Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 1 : การเกิดใหม่โดยน้ำและพระวิญญาณ

1-18. เราได้รับอะไรเมื่อเราเชื่อในพระเยซู?

① เราได้รับการยกความผิดบาปทั้งหมดของเราและได้เป็นคนชอบธรรม (โรม 8:1-2) 
② เราได้รับพระวิญญาณของพระองค์และชีวิตนิรันดร์ (กิจการ 2:38, 1 ยอห์น 5:11-12) 
③ เราได้รับสิทธิ์ในการเป็นบุตรของพระเจ้า (ยอห์น 1:12) 
④ เราได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า ที่เป็นอาณาจักรแห่งสวรรค์ (วิวรณ์ บทที่ 21-22) 
⑤ เราได้รับพระพรทั้งหมดของพระเจ้า (เอเฟซัส 1:3-23)