอดจากบาป และความรอดของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสารภาพบาป แต่กับการเชื่อว่าพระเยซูทรงรับเอาบาปทั้งหมดของมนุษยชาติไปโดยบัพติศมาของพระองค์ การถูกตรึงไม้กางเขนของพระเยซู เป็นการลงโทษบาปทั้งหมดที่พระองค์ทรงรับเอาไปจากคนบาปทั้ง หลาย 
ดังนั้นความรอดแท้จริงของเรานั้นอยู่ในบัพติศมาในแม่น้ำจอร์แดนและพระโลหิตบนไม้กางเขน เหตุผลที่เราได้รับชำระจากบาปทั้งหมดของเราแล้วก็เพราะเราเชื่อในพระเยซู ผู้ทรงชำระบาปทั้งหมดของเราออกไปแล้วนั่นเอง
คนทั้งหลายที่ประกาศว่าเราสามารถได้รับการชำระบาปได้ด้วยการสารภาพบาปของเรานั้นกำลังเพิกเฉยความรอดของพระเจ้าที่แท้จริงอยู่ 
ดังนั้น เราจะต้องเชื่อในบัพติศมาและพระโลหิตของพระเยซูที่เป็นความรอดของพระเจ้า จงอย่ากล่าวว่าบาปของมนุษยชาติจะได้รับการยกโทษได้ด้วยการสารภาพมันต่อพระเจ้า 
จงรู้ว่าบาปของเราจะทำให้เราตกนรก แต่จงเชื่อในพระเยซู ในบัพติศมาและพระโลหิตของพระองค์ที่ได้ไถ่บาปของเราและให้เราได้เป็นคนชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้า ได้สามารถชำระบาปของเราออกไปได้ มีเพียงทางเดียวที่จะรอดจากบาปทั้งหมดของเราได้ เราลองมารู้ตัวว่าเราได้รับชำระจากบาปทั้งหมดของเราแล้วเพียงครั้งเดียวด้วยการเชื่อในพระวจนะของความจริง ที่เป็นน้ำและพระโลหิตของพระเยซู (1ยอห์น 5:4-8) 
บาปนั้นไม่ได้ลบออกไปในทุกๆครั้งที่เราสารภาพบาป หากท่านยังคงยืนยันที่จะยึดคำสารภาพบาปของท่านอยู่แล้วท่านก็จะจบลงที่นรก เราลองมาเชื่อในข่าวประเสริฐแท้จริงกัน เพื่อว่าบาปในหัวใจของเราจะได้รับชำระออกไปได้ จงเชื่อด้วยหัวใจของท่านไม่ใช่ด้วยหัวของท่านแต่เพียงเท่านั้น และจงเป็นอิสระจากบาปของท่านไปตลอดกาล