Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 1 : การเกิดใหม่โดยน้ำและพระวิญญาณ

1-16. ค่าจ้างของบาปปคืออะไร?

ค่าจ้างของบาปคือความตาย ไม่ว่ามันคืออะไร บาปทุกบาปจะได้รับการพิพากษาต่อพระพักตร์พระเจ้า และการพิพากษาเพื่อบาปทุกบาปนั้นคือความตาย ประชาชนชาวอิสราเอลจะต้องถวายแกะที่ไม่มีมลทินต่อพระพักตร์พระเจ้า เพื่อที่จะไถ่บาป แต่การชำระเช่นนั้นชำระบาปทั้งหมดไปอย่างเป็นนิรันดร์ไม่ได้ “ เพราะเลือดวัวผู้และเลือดแพะไม่สามารถชำระความบาปได้ “ (ฮีบรู 10:4) 
ดังนั้น พระเจ้าทรงเตรียมแพะไว้เพื่อให้ประชาชนทั้งหมดได้พ้นจากบาป สัตวบูชาแต่ละตัวจะต้องได้รับการวางมือเพื่อรับเอาบาปทั้งหมดไปและจากนั้นก็จะต้องตายแทนพวกเขา 
ในพันธสัญญาฉบับใหม่นั้น พระเยซูทรงรับเอาบาปทั้งหมดของเราไปโดยการรับบัพติศมาของพระองค์ ณ แม่น้ำจอร์แดนดุจเป็นพระเมษโปดกของพระเจ้าและสิ้นพระชนม์เพื่อเรา “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา“ (โรม 6:23) 
ค่าจ้างของบาปคือความตาย แต่พระเยซูทรงแสดงความรักของพระองค์ด้วยการสิ้น พระชนม์แทนเราและประทานของประทานของชีวิต   นิรันดร์มาให้คนบาปทั้งหมดของโลกนี้