Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 1 : การเกิดใหม่โดยน้ำและพระวิญญาณ

1-15. การยกความผิดบาปนั้นได้รับมาเพียงครั้งเดียวโดยทั้งหมดหรือทะยอยได้รับมา?

มันได้รับมาทั้งหมดเพียงครั้งเดียว เพราะพระเยซูทรงรับเอาบาปของเราออกไปเพียงครั้งเดียวและเพื่อทั้งหมด โดยการรับบัพติศมาเพียงครั้งเดียว และได้รับการพิพากษาทั้งหมดเพียงครั้งเดียว พระองค์ตรัสไว้ตามที่บันทึกไว้ในมัทธิว 3:15 ว่า “บัดนี้จงยอมเถิด เพราะสมควรแล้วที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการ” 
ในยอห์น 1:29 ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมากล่าวว่า “ดูเถิด! พระเมษโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับเอาความผิดบาปของโลกนี้ไปเสีย!” และในยอห์น 19:30 พระเยซูตรัสว่า “สำเร็จแล้ว” 
ในฮีบรู 10:9-18 “แล้วพระองค์จึงตรัสว่า ‘ดูเถิด ข้าพระองค์มาแล้ว โอ พระเจ้าข้า เพื่อจะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์’ พระองค์ทรงยกเลิกระบบเดิมนั้นเสีย เพื่อจะทรงตั้งระบบใหม่ โดยน้ำพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ โดยการถวายพระกายของพระเยซู คริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นฝ่ายปุโรหิตทุกคนก็ยืนปฏิบัติอยู่ทุกวันๆ และนำเอาเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเนืองๆ เครื่องบูชานั้นจะยกเอาความบาปไปเสียไม่ได้เลย ฝ่ายพระองค์นี้ ครั้นทรงถวายเครื่องบูชา เพราะความบาปเพียงหนเดียวซึ่งใช้ได้เป็นนิตย์ ก็เสด็จประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าตั้งแต่นี้ไปพระองค์คอยอยู่จนถึงบรรดาศัตรูของพระองค์จะถูกปราบลงเป็นที่รองพระบาทของพระองค์ เพราะว่าโดยการทรงถวายบูชาหนเดียว พระ องค์ได้ทรงกระทำให้คนทั้งหลายที่ถูกชำระแล้วถึงที่สำเร็จเป็นนิตย์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเป็นพยานให้แก่เราด้วย เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า ‘นี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับเขาทั้งหลายภายหลังสมัยนั้น’ องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส ‘เราจะบรรจุราชบัญญัติของเราไว้ในจิตใจของเขาทั้งหลาย และจะจารึกมันไว้ที่ในดวงใจของเขาทั้งหลายและจะไม่จดจำบาปและความชั่วช้าของเขาอีกต่อไป’ ดังนั้นเมื่อมีการลบบาปแล้วก็ไม่มีการถวายเครื่องบูชาไถ่บาปอีกต่อไป“ 
บัพติศมาและพระโลหิตของพระเยซูได้ลบบาปทั้งหมดของโลกนี้ไปเพียงครั้งเดียวและเพื่อทั้งหมด