Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 1 : การเกิดใหม่โดยน้ำและพระวิญญาณ

1-9. อะไรคือข่าวประเสริฐแท้จริง?

ข่าวประเสริฐแท้จริงคือข่าวประเสริฐที่ทำให้เราสามารถเป็นอิสระจากบาปของเราได้อย่างสมบูรณ์ เพียงครั้งเดียวและเพื่อทั้งหมดเมื่อเราเชื่อมัน พลังของข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นเหมือนกับระเบิดไดนาไมต์ 
ข่าวประเสริฐของพระเจ้าก็คือว่า “พระเยซู คริสต์ทรงจัดการจ่ายหนี้ให้กับลูกหนี้ (คนบาป) ผู้ที่อาจจะต้องจ่ายหนี้ของเขาตัวเอง” เหตุผลที่เรียกข่าวประเสริฐนี้ว่า’ระเบิดไดนาไมต์’ ก็เพราะว่าเมื่อเราจะต้องตายไปเพราะบาปของเราและไปนรกเพื่อที่จะรับการพิพากษา พระบุตรของพระเจ้าทรงเป็นเรื่องสังเวยบูชาไถ่บาปให้กับเราเพื่อที่จะลบบาปทั้งหมดของเราออกไปนั่นเอง 
พระองค์เสด็จมายังโลกนี้และทรงรับเอาบาปทั้งหมดของโลกนี้ไป โดยบัพติศมาของพระองค์ ณ แม่น้ำจอร์แดน และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระเยซูทรงลบบาปทั้งหมดของโลกนี้ออกไปอย่างเป็นนิรันดร์
พระองค์ทรงจ่ายค่าจ้างของบาปของเราด้วยการรับเอาบาปทั้งหมดของเราไปโดยบัพติศมาของพระองค์ ณ แม่น้ำจอร์แดน และด้วยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระเยซูทรงเป่าบาปทั้งหมดของโลกนี้ออกไป เหมือนกับระเบิดไดนาไมต์โดยบัพติศมาและพระโลหิตของพระ องค์ นี่คือข่าวประเสริฐแท้จริง   
ข่าวประเสริฐแท้จริงก็คือว่าพระเยซูเสด็จมายังโลกนี้และทรงช่วยคนทุกคนที่เชื่อในพระองค์ให้รอดด้วยการรับบัพติศมาและหลั่งพระโลหิตบนไม้กางเขน 
ตามที่บันทึกไว้ใน 1 ยอห์น 5:6 ว่า “นี่แหละคือผู้ที่ได้เสด็จมาด้วยน้ำและพระโลหิต คือพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่ด้วยน้ำอย่างเดียว แต่ด้วยน้ำและพระโลหิต และพระวิญญาณทรงเป็นพยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริง “