Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 1 : การเกิดใหม่โดยน้ำและพระวิญญาณ

1-17. ทำไมพระเยซูจึงต้องสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน?

ความตายของพระเยซู เป็นการจ่ายค่าจ้างของบาปทั้งหมดของโลกนี้ที่ได้รับไปโดยการรับบัพติศมาของพระองค์ ประชาชนทั้งหลายกำลังเผชิญกับความตายอันเป็นนิรันดร์ของบึงไฟเพราะบาปของพวกเขา แต่เพราะว่าพระเยซูทรงรักเรา พระองค์ทรงยอมรับบัพติศมาที่ได้ผ่านบาปทั้งหมดของเราไปสู่พระองค์ และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อช่วยเราให้รอด 
พระองค์ทรงเสียสละพระองค์ เพื่อช่วยเราให้รอดจากบาป และจากการสาปแช่งของนรก ความตายของพระองค์เป็นการจ่ายค่าจ้างเพื่อบาปของมนุษยชาติ พระองค์ทรงรับบัพติศมาเพื่อรับเอาบาปของโลกนี้ไว้ และประทานพระองค์มาเพื่อการพิพากษาบนไม้กางเขนเพื่อที่จะช่วยเราทั้งหลายให้รอดจากบาป ความตาย การพิพากษาและความพินาศ 
ความตายของพระเยซูนั้นมีเพื่อบาปของโลกนี้ที่พระองค์ทรงรับเอาไว้ที่พระองค์ ณ แม่น้ำจอร์แดน เพื่อที่พระองค์จะทรงรับการพิพากษาเพราะบาปของมนุษยชาติได้ พระองค์สิ้น พระชนม์บนไม้กางเขนและทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เพื่อให้เราได้มีชีวิตเป็นคนชอบธรรมอีกครั้งหนึ่ง