Search

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน

เรื่องที่ 1 : การเกิดใหม่โดยน้ำและพระวิญญาณ

1-14. อะไรเป็นการสังเวยบูชาไถ่บาปที่ถาวร?

มันเป็นการไถ่บาปทั้งหมดของโลกนี้ เพียงครั้งเดียวและเพื่อทั้งหมดด้วยการเชื่อในพระเยซู เพราะพระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้าและพระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงอยู่อย่างเป็นนิรันดร์ พระองค์ทรงสามารถรับเอาบาปทั้งหมดของโลกนี้ไปอย่างเป็นนิรันดร์ พระองค์ทรงรับเอาบาปของเราออกไปอย่างเป็นนิรันดร์ได้อย่างไร? 
พระองค์ทรงทำมัน 
1 ด้วยการประสูติมาในเนื้อหนังของมนุษย์ 
2 ด้วยการรับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา ณ แม่น้ำจอร์แดน 
3 ด้วยการถูกตรึงไม้กางเขนเพื่อรับการพิพากษาทั้งหมดของเรา 
พระบุตรของพระเจ้าเสด็จมายังโลกนี้ในเนื้อหนังของมนุษย์และทรงรับบัพติศมาเพื่อรับเอาบาปทั้งหมดของโลกนี้ไปโดยยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา แล้วพระองค์ทรงหลั่งพระโลหิตบนไม้กางเขน เพื่อช่วยมนุษยชาติให้รอดจากบาปทั้งหมดของพวกเขาอย่างเป็นนิรันดร์ (เลวีนิติ 16:6-22, มัทธิว 3:13-17, ยอห์น 1:29, ฮีบรู 9:12, 10:1-18)