Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 1 : การเกิดใหม่โดยน้ำและพระวิญญาณ

1-11. ใครคือยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา ผู้ให้บัพติศมาแก่พระเยซู?

พระเจ้าประทานกฏมาให้แก่ชาวอิสราเอล ผ่านโมเสสเช่นเดียวกับระบบการสังเวยบูชา เพื่อที่พวกเขาจะได้รับการไถ่บาปและความชั่วช้าของพวกเขา พระองค์ทรงกำหนดให้อาโรน พี่ชายของโมเสส เป็นมหาปุโรหิต และให้เขาทำการถวายการสังเวยบูชาไถ่บาปในวันที่สิบของเดือนที่เจ็ด วันของการไถ่บาป เพื่อที่บาปประจำปีของชาวอิสราเอลจะได้รับชำระออกไปได้ (เลวีนิติ16) 
พระเจ้าทรงกำหนดว่า การสังเวยบูชาในวันของการไถ่บาปนั้น จะต้องทำได้โดยอาโรนผู้เป็นมหาปุโรหิตเพียงเท่านั้น พระเจ้าทรงเปิดประตูเพื่อชาวอิสราเอล จะได้ไถ่บาปของพวกเขาผ่านการวางมือของอาโรนลงบนหัวของแพะรับบาป นี่คือกฏของการไถ่บาปที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ให้พวกเขา 
พระองค์ทรงให้มันเป็นที่รู้กันอย่างชัดเจนว่า พระเยซูทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดของมนุษยชาติ ในยุคของพันธสัญญาฉบับใหม่นั้น พระเจ้าทรงส่งยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา ผู้เป็นทายาทของอาโรนมา (1 พงศาวดาร 24:10, ลูกา 1:5) และมหาปุโรหิตคนสุดท้ายของพันธสัญญาฉบับเก่า (มัทธิว 11:11-13) ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเป็นผู้พยากรณ์ที่พระเจ้าทรงส่งมาเป็นตัวแทนและมหาปุโรหิตของมนุษยชาติ มาให้บัพติศมาแก่พระเยซู เพื่อที่จะผ่านบาปทั้งหมดของมนุษยชาติไปสู่พระองค์ผู้เปผ้นพระบุตรของพระเจ้า ผู้เสด็จมาช่วยผู้มีบาปให้รอด 
ประชาชนทั้งหมดได้รับพระพรแท้จริงจะสามารถผ่านบาปของพวกเขาไปสู่พระเยซูได้โดยยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา บทบาทของยอห์นก็คือเป็นมหาปุโรหิตผู้เป็นตัวแทนของมนุษย์และคนรับใช้ของพระเจ้าผู้ที่ผ่านบาปทั้งหมดของเราไปสู่พระเยซูนั่นเอง
ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเป็นตัวแทนของมนุษยชาติและมหาปุโรหิตของมนุษยชาติที่พระเจ้าทรงส่งมาและเป็นผู้ที่ถูกส่งมาก่อนหน้าพระเยซู 6 เดือน อีกนัยหนึ่ง พระเยซูทรงเป็นพระเมษโปดกของพระเจ้า และทรงรับเอาบาปทั้งหมดของโลกนี้ไป ในขณะที่ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมานั้นเป็นมหาปุโรหิตคนสุดท้ายผู้ที่ผ่านบาปทั้งหมดของโลกนี้ไปสู่พระเยซูโดยบัพติศมา ยอห์นผู้ ให้รับบัพติศมาเป็นคนรับใช้ของพระเจ้า